Je vindt de wettelijke basis in artikel 13 Verblijfswet en in Grondwettelijk Hof 26 september 2013, nr. 121/2013.

Ten vroegste na vijf jaar kan je een verblijfsrecht van onbeperkte duur krijgen, op voorwaarde dat je stabiele en toereikende bestaansmiddelen hebt. Je bent niet verplicht om een onbeperkt verblijfsrecht te vragen. Als je geen toereikende bestaansmiddelen hebt kan je vragen dat je beperkt verblijfsrecht (A kaart) gewoon verlengd wordt. Dat kan zolang je kind nog minderjarig is. Als je kind meerderjarig wordt zal de DVZ je persoonlijke situatie onderzoeken (omzendbrief van 13 december 2013). Het is dus niet uitgesloten dat je verblijfsrecht ook dan nog verlengd wordt.

Berekening van de termijn van vijf jaar

Heb je de procedure in het buitenland opgestart, dan begint de termijn van vijf jaar te lopen vanaf de afgifte van de eerste A kaart. Als je van de gemeente eerst een bijlage 15 kreeg, nog voor de afgifte van de A kaart, dan start de termijn vanaf de datum op de bijlage 15. Heb je de aanvraag in België ingediend, dan begint de periode van vijf jaar te lopen vanaf de datum van de aanvraag (bijlage 15bis).

Stabiele en toereikende bestaansmiddelen

Om een verblijfsrecht van onbeperkte duur te krijgen, moet je aantonen dat je stabiele en toereikende bestaansmiddelen hebt.

Andere voorwaarden voor gezinshereniging nog steeds vervuld

Je verblijfsrecht wordt pas van onbeperkte duur als je bewijst dat je op het moment van de aanvraag nog altijd voldoet aan de voorwaarden voor gezinshereniging.

Aanvraag bij de gemeente

Van zodra je vijf jaar met een beperkt verblijfsrecht in België bent moet je je aanmelden bij de gemeente om een B kaart te vragen (= onbeperkt verblijfsrecht), zelfs als je A kaart nog geldig is.

Beslissing DVZ

Als je stabiele en toereikende bestaansmiddelen hebt bewezen en nog steeds voldoet aan de andere voorwaarden voor gezinshereniging zal DVZ je een toelating geven tot een onbeperkt verblijfsrecht en geeft de gemeente je een elektronische B kaart. De kaart is geldig voor 5 jaar.

Kan je na vijf jaar nog geen bestaansmiddelen bewijzen? Dan zal je A kaart verder verlengd worden tot je kind meerderjarig wordt. Nadien zal DVZ je persoonlijke situatie onderzoeken (omzendbrief van 13 december 2013). Het is niet uitgesloten dat je verblijfsrecht ook dan nog verlengd wordt.

Onbeperkt en onvoorwaardelijk verblijfsrecht

Van zodra je een onbeperkt verblijfsrecht hebt is je verblijfsrecht definitief en onvoorwaardelijk. Dat betekent dat je niet langer moet voldoen aan de voorwaarden voor gezinshereniging om je verblijfsrecht te behouden. Zo zal je je verblijfsrecht niet (meer) verliezen als je niet meer samenwoont met je kind.

Einde van het verblijf

De minister of DVZ kan je verblijfsrecht beëindigen in de volgende gevallen:

 • je kind pleegde fraude
 • het gaat om een schijnadoptie
 • je bent een gevaar voor de openbare orde of nationale veiligheid. Je gedrag moet een werkelijke, actuele en voldoende ernstige bedreiging zijn voor een fundamenteel belang van de samenleving.

Daarnaast kan de minister of DVZ je verblijfsrecht retroactief intrekken als je zelf fraude pleegde die bijgedragen heeft tot de erkenning van je verblijfsrecht. 

Voordat de minister of DVZ je verblijfsrecht beëindigt of intrekt zal hij je schriftelijk vragen om eventuele relevante informatie, die het nemen van de beslissing kan verhinderen of beïnvloeden, over te maken. Op de hoorplicht bestaan wel een aantal wettelijke uitzonderingen. Ook moet de minister of DVZ altijd rekening houden met de volgende elementen:

 • de aard en de hechtheid van je gezinsband
 • de duur van je verblijf in België
 • het bestaan van familiale-, culturele of sociale banden met je land van herkomst

Als je verblijfsrecht beëindigd wordt om redenen van openbare orde of nationale veiligheid, moet de minister of DVZ altijd rekening houden met:

 • de ernst of de aard van de inbreuk op de openbare orde of nationale veiligheid
 • het gevaar dat van je uitgaat 
 • de duur van je verblijf in België
 • het bestaan van banden met België
 • het ontbreken van banden met je land van oorsprong
 • je leeftijd
 • de gevolgen voor jou en je familieleden

In principe krijg je 15 dagen de tijd vanaf de ontvangst van de brief van de minister of DVZ om relevante informatie schriftelijk over te maken. Heb je belangrijke informatie over je banden met België? Of over je gezinssituatie? Dan meld je dat best in je antwoord, samen met de bewijzen hiervan.

Beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

Je kan tegen de beslissing van de DVZ om je verblijfsrecht in te trekken een beroep instellen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Je moet dat doen binnen 30 dagen. Het beroep is automatisch schorsend, maar hierop bestaat een uitzonderingAls je geen beroep instelt wordt je verblijf in België onwettig.

Gevestigde vreemdeling

Als je vijf jaar regelmatig en ononderbroken in België hebt verbleven, kan je onmiddellijk na het bekomen van je verblijfsrecht van onbeperkte duur een aanvraag om vestiging indienen. Als je de vestiging krijgt, schrijft de gemeente je in het bevolkingsregister in. Je krijgt een elektronische C kaart.

Extra informatie