Voorwaarden

Je moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • je bent meerderjarig
 • je hebt al minstens 5 jaar een ononderbroken wettelijk verblijf en hoofdverblijfplaats in België, voorafgaand aan de aanvraag
 • je hebt een verblijfsrecht van onbeperkte duur op het moment van de aanvraag
 • je bewijst dat je omwille van invaliditeit of een handicap geen economische activiteit kan uitoefenen

Dat vind je terug in artikel 12bis, §1, 4° van het Wetboek van de Belgische nationaliteit.

Ononderbroken wettelijk verblijf en hoofdverblijfplaats

Je moet al minstens 5 jaar een ononderbroken wettelijk verblijf en hoofdverblijfplaats in België hebben, voorafgaand aan de aanvraag. 

Wat wordt verstaan onder wettelijk verblijf en hoofdverblijfplaats? En welke documenten worden aanvaard? Lees meer hierover op de pagina 'Wat zijn wettelijk verblijf en hoofdverblijfplaats in het kader van een nationaliteitsprocedure?' via de link in 'extra informatie'.

Invaliditeit

Als invalide persoon, moet je een blijvende arbeidsongeschiktheid van 66% aantonen. Daartoe leg je een van de volgende bewijsmiddelen voor:

 • een attest van je verzekeringsinstelling waarin de invaliditeit wordt erkend
 • Bij vroegtijdige pensionering om gezondheidsredenen als statutair ambtenaar: een attest van de Administratieve Gezondheidsdienst van de bevoegde overheid.
 • Bij arbeidsongeval of beroepsziekte: een attest van arbeidsongeschiktheid van minstens 66%, afgegeven door het Fonds voor Arbeidsongevallen of het Fonds voor Beroepsziekten.
 • Bij ongeval van gemeen recht: een afschrift van het vonnis of arrest waaruit een arbeidsongeschiktheid van minstens 66% blijkt.

Er wordt een ‘blijvende’ arbeidsongeschiktheid gevraagd. Daarmee bedoelt men ‘langdurig’. Je moet dus van de laatste 5 jaar kunnen aantonen dat je invalide was en dat je minstens 66% arbeidsongeschikt was.

Handicap

Als persoon met een handicap, moet je aantonen dat je fysieke of psychische toestand maakt dat je één derde of minder verdient dan een persoon zonder die handicap op de arbeidsmarkt kan verdienen. Daartoe leg je een attest van de Directie-generaal personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid voor. In tegenstelling tot de voorwaarde van invaliditeit, wordt de voorwaarde van handicap enkel op het moment van de nationaliteitsverklaring beoordeeld, en niet gedurende de voorbije 5 jaar.

Geen bewijs van talenkennis, maatschappelijke integratie of economische participatie

Je moet geen talenkennis bewijzen. En je moet evenmin maatschappelijke integratie of economische participatie bewijzen. 

Welke documenten leg je voor?

Het koninklijk besluit van 14 januari zorgt voor administratieve vereenvoudiging. Artikel 14 van dat KB bepaalt dat de ambtenaar van de burgerlijke stand zelf alle documenten toevoegt waartoe hij toegang heeft via het Rijksregister. Je moet dus niet meer zelf eerst een uittreksel uit het Rijksregister aanvragen om het toe te voegen aan je dossier.

De ambtenaar van de burgerlijke stand legt de volgende documenten voor:

 • het bewijs van je wettig verblijf van onbeperkte duur op het moment van de aanvraag
 • het bewijs van het onafgebroken wettig en hoofdverblijf de laatste 5 jaar

Jij legt de volgende documenten voor:

 • een geboorteakte of vervangend document
 • het bewijs van de betaling van je registratierecht
 • het bewijs van invaliditeit van de afgelopen 5 jaar OF het bewijs van handicap

Lees gedetailleerde informatie over de documenten die je moet voorleggen op de verwante pagina's. De links staan onder aan deze pagina.

 

Extra informatie