Als je zelf niet beschikt over voldoende bestaansmiddelen om je huurwaarborg te betalen, kan je een beroep doen op het OCMW van de gemeente waar je gewoonlijk verblijft op het moment van je hulpvraag. Als je een opvangcentrum voor asielzoekers verlaat en een woning betrekt, is het OCMW van de gemeente waar de woning zich bevindt bevoegd. Op voorwaarde dat:

  • De hulpvraag gesteld wordt bij het verlaten van de opvangstructuur: de aanvraag tot het bekomen van een huurwaarborg moet ten laatste gedaan worden de laatste dag van het verblijf in de opvangstructuur. Als de aanvraag later gebeurt, is het OCMW van de gewoonlijke verblijfplaats bevoegd, tenzij een van de uitzonderingen van toepassing is. 
  • Het een bepaalbare woning betreft. Als de woning niet voldoende bepaalbaar is, is het OCMW van de gewoonlijke verblijfplaats bevoegd, namelijk het OCMW van de plaats waar de opvangstructuur ligt.
    Uitzondering: voor asielzoekers die bij het verlaten van de opvangstructuur aan een OCMW worden toegewezen, is het toegewezen OCMW bevoegd voor het toekennen van de huurwaarborg.

Je kan aanspraak maken op steun van het OCMW bij het samenstellen van een huurwaarborg als uit het sociaal onderzoek blijkt dat:

  • je je gewone en effectieve verblijfplaats hebt in België. De bepaling van de hoofdverblijfplaats gebeurt op basis van je feitelijke situatie.
  • je behoeftig bent en een leven leidt dat niet beantwoordt aan de menselijke waardigheid.
  • de toekenning van steun noodzakelijk is voor het samenstellen van een huurwaarborg om toegang te krijgen tot huisvesting. 

Opvanggerechtigde personen die uit eigen beweging de opvangstructuur verlaten, krijgen in de praktijk vaak geen huurwaarborg van het OCMW omdat zij hun behoeftige situatie zelf zouden hebben veroorzaakt. Zij worden “geacht zelf aan de basis van hun behoeftigheid te liggen”. 

Als je in aanmerking komt voor hulp van het OCMW bij de samenstelling van je huurwaarborg, dan kan het OCMW vrij kiezen op welke manier het tussenkomt:

  • Het OCMW kan je het bedrag van de huurwaarborg rechtstreeks voorschieten. Je opent dan bij de bank een geïndividualiseerde en geblokkeerde rekening op je naam, waarop het OCMW de huurwaarborg stort. Op die manier is de verhuurder niet op de hoogte van het feit dat het OCMW je financieel gesteund heeft.  
  • Het OCMW sluit een standaardcontract voor een bankwaarborg af met een bank. De bank verbindt er zich dan toe om voor rekening van het OCMW de verhuurder het bedrag van de huurwaarborg te betalen, als je je verplichtingen als huurder niet nakomt.
  • Het OCMW levert een eigen borgbrief af aan de verhuurder. Het OCMW verbindt er zich dan toe de huurwaarborg te betalen wanneer je je verplichtingen als huurder niet nakomt.

Het OCMW komt in aanmerking voor betoelaging door de Staat via subsidies voorzien in jaarlijkse koninklijke besluiten.

 

Extra informatie