Leeftijd kind

Je kind moet:

  • ofwel jonger zijn dan 18 jaar
  • ofwel meerderjarig geworden zijn tijdens de asiel- of 9ter-procedure, maar minderjarig op het ogenblik van het indienen van het verzoek om internationale bescherming/9ter-aanvraag. In deze hypothese moet je als ouder je aanvraag gezinshereniging indienen binnen een redeljke termijn van in principe drie maanden na de beslissing waarbij de vluchtelingenstatus of subsidiaire beschermingsstatus toegekend werd aan je kind (HvJ 12 april 2018, nr. C-550/16) of binnen drie maanden nadat je kind medisch geregulariseerd werd. Uit rechtspraak van de Raad van State (RvS) volgt dat je een termijn hebt van 12 maanden in plaats van drie maanden na de toekenning van de internationale bescherming, om een aanvraag gezinshereniging in te dienen (RvS 23 december 22, nr. 255.380). DVZ past een termijn van drie maanden toe maar die praktijk staat op gespannen voet met de rechtspraak van het HvJ en de RvS.
  • ofwel meerderjarig geworden zijn minder dan drie maanden nà de toekenning van de internationale bescherming (aan je kind) of nadat je kind medisch geregulariseerd werd en minderjarig op het ogenblik van het indienen van het verzoek om internationale bescherming/9ter-aanvraag. In deze hypothese moet je je aanvraag gezinshereniging indienen binnen drie maanden na de beslissing waarbij de vluchtelingenstatus of subsidiaire beschermingsstatus toegekend werd aan je kind of binnen drie maanden nadat je kind medisch geregulariseerd werd.

Voorbeeld 1: je kind is 16 jaar oud wanneer het in België medisch geregulariseerd wordt. Als ouder kan je gezinshereniging vragen tot de meerderjarigheid van je kind.

Voorbeeld 2: Je kind is 18 jaar en zes maanden oud wanneer het in België de status van subsidiaire bescherming krijgt, maar was minderjarig op het ogenblik van zijn verzoek om internationale bescherming. Volgens DVZ heb je als ouder drie maanden de tijd vanaf de toekenning van de status om een aanvraag gezinshereniging in te dienen. Volgens de RvS heb je 12 maanden de tijd om gezinshereniging te vragen.

Voorbeeld 3: Je kind is 17 jaar en 11 maanden oud wanneer het in Belgïe erkend wordt als vluchteling. Je hebt als ouder drie maanden de tijd vanaf de erkenning als vluchteling om een aanvraag gezinshereniging in te dienen.

Niet-begeleide minderjarige

Je kind is België binnengekomen of is hier achtergelaten, zonder begeleiding van een ouder of een andere, krachtens een wet, verantwoordelijke meerderjarige.

Erkend vluchteling, subsidiair beschermd of medisch geregulariseerd

Je kind heeft in België de status van erkend vluchteling, subsidiaire bescherming of medisch geregulariseerde.

Samenwoonst

Je moet komen samenleven met je kind.

Volksgezondheid

Je mag geen gevaar vormen voor de volksgezondheid. Om die reden mag je niet lijden aan één van de ziekten opgesomd in de bijlage bij de Verblijfswet.

Geen gevaar voor de openbare orde of veiligheid

Je mag geen gevaar betekenen voor de openbare orde of veiligheid.

Extra informatie