Uitstel van melding en bijkomend onderzoek

Bij een ernstig vermoeden van schijnwettelijke samenwoning kan de ambtenaar van de burgerlijke standde de melding van de wettelijke samenwoning in het Rijksregister maximum twee maanden uitstellen, te rekenen vanaf de datum van het ontvangstbewijs. Om bijkomend onderzoek te voeren en eventueel advies te vragen aan het parket. Het advies van het parket is niet bindend.

De ambtenaar moet je onmiddellijk op de hoogte brengen van zijn gemotiveerde beslissing tot uitstel. Hij doet dat best met een aangetekend schrijven of door rechtstreekse overhandiging tegen ontvangstbewijs (omzendbrief over strijd tegen schijnhuwelijken en schijnwettelijke samenwoningen van 6 september 2013). Opgelet! Tengevolge van covid worden sommige adviestermijnen tijdelijk verlengd. Lees meer in ons nieuwsbericht over de impact van de covid-19-pandemie op de rechtspositie van vreemdelingen.

Het parket kan die termijn nog eens verlengen met een periode van maximum 3 maanden. In dat geval brengt het parket de ambtenaar hiervan op de hoogte, die op zijn beurt jullie moet verwittigen. Hij doet dat best met een aangetekend schrijven of door rechtstreekse overhandiging tegen ontvangstbewijs (omzendbrief over strijd tegen schijnhuwelijken en schijnwettelijke samenwoningen van 6 september 2013).

In totaal kan de melding dus maximum vijf maanden uitgesteld worden.

Als de ambtenaar geen enkele beslissing genomen heeft binnen de termijn van maximum twee maanden, eventueel verlengd met drie maanden, moet hij onmiddellijk melding maken van de verklaring van wettelijke samenwoning in het Rijksregister.

De ambtenaar van de burgerlijke stand weigert melding te maken van de verklaring van wettelijke samenwoning

Als het parket een negatief advies geeft en/of er voldoende aanwijzingen zijn dat het gaat om een schijnwettelijke samenwoning, kan de ambtenaar van de burgerlijke stand weigeren melding te maken van de verklaring van wettelijke samenwoning in het Rijksregister. Hij moet je onmiddellijk op de hoogte brengen van zijn gemotiveerde weigeringsbeslissing. Hij doet dat met een aangetekend schrijven of door rechtstreekse overhandiging tegen ontvangstbewijs. De kennisgeving moet je beroepsmogelijkheden vermelden (omzendbrief over strijd tegen schijnhuwelijken en schijnwettelijke samenwoningen van 6 september 2013). Terzelfdertijd stuurt hij een kopie van zijn weigeringsbeslissing naar het parket en de Dienst Vreemdelingenzaken.     

Beroep

Je kan binnen de maand na de kennisgeving van de weigeringsbeslissing beroep aantekenen bij de familierechtbank in de rechtbank van eerste aanleg, zetelend zoals in kort geding.

Een procedure 'zoals in kort geding' betekent dat de pleegvormen van het kort geding gebruikt worden, terwijl het toch om een procedure ten gronde gaat. Er wordt dus geen voorlopig oordeel uitgesproken, maar wel degelijk een vonnis ten gronde. Partijen moeten ook geen hoogdringendheid aantonen. 

Tegen een negatieve beslissing van de familierechtbank kan je beroep aantekenen bij het hof van beroep.

Bij een positieve beslissing zal de rechtbank de ambtenaar van de burgerlijke stand bevelen melding te maken van de wettelijke samenwoning in het Rijksregister.   

Gegevensuitwisseling via Rijksregister

In de strijd tegen schijnwettelijke samenwoningen is de ambtenaar van de burgerlijke stand verplicht een aantal gegevens over je (voorgenomen) wettelijke samenwoning op te nemen in het Rijksregister. Zo wil men 'shopping' van malafide koppels in verschillende gemeenten tegengaan en uitwisseling van gegevens tussen ambtenaren van de burgerlijke stand vergemakkelijken.

De volgende gegevens worden geregistreerd in het Rijksregister:

 • Het uitstel van de melding van de verklaring van wettelijke samenwoning in het Rijksregister omwille van een ernstig vermoeden
  • dat het gaat om een schijnwettelijke samenwoning
  • dat de wettelijke samenwoning zonder vrije toestemming aangegaan wordt
  • of dat de toestemming onder geweld of bedreiging gegeven wordt.
 • De weigering van de melding van de verklaring van wettelijke samenwoning in het Rijksregister, omwille van een ernstig vermoeden
  • dat het gaat om een schijnwettelijke samenwoning
  • dat de wettelijke samenwoning zonder vrije toestemming aangegaan wordt
  • of dat de toestemming onder geweld of bedreiging gegeven wordt.

Deze gegevens worden pas gewist in een van de volgende gevallen:

 • vijf jaar na de datum waarop de ambtenaar van de burgerlijke stand je in kennis stelde van zijn weigeringsbeslissing om melding te maken van de verklaring van wettelijke samenwoning in het Rijksregister
 • onmiddellijk na de de melding van de verklaring van wettelijke samenwoning in het Rijksregister

Verblijft één van de partners illegaal in België en is hij niet geregistreerd in het Rijksregister? De ambtenaar zal je dan eerst inschrijven in het wachtregister van de gemeente. Je zal pas geschrapt worden uit het wachtregister na dezelfde periode en volgens dezelfde modaliteiten zoals hierboven vermeld. Alleen je naam, voornaam, geslacht, geboorteplaats en -datum blijven vermeld in het wachtregister.

Extra informatie