Bemiddelen met de bank

Bij problemen neem je best contact op met de klantendienst van de bank. Zo kan de situatie uitgeklaard en eventueel recht gezet worden. Als dit niet tot een bevredigend resultaat leidt, kan je een klacht indienen. Elke bank heeft een klachtendienst. Hier vind je de contactgegevens (zoekvenster onderaan)

Klacht bij de OmbudsFin

De OmbudsFin bemiddelt in geschillen met financiële instellingen. Alleen bij een geschil over een basisbankdienst is het advies van de OmbudsFin bindend voor de bank.

De procedure bij Ombudsfin is gratis. Maar je kan ze pas opstarten als je al een klacht hebt ingediend bij de bevoegde dienst van de bank en je geen of geen bevredigend antwoord hebt ontvangen binnen de 30 dagen.

Een klacht kan ook vanuit het buitenland ingediend worden. De persoon hoeft hiervoor niet in België te verblijven.

Opmerking: De klacht moet betrekking hebben op een geschil tussen jou, als consument, en de bank. Hulporganisaties en diensten kunnen niet in jouw naam een klacht indienen. Ben je een zelfstandige of heb je een onderneming, dan kan je in sommige gevallen ook een beroep doen op de OmbudsFin.

Een klacht indienen als particulier 

Meer informatie over de te volgen procedure (Checklist!).

Beroep

Tegen een weigering van een bank om een rekening in het kader van de basisbankdienst te openen kan je een vordering tot staking instellen bij de voorzitter van de rechtbank van koophandel.

Gaat het om een andere rekening dan is er geen beroep mogelijk.