Voorwaarden

Je moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • je bent meerderjarig
 • je hebt al minstens 5 jaar een ononderbroken wettelijk verblijf en hoofdverblijfplaats in België voorafgaand aan de aanvraag
 • je hebt een verblijfsrecht van onbeperkte duur op het moment van de aanvraag
 • je bewijst je talenkennis
 • je bewijst je maatschappelijke integratie
 • je bewijst je economische participatie

Dat vind je terug in artikel 12bis, §1, 2° van het Wetboek van de Belgische nationaliteit.

Ononderbroken wettelijk verblijf en hoofdverblijfplaats

Je moet al minstens 5 jaar een ononderbroken wettelijk verblijf en hoofdverblijfplaats in België hebben, voorafgaand aan de aanvraag.

Wat wordt verstaan onder wettelijk verblijf en hoofdverblijfplaats? En welke documenten worden aanvaard? Lees meer hierover op de pagina 'Wat zijn wettelijk verblijf en hoofdverblijfplaats in het kader van een nationaliteitsprocedure?' via de link onder aan de pagina.

Maatschappelijke integratie

Je kan je maatschappelijke integratie bewijzen door een van de volgende bewijsmiddelen:

 • een diploma of getuigschrift van minimum het hoger secundair onderwijs
 • het gevolgd hebben van een beroepsopleiding van minimum 400 uur
 • de voorbije 5 jaar onafgebroken als werknemer of zelfstandige te hebben gewerkt
 • het met succes gevolgd hebben van een inburgeringstraject, onthaaltraject of integratieparcours

Welke documenten worden aanvaard? Lees meer hierover op de webpagina 'maatschappelijke integratie in het kader van een nationaliteitsprocedure', via de link in 'extra informatie'. 

Talenkennis

Het bewijs van je maatschappelijke integratie geldt meteen ook als bewijs van je talenkennis. Je hoeft dus niet meer apart je talenkennis te bewijzen.

Welke documenten worden aanvaard? Moet niveau A2 uit het document blijken? Lees meer hierover op onze webpagina 'Talenkennis' via de link in 'extra informatie'.

Economische participatie

Je kan je economische participatie bewijzen door:

 • als werknemer (of als statutair benoemde in overheidsdienst) de voorbije 5 jaar minimum 468 arbeidsdagen te hebben gewerkt
 • als zelfstandige in hoofdberoep de voorbije 5 jaar minstens 6 kwartalen de verschuldigde sociale kwartaalbijdragen voor zelfstandigen in België te hebben betaald

Je legt een van de volgende documenten voor om die economische participatie te bewijzen:

 • als werknemer in de privé-sector: individuele rekeningen afgeleverd door de werkgever.
 • als werknemer in overheidsdienst: een attest van de bevoegde dienst van de overheid waaruit blijkt dat je de afgelopen 5 jaar minimum 468 arbeidsdagen gewerkt hebt.
 • als statutair ambtenaar in overheidsdienst: het bewijs van je definitieve benoeming én een attest van de bevoegde overheidsdienst waaruit blijkt dat je de afgelopen 5 jaar minimum 468 arbeidsdagen gewerkt hebt
 • als zelfstandige: een document waaruit blijkt dat je de afgelopen 5 jaar minstens 6 kwartalen de verschuldigde sociale kwartaalbijdragen voor zelfstandigen hebt betaald

Wat zijn arbeidsdagen? Hoe kunnen opleidingsdagen in mindering gebracht worden van de vereiste arbeidsdagen? Lees meer hierover op de webpagina 'Economische participatie in het kader van een nationaliteitsprocedure' via de link in 'extra informatie'. 

Welke documenten leg je voor?

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 zorgt voor administratieve vereenvoudiging. Artikel 14 van dat KB bepaalt dat de ambtenaar van de burgerlijke stand zelf alle documenten toevoegt waartoe hij toegang heeft via het Rijksregister. Je moet dus niet meer zelf eerst een uittreksel uit het Rijksregister aanvragen om het toe te voegen aan je dossier.

De ambtenaar van de burgerlijke stand legt de volgende documenten voor:

 • het bewijs van je wettig verblijf van onbeperkte duur op het moment van de aanvraag
 • het bewijs van het onafgebroken wettig en hoofdverblijf de laatste 5 jaar

Jij legt de volgende documenten voor:

 • een geboorteakte of vervangend document
 • het bewijs van de betaling van je registratierecht
 • het bewijs van maatschappelijke integratie
 • het bewijs van economische participatie
 • het bewijs van talenkennis: door het bewijs van maatschappelijke integratie

Lees gedetailleerde informatie over de documenten die je moet voorleggen op de verwante pagina's. De links staan onder aan deze pagina.

 

Extra informatie