Bijdrage in administratieve kosten

Je moet 204 euro betalen als bijdrage in de administratieve kosten voor de behandeling van je aanvraag. Er is wel een uitzondering: uit instructies van DVZ aan de gemeente volgt dat elke staatloze die erkend is door de familierechtbank vrijgesteld wordt van bijdrage in de administratieve kost, voor elk soort verblijfsaanvraag.

Jijzelf, of een derde persoon, schrijft dit bedrag over op bankrekening BE57 6792 0060 9235 van de Dienst Vreemdelingenzaken.

In de mededeling vermeld je je naam, voornaam, geboortedatum en nationaliteit. Voor de mededeling moet je volgende structuur gebruiken: NaamVoornaamNationaliteitDDMMJJJJ.

Unieburgerschap

Je bent een onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie.

Huwelijk of gelijkgesteld partnerschap

Je bent de echtgenoot of gelijkgestelde partner van een Belg. 

Wat is een 'gelijkgestelde partner'?

Ouder dan 18 jaar

Jij en je Belgische echtgenoot of partner moeten ouder zijn dan 18 jaar.

Stabiele en toereikende bestaansmiddelen

Richtlijn 2003/86/EG

De inkomensvereiste komt voort uit richtlijn 2003/86/EG over gezinshereniging met derdelanders, maar wordt in België ook toegepast op gezinshereniging met Belgen die geen gebruik maken van het vrij personenverkeer. Uit vaste rechtspraak volgt dat de inkomenseis voor Belgen richtlijnconform geïnterpreteerd moet worden nu de Belgische wetgever ervoor koos om Belgen op vlak van gezinshereniging op dezelfde wijze te behandelen als derdelanders. Volgens Europese richtlijn 2003/86/EG mogen lidstaten het bewijs vragen van “stabiele en regelmatige inkomsten die volstaan om het gezin te onderhouden, zonder een beroep te doen op de sociale bijstand van de gastlidstaat”. Volgens het Hof van Justitie gaat dit niet om bijzondere, individueel bepaalde of occasionele sociale bijstand maar om algemene, structurele sociale bijstand (HvJ C-578/08, Chakroun). In België kan een gezin met een inkomen van minstens 100% van het leefloon tarief ‘persoon met een gezin ten laste’ niet structureel ten laste vallen van de sociale bijstand in de zin van de Europese richtlijn, zoals geïnterpreteerd door het Hof van Justitie.

De Belgische Verblijfswet

De Belgische Verblijfswet vereist “toereikende” bestaansmiddelen, waarbij bepaalde uitkeringen zijn uitgesloten, en waarbij het moet gaan om “stabiele en regelmatige” bestaansmiddelen.

Je Belgische echtgenoot of partner moet toereikende bestaansmiddelen hebben:

 • Volgens de Verblijfswet is dat zeker het geval als de Belgische echtgenoot of partner stabiele en regelmatige bestaansmiddelen heeft van minstens 120% van het leefloon tarief ‘persoon met een gezin ten laste’ (artikel 40ter § 2, lid 2, sub 1° Verblijfswet). Dat bedrag is gekoppeld aan de spilindex van de consumptieprijzen. Momenteel bedraagt dat 1.505,78 euro.
 • Onder de 1.505,78 euro mag DVZ de aanvraag gezinshereniging niet automatisch weigeren. DVZ moet dan eerst een individuele behoefteanalyse maken om te bepalen welke bestaansmiddelen nodig zijn om in de behoeften van het gezin te voorzien, zonder ten laste te vallen van de sociale bijstand (zie artikel 42, §1, tweede lid Vw). Je bezorgt best al bij je aanvraag gezinshereniging alle nuttige informatie en bewijzen over jullie financiële situatie aan DVZ: argumentatie met inkomsten en uitgaven waarom je gezin niet dreigt (structureel) ten laste te vallen van de sociale bijstand.

De volgende inkomsten tellen niet mee voor de berekening van de bestaansmiddelen:

 • leefloon
 • maatschappelijke dienstverlening
 • gezinsbijslag
 • wachtuitkering
 • overbruggingsuitkering
 • werkloosheidsuitkering, tenzij je Belgische echtgenoot of partner bewijst dat hij of zij actief werk zoekt. Je Belgische echtgenoot of partner moet niet bewijzen dat hij of zij actief op zoek is naar werk als hij of zij vrijgesteld is van de verplichting om beschikbaar te zijn op de arbeidsmarkt, conform artikel 89 en 98bis van het koninklijk besluit werkloosheidsreglementering van 25 november 1991 (Grondwettelijk Hof 26 september 2013, nr. 121/2013).

Het moet gaan om stabiele en regelmatige bestaansmiddelen. Om die reden weigert DVZ vaak inkomsten uit:

 • interimarbeid
 • tijdelijke arbeidsovereenkomsten
 • een 'artikel 60 tewerkstelling'

Voor meer info, zie ons overzicht van rechtspraak over de bestaansmiddelenvoorwaarde voor gezinshereniging.

Voldoende huisvesting

Je Belgische echtgenoot of partner moet over voldoende huisvesting beschikken om je op te vangen.

De woning moet voldoen aan de elementaire vereisten van veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid, zoals bepaald in artikel 2, §1, lid 1 Woninghuurwet.

Wat betekent dat concreet? Het koninklijk besluit van 8 juli 1997 geeft meer uitleg:

De oppervlakte en het volume van de woning moeten voldoende ruim zijn om er te koken, te wonen en te slapen.

Sommige lokalen vormen geen woonvertrek:

 • de voorhal of inkomhal
 • de gangen
 • de toiletten, badkamers en wasruimten
 • de bergplaatsen
 • de niet voor bewoning ingerichte kelders, zolders en bijgebouwen
 • de garages
 • de lokalen voor beroepsbezigheden

Als de woning onbewoonbaar verklaard is, weigert de DVZ je aanvraag. 

De DVZ, niet de gemeente, oordeelt of er voldoende huisvesting is. De gemeente gaat alleen na of je de vereiste documenten overmaakte.

Ziekteverzekering

Je Belgische echtgenoot of partner moet een ziekteverzekering hebben die jouw risico's dekt vanaf je aankomst in België.

Gezinscel

Je moet je Belgische echtgenoot of partner begeleiden of je bij hem voegen. Dat betekent dat jullie feitelijk een gezinscel moeten vormen.

Samenwonen met je echtgenoot of partner is strikt genomen geen vereiste om een gezinscel te vormen. Als je tijdens de week gescheiden leeft, om professionele of andere redenen, en je je tijdens het weekend bij hem voegt, dan vormen jullie ook een gezinscel.

 

Extra informatie