Open terugkeercentrum

Onwettig verblijvende gezinnen met minderjarige kinderen die recht hebben op materiële hulp worden op basis van een partnerschapsovereenkomst met DVZ opgevangen in een open terugkeercentrum beheerd door DVZ. De opvangwet voorziet sinds 22 maart 2018 dat de opvang van deze gezinnen kan gebeuren binnen de collectieve opvangstructuren beheerd door Fedasil of door een partner waarmee Fedasil een specifieke conventie heeft afgesloten. De praktijk die voordien reeds bestond, werd ook al aanvaard door de Raad van State (RvS nr. 230.947 van 23 april 2015).      

Tussen mei 2013 en juni 2015 werden deze gezinnen opgevangen in het open terugkeercentrum van Holsbeek. Sinds de sluiting van Holsbeek worden de gezinnen opgevangen in de open terugkeerwoningen van DVZ in Tielt en Zulte. Deze terugkeerwoningen doen dienst als open terugkeercentra. 

Het terugkeercentrum heeft een ‘open’ karakter. Dit slaat op het feit dat het gezin het terugkeercentrum kan verlaten wanneer ze dit wenst.

Individuele opvangstructuren zoals een lokaal opvanginitiatief (LOI) komen niet in aanmerking voor de opvang van deze gezinnen. 

Toewijzing aan een terugkeercentrum

Als het gezin het door Fedasil aangeboden huisvestingsaanbod aanvaardt, moet het zich aanbieden bij de dienst Dispatching van Fedasil. Gezinnen kunnen zich elke werkdag tussen 9 uur en12 uur aanbieden bij Dispatching aan de Koning Albert-II-laan 8, 1000 Brussel. 

Het gezin biedt zich aan bij Dispatching vanaf de datum die op de uitnodigingsbrief staat en ten laatste op de 30e dag die volgt op die datum. Het gezin wordt door Dispatching toegewezen aan een open terugkeercentrum. Het krijgt vervoerbiljetten en alle praktische gegevens om zich naar het terugkeercentrum te begeven.

De aanvraag tot opvang wordt als nietig beschouwd als het gezin zich niet binnen de vastgestelde termijn bij Dispatching aanbiedt of binnen de vastgestelde termijn zoals aangeduid op het toewijzingsdocument aankomt in het terugkeercentrum. Gezinnen die niet willen ingaan op het voorstel tot opvang in een terugkeercentrum worden niet aan een andere opvangstructuur toegewezen. 

Dispatching informeert het open terugkeercentrum en bureau Sefor (Sensibilisering, follow-up & return) over de aankomst van het gezin. Bureau Sefor controleert het vreemdelingendossier van het gezin.    

De toewijzing aan een open terugkeercentrum moet aangepast zijn aan de noden van het gezin. Zo moet er bijvoorbeeld rekening worden gehouden met de plaats waar de kinderen schoollopen en waar een kind gespecialiseerde medische zorgen ontvangt. Zoniet dan  kan de toewijzing worden vernietigd (Arbrb. Brussel (kortgeding) van 11 juni 2013). 

Extra informatie