Welke verplichtingen heeft de inburgeraar?

De inhoud en draagwijdte van de sanctioneerbare verplichte inburgering verschilt naargelang de inburgeraar verplicht werd voor of na inwerkingtreding van de wijzigingen aan artikel 27 Decreet op 1 maart 2022. Inburgering is namelijk verplicht voor wie “voor het eerst” wordt ingeschreven volgens bepaalde criteria. De verplichting ontstaat op de datum van eerste inschrijving in het rijksregister in een Vlaamse gemeente met een bepaalde status. Zie daarover meer in de doelgroepbrochure (hoofdstuk 4, maar ook hoofdstukken 2, 3 en 5).

Nieuw: Inburgeraars die vanaf 1 maart 2022 verplicht worden tot inburgering (op datum van inschrijving, niet op datum van contract), zijn verplicht tot het volgende:

  • om zich binnen de 3 maanden nadat de verplichting ontstaat aan te melden bij een Agentschap Integratie en Inburgering. In de praktijk geldt deze termijn vanaf verzending van een aangetekende brief door het Agentschap Integratie en Inburgering.
  • om de doelstellingen van de onderdelen van het inburgeringstraject (cursus MOcursus NT2 of Nederlands tot taalniveau A2 waarvan alfacliënten enkel mondeling, en inschrijving bij VDAB of Actiris binnen 60 dagen) te behalen (waarna zij een “inburgeringsattest” krijgen), behalve als het omwille van beperkte leercapaciteiten onmogelijk is om die doelstellingen te behalen (waarna zij een “verklaring van geleverde inspanning” krijgen).
  • om binnen 24 maanden na het behalen van het inburgeringsattest het taalniveau B1 mondeling te bewijzen (dit moet niet als de inburgeraar een “verklaring van geleverde inspanning” kreeg omdat het omwille van beperkte leercapaciteiten onmogelijk was om het inburgeringsattest te behalen).

Oud en verder lopend: inburgeraars die vóór 1 maart 2022 verplicht werden (op datum van inschrijving, niet op datum van contract), zijn en blijven verplicht tot het volgende:

  • om zich binnen de 3 maanden nadat de verplichting ontstaat aan te melden bij een Agentschap Integratie en Inburgering. In de praktijk geldt deze termijn vanaf verzending van een aangetekende brief door het Agentschap Integratie en Inburgering.
  • om per onderdeel van het vormingsprogramma (MO en NT2hetzij regelmatig deel te nemen, hetzij de doelstellingen ervan te behalen. Regelmatige deelname volstaat dus nog om te voldoen aan de verplichting, ook al moet men, om een inburgeringsattest te behalen, de doelstellingen van het inburgeringstraject bereiken.

Dus: het moment waarop een inburgeraar verplicht wordt, bepaalt waartoe de inburgeraar verplicht is en verplicht blijft tot aan die verplichtingen voldaan is.

Sancties

Verplichte inburgeraars kunnen een administratieve geldboete krijgen als ze zich niet houden aan de verplichting. De boete loopt op bij elke nieuwe inbreuk, van 50 tot 5000 euro. De boete ontslaat de betrokkene niet van de verplichting tot inburgering. 

Als een verplichte inburgeraar OCMW-steun of een werkloosheids- of wachtuitkering heeft én het OCMW of de VDAB inburgering schriftelijk als voorwaarde voor hun steun heeft opgelegd (in een GPMI van het OCMW of in een afsprakenblad van de VDAB), dan kan alleen het OCMW of de VDAB een sanctie opleggen (met betrekking tot de steun, dus geen administratieve geldboete).

Sinds 1 maart 2022 worden rechthebbende inburgeraars niet meer gesanctioneerd. 

Extra informatie