Minderjarig kind

Je kind moet jonger zijn dan 18 jaar.

Niet-begeleide minderjarige

Je kind is België binnengekomen als niet-begeleide minderjarige.

Erkend vluchteling of subsidiair beschermde

Je kind is in België erkend als vluchteling of heeft de status van subsidiaire bescherming.

Samenwoonst

Je moet komen samenleven met je kind.

Stabiele en toereikende bestaansmiddelen

Alleen voorwaarde voor onbeperkt verblijfsrecht

Om een onbeperkt verblijf te krijgen moet je als ouder stabiele en toereikende bestaansmiddelen hebben. Aan deze voorwaarde moet dus niet voldaan zijn op het moment van de aanvraag gezinshereniging. Pas op het moment dat je een onbeperkt verblijfsrecht vraagt, moet je voldoende bestaansmiddelen hebben. Je kan ten vroegste na 5 jaar een onbeperkt verblijfsrecht vragen.
De bestaansmiddelen zijn toereikend als ze gelijk zijn aan minstens 120% van het leefloon tarief ‘persoon met een gezin ten laste’. Momenteel bedraagt dat 1.969,00 euro. Het bedrag is gekoppeld aan de spilindex van de consumptieprijzen.

Richtlijn 2003/86/EG

Volgens Europese richtlijn 2003/86/EG mogen lidstaten het bewijs vragen van “stabiele en regelmatige inkomsten die volstaan om het gezin te onderhouden, zonder een beroep te doen op de sociale bijstand van de gastlidstaat”. Volgens het Hof van Justitie gaat dit niet om bijzondere, individueel bepaalde of occasionele sociale bijstand maar om algemene, structurele sociale bijstand (HvJ C-578/08, Chakroun). In België kan een gezin met een inkomen van minstens 100% van het leefloon tarief ‘persoon met een gezin ten laste’ niet structureel ten laste vallen van de sociale bijstand, in de zin van de Europese richtlijn, zoals geïnterpreteerd door het Hof van Justitie.

De Belgische Verblijfswet

De Belgische Verblijfswet vereist “toereikende” bestaansmiddelen, waarbij bepaalde uitkeringen zijn uitgesloten, en waarbij het moet gaan om “stabiele en regelmatige” bestaansmiddelen.

De ouder in België moet toereikende bestaansmiddelen hebben:

 • Volgens de Verblijfswet is dat zeker het geval als de ouder in België stabiele en regelmatige bestaansmiddelen heeft van minstens 120% van het leefloon tarief ‘persoon met een gezin ten laste’ (artikel 10 § 5 Verblijfswet). Dat bedrag is gekoppeld aan de spilindex van de consumptieprijzen. Momenteel bedraagt dat 1.969,00 euro.
 • Onder de 1.969,00 euro mag DVZ de aanvraag gezinshereniging niet automatisch weigeren. DVZ moet dan eerst een individuele behoefteanalyse maken om te bepalen welke bestaansmiddelen nodig zijn om in de behoeften van het gezin te voorzien, zonder ten laste te vallen van de sociale bijstand (artikel 12bis, §2, vierde lid Vw). Je bezorgt best al bij je aanvraag gezinshereniging alle nuttige informatie en bewijzen over jullie financiële situatie aan DVZ: argumentatie met inkomsten en uitgaven waarom je gezin niet dreigt (structureel) ten laste te vallen van de sociale bijstand.

De volgende inkomsten tellen niet mee voor de berekening van de bestaansmiddelen:

 • leefloon
 • maatschappelijke dienstverlening
 • gezinsbijslag
 • wachtuitkering
 • overbruggingsuitkering
 • werkloosheidsuitkering, tenzij je bewijst dat je actief werk zoekt. Je moet niet bewijzen dat je actief op zoek bent naar werk als je vrijgesteld bent van de verplichting om beschikbaar te zijn op de arbeidsmarkt, conform artikel 89 en 98bis van het koninklijk besluit werkloosheidsreglementering van 25 november 1991 (Grondwettelijk Hof 26 september 2013, nr. 121/2013).

Het moet gaan om stabiele en regelmatige bestaansmiddelen. Om die reden weigert DVZ vaak inkomsten uit:

 • interimarbeid (tenzij bij een ononderbroken tewerkstelling van minstens één jaar)
 • tijdelijke arbeidsovereenkomsten
 • een 'artikel 60 tewerkstelling'

Voor meer info, zie ons overzicht van rechtspraak over de bestaansmiddelenvoorwaarde voor gezinshereniging.

Volksgezondheid

Je mag geen gevaar vormen voor de volksgezondheid. Om die reden mag je niet lijden aan één van de ziekten opgesomd in de bijlage bij de Verblijfswet.

Geen gevaar voor de openbare orde of veiligheid

Je mag geen gevaar betekenen voor de openbare orde of veiligheid.

Extra informatie