Je vindt deze procedure terug in artikel 21 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit.

Je betaalt registratierechten

Je moet registratierechten van 150 euro betalen. Registratierechten zijn een vorm van belastingen. Zonder betaling, wordt je dossier niet behandeld.

Zoek de adresgegevens van het bevoegde registratiekantoor voor jouw gemeente

Je dient het naturalisatieverzoek in

Je dient een naturalisatieverzoek in door het standaardaanvraagformulier in te vullen. Dat formulier kan je verkrijgen bij de gemeente.

Boven je handtekening moet je het volgende schrijven:

“Ik verklaar Belgisch staatsburger te willen worden en de Grondwet, de wetten van het Belgisch volk en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden te zullen naleven."

Het ingevulde aanvraagformulier moet samen met de nodige documenten verzonden worden naar een van de twee volgende adressen:

  • de Griffier van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Dienst Naturalisaties, Leuvenseweg 48, 1000 Brussel
  • de gemeente waar je je hoofdverblijfplaats hebt

Als je het dossier naar de gemeente opstuurt, dan moet de ambtenaar van de burgerlijke stand het dossier binnen 15 dagen doorsturen naar de Kamer. 

Je naam is niet overal identiek

Als de schrijfwijze van je naam of voornaam niet identiek is in de documenten die je voorlegt en in het bevolkings-, vreemdelingen- of strafregister, dan wordt de aanvraag opgeschort totdat de schrijfwijze in alle registers en documenten gelijk is.

Opmerking Kruispunt M-I: De procedure wordt opgeschort totdat de schrijfwijze in alle documenten en registers gelijk is gemaakt. In de praktijk zal de procedure dus voor onbepaalde tijd worden opgeschort. Als je daarna nieuwe documenten uit het land van herkomst voorlegt met opnieuw een verschillende schrijfwijze, kan dat opnieuw voor een opschorting zorgen.

Als je geen naam of voornaam hebt, dan stelt de ambtenaar van de burgerlijke stand voor om kosteloos een procedure op te starten om een naam en voornaam te krijgen. Dat is geen verplichting, maar een mogelijkheid. Als je ervoor kiest om de procedure op te starten, wordt de aanvraag opgeschort tot je een naam en voornaam hebt gekregen.

Ontvangstbewijs

Als het dossier volledig is, levert de ambtenaar van de burgerlijke stand of de Kamer van volksvertegenwoordigers een ontvangstbewijs af.

Als je het dossier naar de gemeente opstuurt, dan stuurt de ambtenaar van burgerlijke stand het dossier binnen vijftien dagen door naar de Kamer. De Kamer levert een ontvangstbewijs af als het dossier volledig is.

Dossier doorsturen naar drie instanties

De Kamer stuurt een kopie van het volledige dossier door naar de volgende drie instanties voor advies:

  • het parket van de rechtbank van eerste aanleg van je hoofdverblijfplaats
  • de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ)
  • de Staatsveiligheid

De Kamer doet dit binnen vijf werkdagen na  de ontvangst van het naturalisatieverzoek.

De drie instanties moeten ‘onverwijld’ een ontvangstmelding geven.

Advies van de drie instanties

Het parket, de DVZ en de Staatsveiligheid geven een advies over:

  • de grondvoorwaarden van het naturalisatieverzoek
  • gewichtige feiten eigen aan de persoon
  • elk gegeven waarover de Kamer ingelicht wil worden

>> Lees meer over gewichtige feiten eigen aan de persoon

De drie instanties hebben vier maanden de tijd voor hun advies. Als de drie instanties geen advies geven binnen de vier maanden, dan geldt hun advies als positief.

De Dienst Naturalisaties van de Kamer moet het dossier doorsturen naar de drie instanties binnen vijf werkdagen na ontvangst. Als de Dienst Naturalisaties het dossier pas in de loop van de vierde maand na ontvangst naar de drie instanties doorstuurt, dan krijgen de drie instanties een extra maand voor hun advies. Er geldt dan een termijn van vijf maanden. De extra termijn van één maand loopt vanaf het doorsturen aan de drie instanties.

Er is geen beroep mogelijk in geval van een negatief advies.

De Commissie voor Naturalisaties onderzoekt en beslist

Eenmaal alle adviezen gegeven zijn, gaat de Commissie voor Naturalisaties van de Kamer het dossier onderzoeken. De Commissie doet dat ook als de drie instanties hun advies niet tijdig hebben gegeven, en dit advies dus als positief wordt beschouwd.

De leden van een afdeling van die Commissie komen samen om het dossier te bespreken. Ze nemen een beslissing volgens hun interne regels. Ze kunnen het naturalisatieverzoek inwilligen of afwijzen.

De plenaire vergadering van de Kamer stemt de naturalisatie

Als de Commissie voor Naturalisaties het dossier inwilligt, gaat het dossier naar de plenaire vergadering van de Kamer. De plenaire vergadering van de Kamer stemt de naturalisatie. De naturalisatie wordt in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. Na de bekendmaking word je op de hoogte gebracht van de inwilliging van je aanvraag tot naturalisatie.

Je bent Belg vanaf de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Integratievoorwaarde?

De Kamer beslist volgens de regels die ze zelf bepaalt in haar reglement. De wet legt geen criteria op. Wel bepaalt de wet dat integratie en kennis van één van de drie landstalen belangrijke elementen zijn die door de Commissie voor Naturalisaties in haar reglement worden uitgewerkt. 

Verval verzoek

Het naturalisatieverzoek vervalt wanneer je niet meer wettelijk in België verblijft of je hoofdverblijfplaats niet meer in België hebt.

 

Extra informatie