Bijdrage in administratieve kosten

Ben je 18 jaar of ouder? Dan moet je 204 euro betalen als bijdrage in de administratieve kosten voor de behandeling van je aanvraag. Tenzij je een alleenstaand gehandicapt kind bent en een attest voorlegt van de Belgische diplomatieke of consulaire post dat je omwille van je handicap niet kan voorzien in je eigen behoeften. Dan moet je geen bijdrage betalen. Ook wanneer je als staatloze erkend bent door de familierechtbank word je vrijgesteld van de bijdrage in de administratieve kost, voor elk soort verblijfsaanvraag.

Jijzelf, of een derde persoon, schrijft dit bedrag over op bankrekening BE57 6792 0060 9235 van de Dienst Vreemdelingenzaken.

In de mededeling vermeld je je naam, voornaam, geboortedatum en nationaliteit. Voor de mededeling moet je volgende structuur gebruiken: NaamVoornaamNationaliteitDDMMJJJJ.

Bloedverwantschap of aanverwantschap

Je moet bloedverwant of aanverwant zijn van de Belg.

Komen in aanmerking:

 • kinderen
 • kleinkinderen
 • adoptiekinderen

Zowel de (klein)kinderen van de Belg zelf komen in aanmerking, als de (klein)kinderen van de echtgenoot of partner van de Belg.

Hebben pleegkinderen en pleegkleinkinderen (pleegkinderen 'descendenten') ook een recht op gezinshereniging?

Volgens de Europese Commissie wel (interpretatie van de richtlijn 2004/38/EG). Pleegkinderen met een permanente voogd komen in aanmerking. Ook pleegkinderen in tijdelijke voogdij komen in aanmerking, op voorwaarde dat er voldoende nauwe banden zijn met de pleegouder. De voldoende nauwe banden moeten geval per geval beoordeeld worden. Lidstaten moeten in elk geval rekening houden met het belang van het kind, zoals bepaald in het Kinderrechtenverdrag.

Volgens de DVZ hebben kinderen in voogdij geen recht op gezinshereniging. Wel kunnen zij onder bepaalde voorwaarden met een humanitair visum naar België komen. 

Je ouder of grootouder heeft recht van bewaring

Als je jonger bent dan 18 jaar, dan moet je ouder of grootouder het recht van bewaring hebben. Bij een gedeeld recht van bewaring moet de andere houder van het recht van bewaring zijn toestemming geven.

Vanaf 21 jaar moet je ten laste zijn

Ben je 21 jaar of ouder? Dan moet je 'ten laste' zijn van de Belg en zijn echtgenoot of partner.

Je bent ten laste als je afhankelijk bent van materiële steun van de Belg (en zijn echtgenoot of partner). De materiële steun moet je toelaten om minimaal te overleven in je herkomstland of gewone verblijfplaats, rekening houdend met je financiële en sociale omstandigheden.

Verwar de voorwaarde van ‘ten laste zijn’ niet met een tenlasteneming (bijlage 3bis). Sommige gemeenten eisen ten onrechte dat je Belgische (stief)ouder of (stief)grootouder een tenlasteneming ondertekent.

Wanneer ben je 'ten laste'?

Stabiele en toereikende bestaansmiddelen

Richtlijn 2003/86/EG

De inkomensvereiste komt voort uit richtlijn 2003/86/EG over gezinshereniging met derdelanders, maar wordt in België ook toegepast op gezinshereniging met Belgen die geen gebruik maken van het vrij personenverkeer. Uit vaste rechtspraak volgt dat de inkomenseis voor Belgen richtlijnconform geïnterpreteerd moet worden nu de Belgische wetgever ervoor koos om Belgen op vlak van gezinshereniging op dezelfde wijze te behandelen als derdelanders. Volgens Europese richtlijn 2003/86/EG mogen lidstaten het bewijs vragen van “stabiele en regelmatige inkomsten die volstaan om het gezin te onderhouden, zonder een beroep te doen op de sociale bijstand van de gastlidstaat”. Volgens het Hof van Justitie gaat dit niet om bijzondere, individueel bepaalde of occasionele sociale bijstand maar om algemene, structurele sociale bijstand (HvJ C-578/08, Chakroun). In België kan een gezin met een inkomen van minstens 100% van het leefloon tarief ‘persoon met een gezin ten laste’ niet structureel ten laste vallen van de sociale bijstand in de zin van de Europese richtlijn, zoals geïnterpreteerd door het Hof van Justitie.

De Belgische Verblijfswet

De Belgische Verblijfswet vereist “toereikende” bestaansmiddelen, waarbij bepaalde uitkeringen zijn uitgesloten, en waarbij het moet gaan om “stabiele en regelmatige” bestaansmiddelen.

