Bijdrage in administratieve kosten

Bij je aanvraag voor een visum gezinshereniging op de Belgische diplomatieke post leg je het bewijs voor dat je je bijdrage in de administratieve kosten voor de behandeling van je aanvraag betaald hebt. Of je toont aan dat je geen bijdrage moet betalen.

Leg je geen betalingsbewijs voor, dan verklaart de ambassade of de DVZ je aanvraag onontvankelijk. Je krijgt dan een  bijlage 42. Dat is een beslissing van niet-ontvankelijkheid. 

Leg je een betalingsbewijs voor waaruit blijkt dat je een gedeelte van de bijdrage betaald hebt, dan krijg je een bijlage 43. Je krijgt dan 30 dagen (te rekenen vanaf de dag na de kennisgeving van de beslissing) om het resterende bedrag te storten én om het bewijs daarvan voor te leggen.

De diplomatieke post stuurt een kopie van de bijlage 42 en 43 naar de DVZ. Tegen de bijlage 42 en 43 kan je een niet-schorsend beroep indienen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Aanvraag visum gezinshereniging

Je vraagt een visum gezinshereniging aan bij de Belgische diplomatieke post. De ambassade of het consulaat stuurt je aanvraag door naar DVZ.

DVZ beslist over je aanvraag binnen 6 maanden

DVZ beslist over je aanvraag gezinshereniging binnen 6 maanden. Ofwel weigert DVZ je aanvraag, ofwel erkent het je verblijfsrecht.

Wat als DVZ geen beslissing neemt binnen die termijn? Geen tijdige beslissing van DVZ staat gelijk aan een erkenning van je verblijfsrecht.

DVZ weigert je aanvraag

Als je bewijst dat je voldoet aan de voorwaarden voor gezinshereniging kan DVZ je visum niet weigeren, tenzij:

  • je fraude pleegde of andere onwettige middelen gebruikte (bv. schijnhuwelijk).
  • je een gevaar bent voor de openbare orde of nationale veiligheid. Een strafrechtelijke veroordeling is daarvan op zich nog geen bewijs. Het gevaar moet actueel zijn.
  • je bent een gevaar voor de volksgezondheid. Het moet gaan om een ziekte die staat in de bijlage tot de Verblijfswet.

Alvorens het verblijfsrecht te weigeren moet de DVZ rekening houden met deze elementen:

  • de duur van je verblijf in België
  • je leeftijd
  • je gezondheidstoestand
  • je gezins- en economische situatie
  • je sociale en culturele integratie in België, en
  • je banden met het herkomstland

Je kan tegen de beslissing tot weigering in beroep gaan bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

DVZ erkent je verblijfsrecht

Als de DVZ een positieve beslissing neemt over je aanvraag gezinshereniging of als het geen beslissing neemt binnen de 6 maanden, wordt je verblijfsrecht in België erkend.

Je geniet dan van een onbeperkt verblijfsrecht dat tijdens de eerste vijf jaar voorwaardelijk is.

Inschrijving bij de gemeente na aankomst

Eenmaal in België aangekomen, meld je je aan bij de gemeente. Je hebt daarvoor 8 werkdagen. De gemeente geeft je een bijlage 15 en doet een woonstcontrole. De bijlage 15 dekt voorlopig je verblijf, in afwachting van een woonstcontrole. Bij een positieve controle, schrijft de gemeente je in het vreemdelingenregister in. De gemeente geeft je een elektronische F kaart. Die kaart heeft een geldigheidsduur van 5 jaar.

Extra informatie