Voorwaarden 

Je moet voldoen aan de volgende voorwaarden: 

  • je bent te goeder trouw bent, en

  • de Belgische nationaliteit werd je onterecht verleend, en

  • je werd gedurende 10 jaar zonder onderbreking door de Belgische overheden behandeld als Belg, en

  • je Belgische nationaliteit wordt betwist door een Belgische overheid.

Als je aan deze voorwaarden voldoet, dan kan je via een nationaliteitsverklaring de Belgische nationaliteit verkrijgen. Op het moment van de verklaring heb je een verblijfsrecht van onbeperkte duur nodig. 

Je kan de verklaring afleggen bij de burgerlijke stand van de gemeente waar je woont, of in het buitenland bij de Belgische beroepsconsulaire post.

Je moet de verklaring afleggen binnen het jaar nadat je Belgische nationaliteit door de Belgische overheid werd betwist. Als de afstammingsband met je Belgische ouder vóór je 18 jaar (of vóór je ontvoogding) niet langer vaststaat, kan je tot je negentiende verjaardag de nationaliteitsverklaring indienen.

Dat vind je terug in artikel 17 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit.

Nodige documenten

Je hebt deze documenten nodig:

  • geboorteakte of vervangend document
  • de officiële vaststelling door de bevoegde Belgische overheid van het ontbreken van de Belgische nationaliteit, met een bewijs van datum van verzending
  • alle mogelijke bewijzen die aantonen dat je ten minste 10 jaar onterecht als Belg werd beschouwd door de Belgische overheid
  • het bewijs van wettelijk verblijf op het moment van de verklaring.
Extra informatie