Je vindt de wettelijke basis voor deze procedure in artikel 61/7 Verblijfswet en in 25/2 en 110quinquies Verblijfsbesluit.

Bijdrage in administratieve kosten

Bij je aanvraag op de bevoegde diplomatieke post of op de gemeente leg je het bewijs voor dat je je bijdrage in de administratieve kosten voor de behandeling van je aanvraag betaald hebt. Of het bewijs dat je geen bijdrage moet betalen.

Leg je geen betalingsbewijs voor, dan verklaart de Belgische diplomatieke post, de gemeente of DVZ je aanvraag onontvankelijk. Je krijgt dan een bijlage 42, een beslissing van niet-ontvankelijkheid.

Leg je een betalingsbewijs voor waaruit blijkt dat je een gedeelte van de bijdrage betaald hebt, dan krijg je een bijlage 43. Je krijgt dan 30 dagen (te rekenen vanaf de dag na de kennisgeving van de beslissing) om het resterende bedrag te storten én om het bewijs daarvan voor te leggen. Stelt de Belgische diplomatieke post, de gemeente of DVZ vast dat dit bedrag niet betaald werd binnen deze termijn, dan krijg je een bijlage 42 en wordt je aanvraag onontvankelijk verklaard.

De gemeente of diplomatieke post stuurt een kopie van de bijlage 42 en 43 naar DVZ.
Tegen de bijlage 42 en 43 kan je een niet-schorsend beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) indienen.

Aanvraag vanuit het buitenland

Je dient je aanvraag in bij de bevoegde diplomatieke post. Dat kan een Belgische ambassade zijn. Of een consulaat in je land van herkomst of in de EU-lidstaat waar je de status van langdurig ingezetene hebt.

DVZ moet binnen vier maanden na de aanvraag een beslissing doorsturen naar de ambassade of het consulaat. DVZ kan die termijn eenmaal verlengen met drie maanden als je niet alle vereiste documenten voorlegde of wanneer je aanvraag zeer complex is. Je krijgt dan een kopie van de beslissing om te verlengen.

DVZ kan je aanvraag alleen weigeren in een van de volgende gevallen:

  • Je legde niet binnen de vier maanden, eventueel verlengd met drie maanden, de nodige documenten voor om te bewijzen dat je recht hebt op een tweede verblijf in België.
  • Je voldoet niet aan de voorwaarden om te genieten van een recht op een tweede verblijf in België als langdurig ingezetene uit een andere EU-lidstaat.
  • Je vormt een gevaar voor de openbare orde of nationale veiligheid. In dat geval moet DVZ rekening houden met de ernst of de aard van de inbreuk die jij of je familielid pleegde op de openbare orde of de nationale veiligheid. Ook moet DVZ rekening houden met het gevaar dat uitgaat van jou of je familielid. DVZ mag de redenen waarom je een gevaar zou vormen voor de openbare orde of de nationale veiligheid, niet inroepen voor economische doeleinden.
  • Je vormt een gevaar voor de volksgezondheid.

Als DVZ een positieve beslissing neemt, krijg je een machtiging voor een beperkt verblijf in België. Hetzelfde geldt als DVZ geen beslissing doorstuurde naar de ambassade of het consulaat binnen vier maanden, eventueel verlengd met drie maanden.

Je kan dan met je paspoort en je machtiging tot verblijf naar België komen. 

Je moet je aanmelden bij de gemeente van je verblijfplaats binnen acht werkdagen na je aankomst in België. Je moet je machtiging tot verblijf voorleggen.

Je ontvangt een elektronische A kaart. De gemeente schrijft je in in het Vreemdelingenregister.

Je moet je elektronische vreemdelingenkaart A jaarlijks vernieuwen. Zolang je voldoet aan de voorwaarden van je verblijf, vernieuwt DVZ je kaart.

Aanvraag vanuit wettig verblijf in België

Je doet een aanvraag bij de gemeente van je verblijfplaats.

De gemeente doet eerst een woonstcontrole om te zien of je op het grondgebied van de gemeente verblijft. Als dat niet zo is of als je geen geldig nationaal paspoort kan voorleggen, dan neemt de gemeente je aanvraag niet in overweging. De gemeente geeft je dan een bijlage 45 (beslissing tot niet-inoverwegingname). Je kan alleen een niet-schorsend beroep instellen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV).

