5 jaar ononderbroken verblijf

Je moet 5 jaar ononderbroken in België verbleven hebben met gezinshereniging. De termijn van 5 jaar begint te lopen vanaf de datum van je aanvraag van een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie. Dus de datum op de bijlage 19ter. En niet de datum van je elektronische F kaart. Kreeg je vóór de afgifte van de bijlage 19ter nog een bijlage 15? Dan begint de 5 jaar te lopen vanaf de datum op de bijlage 15. Een bijlage 15 is een document dat de gemeente moet afgeven in afwachting van een woonstcontrole. Het dekt voorlopig je verblijf in België.

Je verblijf in België kan onderbroken worden. Sommige omstandigheden onderbreken je verblijf niet en hebben dus geen invloed op het ononderbroken karakter:

 • tijdelijke afwezigheden van niet meer dan zes maanden per jaar
 • afwezigheden van langere duur voor de vervulling van militaire verplichtingen
 • een afwezigheid van ten hoogste 12 achtereenvolgende maanden om belangrijke redenen, zoals zwangerschap en bevalling, ernstige ziekte, studie of beroepsopleiding
 • uitzending om werkzaamheden te verrichten in het buitenland

5 jaar gezinscel met Belgische echtgenoot of partner

Tijdens de 5 jaar ononderbroken verblijf in België moet je een gezinscel vormen met je Belgische echtgenoot of partner. Op deze regel bestaan enkele uitzonderingen.

Je moet niet gedurende 5 jaar een  gezinscel vormen met je Belgische echtgenoot of partner om een duurzaam verblijf te bekomen (na 5 jaar) als

 • je Belgische echtgenoot of partner overleden is en
 • je minstens 1 jaar in België verbleven hebt als gezinslid van een Belg of Unieburger

Als er een einde komt aan je relatie met je Belgische echtgenoot of partner door echtscheiding, nietigverklaring van je huwelijk of beëindiging van je partnerschap, of je vormt geen gezinscel meer met je Belgische echtgenoot of partner, moet je geen 5 jaar een gezinscel vormen om een duurzaam verblijf te bekomen (na 5 jaar), op voorwaarde dat:

 • je huwelijk, partnerschap of je gezinscel, bij de start van de gerechtelijke procedure tot ontbinding of nietigverklaring van je huwelijk of bij de beëindiging van je partnerschap of je gezinscel, ten minste drie jaar heeft geduurd, waarvan minstens één jaar in België, of
 • het recht van bewaring van jouw kinderen met de Belgische echtgenoot of partner aan jou is toegewezen (in onderlinge overeenstemming of bij gerechtelijke beslissing). De kinderen moeten dan wel in België verblijven, of
 • het omgangsrecht met een minderjarig kind aan jou is toegewezen (in onderlinge overeenstemming of bij gerechtelijke beslissing) en de rechter bepaald heeft dat je dit recht van bewaring in België moet uitoefenen en dit zolang het nodig is, of
 • als het gaat om een bijzonder schrijnende situatie (bijvoorbeeld als je tijdens je huwelijk of partnerschap het slachtoffer was van huiselijk geweld).

En voorzover je in elke hypothese bewijst dat je:

 • werknemer of zelfstandige bent in België, of
 • voor jezelf en je familie beschikt over voldoende bestaansmiddelen om te voorkomen dat je tijdens je verblijf ten laste valt van het OCMW in België en beschikt over een ziekteverzekering, of
 • deel uitmaakt van een familie waarvan een persoon voldoet aan al die voorwaarden.

Aanvraag van je duurzame verblijfskaart

Je vraagt bij de gemeente je duurzame verblijfskaart aan via de bijlage 22. Je moet de kaart aanvragen voor het verstrijken van de geldigheidsduur van je elektronische F kaart.

Gemeente onderzoekt ontvankelijkheid

De gemeente beoordeelt de ontvankelijkheid van je dossier. De gemeente gaat na of je een ononderbroken verblijf hebt van vijf jaar op het moment van de aanvraag. Dat blijkt uit het Rijksregister.

Als je dossier ontvankelijk is, maakt de gemeente je aanvraag over aan de DVZ.

Als je geen 5 jaar ononderbroken verblijf hebt,verklaart de gemeente je aanvraag onontvankelijk. De gemeente levert een bijlage 23 af. Je kan een schorsend beroep indienen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 

DVZ neemt een beslissing binnen 5 maanden

De DVZ neemt een beslissing over je duurzaam verblijfsrecht binnen 5 maanden vanaf de afgifte van de bijlage 22.

Als je elektronische F kaart intussen vervalt, krijg je van de gemeente een bijlage 15. Dat document dekt voorlopig je verblijf tot de afgifte van de duurzame verblijfskaart.

DVZ weigert je duurzaam verblijfsrecht

Als je niet aan de voorwaarden voldoet, zal de DVZ je duurzaam verblijfsrecht weigeren. De gemeente levert een beslissing tot weigering van het duurzaam verblijf af (bijlage 24). Je kan een schorsend beroep instellen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Vooraleer je verblijfsrecht te weigeren, moet de DVZ rekening houden met de volgende elementen:

 • de duur van je verblijf in België
 • je leeftijd
 • je gezondheidstoestand
 • je gezins- en economische situatie
 • je sociale en culturele integratie in België, en
 • je banden met het herkomstland

DVZ erkent je duurzaam verblijfsrecht

Als de DVZ je duurzaam verblijfsrecht erkent, dan geeft de gemeente je een ‘duurzame verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie’ in de vorm van een elektronische F+ kaart. Die kaart heeft een geldigheidsduur van vijf jaar.

Hetzelfde geldt als de DVZ geen beslissing neemt binnen de 5 maanden.

De gemeente schrijft je over van het vreemdelingenregister naar het bevolkingsregister.

Als je een procedure hebt lopen voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, wordt de erkenning van het duurzaam verblijfsrecht geschorst in afwachting van een beslissing.

Verlies van je duurzaam verblijfsrecht

Je kan je duurzaam verblijfsrecht verliezen als je België verlaat voor meer dan twee achtereenvolgende jaren.

Daarnaast kan de minister een einde maken aan je duurzaam verblijfsrecht om ernstige redenen van openbare orde of nationale veiligheid. Je krijgt dan een bevel geven om het grondgebied te verlaten (BGV).

Een strafrechtelijke veroordeling is op zich geen bewijs van een gevaar voor de openbare orde of nationale veiligheid. Je gedrag moet een werkelijke, actuele en voldoende ernstige bedreiging zijn voor een fundamenteel belang van de samenleving.

Tot slot kan de minister of DVZ je verblijfsrecht retroactief intrekken als je fraude pleegde die bijgedragen heeft tot de erkenning van je verblijfsrecht. Ook dan krijg je een BGV.

Je kan tegen deze beslissing een beroep indienen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Het beroep is automatisch schorsend, maar hierop bestaat een uitzondering.

Voordat de minister of DVZ je duurzaam verblijfsrecht beëindigt of intrekt zal hij je schriftelijk vragen om eventuele relevante informatie, die het nemen van de beslissing kan verhinderen of beïnvloeden, over te maken. Op de hoorplicht bestaan wel een aantal wettelijke uitzonderingen.

Ook moet de minister of DVZ altijd rekening houden met de volgende elementen:

 • de duur van je verblijf in België
 • je leeftijd
 • je gezondheidstoestand
 • je gezins- en economische situatie
 • je sociale en culturele integratie in België
 • je banden met het herkomstland

In principe krijg je 15 dagen de tijd vanaf de ontvangst van de brief van de minister of DVZ om relevante informatie schriftelijk over te maken. 

Extra informatie