Controle van het verblijf

De minister of DVZ kan twee soorten controles verrichten:

 • voor de vernieuwing van elke A kaart kan de minister of DVZ controleren of je nog steeds voldoet aan de voorwaarden voor gezinshereniging (bv. een samenwoonstverslag door de wijkagent)
 • daarnaast kan DVZ of de minister op elk moment controles verrichten bij gegronde vermoedens van fraude of schijnadoptie

Einde van het verblijf

Als na een controle blijkt dat je niet (meer) voldoet aan een of meerdere voorwaarden, kan de minister of DVZ een einde maken aan je verblijfsrecht.

Dat kan alleen in een van de volgende gevallen:

 • je kind verliest zelf zijn verblijfsrecht in België
 • je voldoet niet meer aan de voorwaarden voor gezinshereniging. Bijvoorbeeld: je bent een gevaar geworden voor de Belgische openbare orde
 • je kind pleegde fraude
 • het gaat om een schijnadoptie
 • je bent een gevaar voor de openbare orde of nationale veiligheid. Je gedrag moet een werkelijke, actuele en voldoende ernstige bedreiging zijn voor een fundamenteel belang van de samenleving.

Daarnaast kan de minister of DVZ je verblijfsrecht retroactief intrekken als je zelf fraude pleegde die bijgedragen heeft tot de erkenning van je verblijfsrecht. 

De gemeente geeft je dan een bevel om het grondgebied te verlaten (BGV).

Voordat de minister of DVZ je verblijfsrecht beëindigt of intrekt zal hij je schriftelijk vragen om eventuele relevante informatie, die het nemen van de beslissing kan verhinderen of beïnvloeden, over te maken. Op de hoorplicht bestaan wel een aantal wettelijke uitzonderingen. Ook moet de minister of DVZ altijd rekening houden met de volgende elementen:

 • de aard en de hechtheid van je gezinsband
 • de duur van je verblijf in België
 • het bestaan van familiale-, culturele of sociale banden met je land van herkomst

Als je verblijfsrecht beëindigd wordt om redenen van openbare orde of nationale veiligheid, moet de minister of DVZ rekening houden met:

 • de ernst of de aard van de inbreuk op de openbare orde of nationale veiligheid
 • het gevaar dat van je uitgaat 
 • de duur van je verblijf in België
 • het bestaan van banden met België
 • het ontbreken van banden met je land van oorsprong
 • je leeftijd
 • de gevolgen voor jou en je familieleden

In principe krijg je 15 dagen de tijd vanaf de ontvangst van de brief van de minister of DVZ om relevante informatie schriftelijk over te maken. Heb je belangrijke informatie over je banden met België? Of over je gezinssituatie? Dan meld je dat best in je antwoord, samen met de bewijzen hiervan. 

Uitzondering voor slachtoffer van intrafamiliaal geweld

Als je niet langer een gezinscel vormt met je kind kan de DVZ een einde maken aan je verblijfsrecht. Tenzij je het slachtoffer bent van intrafamiliaal geweld.

De DVZ zal je verblijfsrecht niet intrekken als je aantoont dat je het slachtoffer bent van geweld in de familie en je daarom bescherming nodig hebt, bijvoorbeeld in een vluchthuis.

Het kan zowel gaan om fysiek geweld, als om psychisch geweld. In de praktijk gaat de DVZ strenger om met psychisch geweld dan met fysiek geweld en zal je meer bewijzen moeten overmaken over een langere periode.

Het is van groot belang dat je de DVZ zo snel mogelijk op de hoogte brengt van het feit dat je een slachtoffer bent van intrafamiliaal geweld. Het is ook aangewezen om de gemeente te verwittigen. Je doet dit best schriftelijk zodat je een bewijs hebt. Van zodra er een aanwijzing is over huiselijk geweld zal de dienst Gezinshereniging van de DVZ (voorlopig) geen einde maken aan je verblijfsrecht en een bijkomend onderzoek voeren. Het zal dan een brief sturen naar de gemeente die jou op zijn beurt zal vragen een aantal bewijzen over te maken. Je moet dat doen binnen een termijn van 1 tot 3 maanden. De bewijzen die de DVZ jou zal vragen zijn:

 • het proces-verbaal met je klacht over de feiten van huiselijk geweld (als je een klacht neergelegd hebt bij de politie)
 • een brief van het parket dat de stand van een eventueel onderzoek weergeeft
 • een of meerdere medische attesten (als je die hebt)
 • eventueel het bewijs dat je verbleven hebt in een opvangcentrum of het begeleidingsplan van het opvangcentrum

Heb je noch de gemeente, noch de DVZ tijdig verwittigd dat je het slachtoffer bent van huiselijk geweld en is je verblijfsrecht intussen al ingetrokken (bv. na een negatieve woonstcontrole)? Dan loont het de moeite om je bewijzen toch nog over te maken aan de DVZ. Zij kunnen hun beslissing om je verblijfsrecht te beëindigen altijd herzien. Een beroep bij de RvV zal weinig zin hebben, tenzij de DVZ op het moment van zijn beslissing om je verblijfsrecht in te trekken, andere aanwijzingen had (bv. verklaringen van buren aan een wijkagent) dat er mogelijk sprake was van huiselijk geweld.

Annulatieberoep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

Tegen het BGV kan je een annulatieberoep instellen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV). Je moet dat doen binnen 30 dagen. Het beroep is automatisch schorsend, op voorwaarde dat je kind nog altijd wettig in België verblijft. Op het automatisch schorsend karakter bestaat wel een uitzondering. Als je geen beroep instelt wordt je verblijf in België onwettig. 

Extra informatie