Als de woonstcontrole positief is en je een geldig nationaal paspoort kan voorleggen, dan ontvang je een bewijs van je aanvraag (bijlage 41bis). De gemeente overhandigt dan een attest van immatriculatie met een geldigheidsduur van vier maanden.

De gemeente stuurt je aanvraag onmiddellijk door naar DVZ.

DVZ moet binnen vier maanden na de aanvraag een beslissing doorsturen naar de gemeente. DVZ kan die termijn eenmaal verlengen met drie maanden, als je niet alle vereiste documenten voorlegde of wanneer je aanvraag zeer complex is. Je krijgt dan een kopie van de beslissing om te verlengen. De gemeente zal dan je attest van immatriculatie met drie maanden verlengen.

DVZ kan je aanvraag alleen weigeren in een van de volgende gevallen:

  • Je legde niet binnen de vier maanden, eventueel verlengd met drie maanden, de nodige documenten voor om te bewijzen dat je recht hebt op een tweede verblijf in België.
  • Je voldoet niet aan de voorwaarden om te genieten van een recht op een tweede verblijf in België als langdurig ingezetene uit een andere EU-lidstaat.
  • Je vormt een gevaar voor de openbare orde of nationale veiligheid. In dat geval moet DVZ rekening houden met de ernst of de aard van de inbreuk die jij of je familielid pleegde op de openbare orde of de nationale veiligheid. Ook moet DVZ rekening houden met het gevaar dat uitgaat van jou of je familielid. DVZ mag de redenen waarom je een gevaar zou vormen voor de openbare orde of de nationale veiligheid, niet inroepen voor economische doeleinden.
  • Je vormt een gevaar voor de volksgezondheid.

Je krijgt dan een beslissing tot weigering van verblijf met een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 44). Hiertegen kan je alleen een niet-schorsend beroep instellen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Als DVZ een positieve beslissing neemt, krijg je een machtiging voor een beperkt verblijf in België. Hetzelfde geldt als DVZ geen beslissing doorstuurde naar de gemeente binnen vier maanden, eventueel verlengd met drie maanden.

De gemeente geeft je dan een elektronische vreemdelingenkaart A. Als student krijg je een elektronische vreemdelingenkaart A die geldig is tot 31 oktober van het volgende jaar.

Je beperkt verblijfsrecht wordt na 5 jaar automatisch omgezet naar een onbeperkt verblijfsrecht. Je krijgt dan een elektronische B kaart. Die kaart heeft een geldigheidsduur van 5 jaar. Je kan dan eventueel een aanvraag indienen om de status van langdurig ingezetene in België te bekomen. De automatische omzetting geldt niet voor derdelandse studenten.

Aanvraag vanuit onwettig verblijf in België

Je aanvraag vanuit onwettig verblijf in België heeft alleen kans op slagen als er buitengewone omstandigheden zijn. Het moet werkelijk onmogelijk of bijzonder moeilijk zijn om je aanvraag in te dienen in het buitenland. Redenen die alleen maar tijdelijk kunnen worden ingeroepen, aanvaardt DVZ doorgaans niet.

Enkele voorbeelden:

  • Je kan onmogelijk terugkeren omwille van een reëel gevaar op folteringen of onmenselijke behandelingen.
  • Een terugkeer zou een schending inhouden van je gezinsleven.

De gemeente doet eerst een woonstcontrole om te zien of je op het grondgebied van de gemeente verblijft. Als dat niet zo is, dan neemt de gemeente je aanvraag niet in overweging. De gemeente geeft je dan een bijlage 2 (bijlage 2 van de omzendbrief van 21 juni 2007). Je kan alleen een niet-schorsend beroep instellen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Als de woonstcontrole positief is, dan ontvang je een ontvangstbewijs (bijlage 3 van de omzendbrief van 21 juni 2007).

De gemeente stuurt je aanvraag onmiddellijk door naar DVZ.

DVZ spreekt zich eerst uit over de buitengewone omstandigheden. Als DVZ oordeelt dat er geen buitengewone omstandigheden zijn, verklaart DVZ je aanvraag onontvankelijk. Je kan alleen een niet-schorsend beroep instellen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Als je aanvraag ontvankelijk is, krijg je een bewijs van je aanvraag (bijlage 41bis) en een attest van immatriculatie.

De procedure verloopt verder zoals een aanvraag vanuit wettig verblijf.

Extra informatie