Je Belgische (stief)ouder moet toereikende bestaansmiddelen hebben:

 • Volgens de Verblijfswet is dat zeker het geval als de Belgische (stief)ouder stabiele en regelmatige bestaansmiddelen heeft van minstens 120% van het leefloon tarief ‘persoon met een gezin ten laste’ (artikel 40ter § 2, lid 2, sub 1° Verblijfswet). Dat bedrag is gekoppeld aan de spilindex van de consumptieprijzen. Momenteel bedraagt dat 1.505,78 euro.
 • Onder de 1.505,78 euro mag DVZ de aanvraag gezinshereniging niet automatisch weigeren. DVZ moet dan eerst een individuele behoefteanalyse maken om te bepalen welke bestaansmiddelen nodig zijn om in de behoeften van het gezin te voorzien, zonder ten laste te vallen van de sociale bijstand (zie artikel 42, §1, tweede lid Vw). Je bezorgt best al bij je aanvraag gezinshereniging alle nuttige informatie en bewijzen over jullie financiële situatie aan DVZ: argumentatie met inkomsten en uitgaven waarom je gezin niet dreigt (structureel) ten laste te vallen van de sociale bijstand.

De volgende inkomsten tellen niet mee voor de berekening van de bestaansmiddelen:

 • leefloon
 • maatschappelijke dienstverlening
 • gezinsbijslag
 • wachtuitkering
 • overbruggingsuitkering
 • werkloosheidsuitkering, tenzij je Belgische (stief)ouder bewijst dat hij of zij actief werk zoekt. Je Belgische (stief)ouder moet niet bewijzen dat hij of zij actief op zoek is naar werk als hij of zij vrijgesteld is van de verplichting om beschikbaar te zijn op de arbeidsmarkt, conform artikel 89 en 98bis van het koninklijk besluit werkloosheidsreglementering van 25 november 1991 (Grondwettelijk Hof 26 september 2013, nr. 121/2013).

Het moet gaan om stabiele en regelmatige bestaansmiddelen. Om die reden weigert DVZ vaak inkomsten uit:

 • interimarbeid
 • tijdelijke arbeidsovereenkomsten
 • een 'artikel 60 tewerkstelling'

Voor meer info, zie ons overzicht van rechtspraak over de bestaansmiddelenvoorwaarde voor gezinshereniging.

In welke gevallen?

De voorwaarde van stabiele en toereikende bestaansmiddelen geldt alleen in deze gevallen:

 • als je het meerderjarig (klein)kind bent van een Belg of zijn echtgenoot of partner.

 • als je een minderjarig (klein)kind bent en je Belgische (stief)ouder laat zich gelijktijdig vervoegen door andere familieleden voor wie een voorwaarde van bestaansmiddelen geldt (bijvoorbeeld zijn echtgenoot, partner of meerderjarig kind). Als alleen jij gezinshereniging aanvraagt of als je gezinshereniging aanvraagt samen met andere minderjarige (klein)kinderen voor wie ook geen voorwaarde van bestaansmiddelen geldt, dan moet je Belgische (stief)ouder geen stabiele en toereikende bestaansmiddelen hebben.

Voldoende huisvesting

Je Belgische (stief)ouder of (stief)grootouder moet over voldoende huisvesting beschikken om je op te vangen.

De woning moet voldoen aan de elementaire vereisten van veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid, zoals bepaald in artikel 2, §1, lid 1 Woninghuurwet.

Wat betekent dat concreet? Het koninklijk besluit van 8 juli 1997 geeft meer uitleg.

De oppervlakte en het volume van de woning moeten voldoende ruim zijn om er te koken, te wonen en te slapen.

Sommige lokalen vormen geen woonvertrek:

 • de voorhal of inkomhal
 • de gangen
 • de toiletten, badkamers en wasruimten
 • de bergplaatsen
 • de niet voor bewoning ingerichte kelders, zolders en bijgebouwen
 • de garages
 • de lokalen voor beroepsbezigheden

Als de woning onbewoonbaar verklaard is, weigert de DVZ je aanvraag. 

De DVZ, niet de gemeente, oordeelt of er voldoende huisvesting is. De gemeente gaat alleen na of je de vereiste documenten overmaakte.

Ziekteverzekering

Je Belgische (stief)ouder of (stief)grootouder moet een ziekteverzekering hebben die jouw risico's dekt vanaf je aankomst in België.

Gezinscel

Je moet je Belgische (stief)ouder of (stief)grootouder (en zijn echtgenoot of partner) begeleiden of je bij hen voegen. Dat betekent dat jullie feitelijk een gezinscel moeten vormen. Samenwonen is strikt genomen geen vereiste om een gezinscel te vormen. Het bewijs van affectieve en/of financiële banden volstaat.

 

Extra informatie