Onvoldoende bestaansmiddelen

Om recht te hebben op maatschappelijke integratie mag je niet:

 • over toereikende bestaansmiddelen beschikken
 • in staat zijn toereikende bestaansmiddelen door eigen inspanningen of op een andere manier te verwerven

Als je bestaansmiddelen hoger liggen dan het leefloontarief dat op jou van toepassing is, heb je geen recht op maatschappelijke integratie. Liggen je bestaansmiddelen onder dit leefloontarief, dan kan je aanspraak maken op het verschil tussen beide.

Het OCMW gaat via het sociaal onderzoek na over hoeveel bestaansmiddelen je beschikt. Er wordt rekening gehouden met:

 • je actuele bestaansmiddelen, maar ook met
 • potentiële bestaansmiddelen waar je op het moment van je aanvraag nog geen beroep op doet. Met potentiële bestaansmiddelen worden de bestaansmiddelen bedoeld die je zou kunnen verdienen door te werken. Of uit eventuele rechten op sociale uitkeringen of onderhoudsgelden kan ontvangen.
 • de bestaansmiddelen van je echtgeno(o)t(e) of feitelijke partner 

Artikel 34 Leefloonwet zegt dat het OCMW daarnaast ook rekening kan houden met de bestaansmiddelen van je samenwonende ouder(s) en/of je samenwonend(e) kind(eren). Dit is een mogelijkheid en geen verplichting.

Bij de berekening of je al dan niet voldoende bestaansmiddelen hebt, wordt in principe rekening gehouden met alle bestaansmiddelen, van welke aard of oorsprong dan ook. Een aantal inkomsten, opgesomd in de artikelen 22 en verder van het Leefloonbesluit, worden niet in aanmerking genomen. 

Rechten laten gelden op sociale uitkeringen

Je moet je rechten op de sociale uitkeringen, waarop je volgens Belgische of buitenlandse sociale wetgeving aanspraak kan maken, hebben uitgeput.

Met sociale uitkeringen worden bedoeld:

 • sociale zekerheidsuitkeringen, zoals werkloosheidsuitkering en invaliditeitsuitkering
 • uitkeringen zoals studiebeurzen of woontoelagen 

Rechten laten gelden op onderhoudsgelden

Het OCMW kan je doorverwijzen naar een aantal onderhoudsplichtigen. Het kan gaan om je:

 • ouders
 • kinderen
 • (ex-)echtgenoot
 • adoptant of geadopteerde

Als het OCMW je doorverwijst naar een onderhoudsplichtige, kan je geen aanspraak maken op maatschappelijke integratie.

Doorverwijzen is voor het OCMW een mogelijkheid, geen verplichting.

Tegen een beslissing tot doorverwijzing van het OCMW kan je bij de arbeidsrechtbank in beroep gaan.

 

Extra informatie