Algemeen

Een beslissing tot onontvankelijkheid wegens gebrek aan identiteitsdocument hoeft geen beoordeling te bevatten van de medische stukken (RvV 15 mei 2009, 27.402).

Vereenzelviging

Een kopie van een kopie laat niet toe de authenticiteit van het identiteitsdocument na te gaan (RvV 9 december 2008, 20.102).

Nationaal paspoort of identiteitskaart

Een geldige identiteitskaart van de Republiek Joegoslavië uitgereikt op 1 april 2004 volstaat als bewijs van actuele nationaliteit wanneer de woorden ‘Republiek Servië’ in de vermeldingen en stempels van de identiteitskaart staan. De Servische nationaliteit kan worden afgeleid, ook al heeft de Republiek Joegoslavië opgehouden te bestaan (Raad van State 25 september 2012, 220.746).

De geboorteakte kan een indicatie zijn van de door verzoekster voorgehouden nationaliteit, ook al geeft de geboorteakte geen informatie over de actuele nationaliteit van de verzoekster. De geboorteakte werd uitgegeven door UNMIK en dus in Kosovo. De DVZ brengt geen elementen aan dat er ernstige twijfels bestaan over de voorgehouden nationaliteit. De samenlezing van de identiteitskaart, die Federale Republiek Joegoslavië vermeldt, een niet meer bestaande Staat, en de geboorteakte vormen dus een bewijs van nationaliteit. De DVZ moest de onderlinge samenhang beoordelen en desgevallend motiveren dat en om welke reden er ernstige twijfels bestaan over de voorgehouden nationaliteit (RvV 16 oktober 2012, 89.864).

Een verstreken paspoort vormt een bewijs van identiteit én nationaliteit zover er geen twijfel bestaat over de identiteit en zijn latere nationaliteit. De Raad van State verwijst naar de memorie van toelichting van artikel 9ter (RvS 221.166, 24 oktober 2012). 

Een vervallen paspoort van een bestaande staat, is een bewijs van identiteit en nationaliteit (RvV 31 juli 2012, 85.382). Het arrest bevat de opsomming van gelijkaardige arresten.

Bij ernstige twijfel over de nationaliteit mag een aanvraag om medische regularisatie (9ter) onontvankelijk worden verklaard omdat de arts later de behandelingsmogelijkheden in het herkomstland moet kunnen nagaan (RvS 21 december 2010209.878). Het Sovjet-Russisch paspoort was vervallen. Mogelijks was ook de Oekraïense nationaliteit verloren.

Een aanvraag om medische regularisatie (9ter) kan niet ontvankelijk verklaard worden als de nationaliteit niet vaststaat omdat er een onderzoek moet ingesteld worden naar de medische behandeling in het herkomstland (RvV 21 maart 201158.204). In dit geval had de betrokkene een vervallen dienstpaspoort van een natie die niet langer bestaat, de Sovjet-Unie. Uit het dossier bleek niet dat de betrokkene intussen een andere nationaliteit had verkregen.

De 9ter-aanvraag is onontvankelijk als op het nationaal paspoort de Russische nationaliteit staat en op het medisch getuigschrift de Armeense nationaliteit. De DVZ-arts moet in de mogelijkheid zijn om te onderzoeken of er een adequate behandeling is in het herkomstland of land van verblijf (RvV 5 april 2011, 59.304).

Alternatief document

DVZ moet motiveren waarom een ‘attestation tenant lieu du passeport’ afgegeven door de ambassade van de Rep. Dem. Congo in Brussel geen bewijs van identiteit is (RvV 29 maart 2012, 78.328).

Een document dat in de ene procedure als een bewijs van nationaliteit werd aanvaard geldt niet noodzakelijk als een bewijs van de ‘actuele’ nationaliteit in een daaropvolgende procedure .Het gegeven dat de DVZ, op een ogenblik dat de wetgeving nog stringenter was, een document als een voldoende bewijs van de identiteit van een persoon aanvaardde, laat op zich niet toe te concluderen dat de DVZ hetzelfde document later anders kan appreciëren (RvV 6 juli 2012, 84.294). Die vaststelling doet evenwel geen afbreuk aan het gegeven dat het niet mogelijk is om op één en hetzelfde ogenblik te aanvaarden dat een vreemdeling de Armeense nationaliteit heeft en te betogen dat men de nationaliteit van deze vreemdeling niet kent.

Vrijstelling van de voorwaarde om identiteitsbewijzen voor te leggen

Men is vrijgesteld van het voorleggen van een identiteitsdocument bijeen(oud) annulatieberoep dat hangende is bij de Raad van State tegen een afgewezen asielprocedure (Raad van State 13 februari 2009, 190.417).

Het moment van de 9ter-aanvraag is bepalend voor de beoordeling van een vrijstelling van het voorleggen van identiteitsdocumenten, niet het moment van de beslissing (Raad van State 30 juni 2011, 214.531).

Ondanks de vrijstelling van identiteitsbewijs, moet de nationaliteit bewezen worden in de gegrondheidsfase gezien er in de asielprocedure twijfel was over de nationaliteit. Dit omdat de DVZ moet nagaan of de behandeling in het herkomstland mogelijk is (RvV 27 mei 2009, 27.758).

Het identiteitsbewijs om de herkomst te bewijzen, is niet aan de orde in de gegrondheidsfase. Een ambtenaar-geneesheer moet het gezondheidsrisico onderzoeken opdat de aanvraag ongegrond kan worden verklaard (RvV 28 april 2009, 26.554).

Tijdstip van beoordeling identiteitsbewijs

Het moment van de 9ter-aanvraag is bepalend voor de ontvankelijkheid (Raad van State 30 juni 2011, 214.531).

Extra informatie