Het OCMW moet je alle nuttige advies en informatie geven en het nodige doen, zodat je kan genieten van alle rechten en voordelen waarop je aanspraak kan maken volgens de Belgische of buitenlandse wetten.

Het OCMW geeft de eerste algemene informatie en verwijst je voor verder juridisch advies of bijstand door naar de juridische bijstand. 

Iedereen kan voor een eerste juridisch advies kosteloos terecht bij:

  • de rechtshulp georganiseerd door het OCMW
  • de rechtshulp georganiseerd door het gemeentebestuur
  • de rechtshulp georganiseerd door bepaalde VZW's
  • de permanentie van het Justitiehuis van je gerechtelijk arrondissement

Je kan ook (gedeeltelijk) kosteloos tweedelijnsrechtsbijstand ontvangen als je inkomen een bepaalde inkomensgrens niet overschrijdt: pro deo rechtsbijstand. Of als er een vermoeden van onvermogen is. Dit laatste geldt voor:

  • asielzoekers. Sinds 31 augustus 2011 gaat het om een weerlegbaar vermoeden. De advocaat die werd aangesteld kan dit vermoeden weerleggen door het tegenbewijs te leveren. Als het bewijs wordt aanvaard, zal de betrokkene geheel of gedeeltelijk moeten betalen voor de diensten van de advocaat.
  • vreemdelingen. Voor wat betreft de indiening van het verzoek tot machtiging van verblijf. Of van een administratief of rechterlijk beroep tegen een beslissing die genomen werd met toepassing van de wetten betreffende de toegang, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
  • minderjarigen
  • gerechtigden op leefloon of financiële steun

 

Extra informatie