Als je onderhoudsgelden voor je kind(eren) of bijdragen voor een of meer geplaatste kinderen moet betalen, kan je specifieke steun vragen aan het OCMW.

Je kan dit doen door mondeling of schriftelijk een aanvraag in te dienen bij het OCMW dat bevoegd is voor de toekenning van je leefloon of maatschappelijke dienstverlening. Je krijgt dan van het OCMW een ontvangstbewijs van je aanvraag. Het OCMW kan dan beslissen om je een financiële tussenkomst toe te kennen in de onderhoudsgelden of bijdragen die door jou werden betaald.

Deze regeling staat in artikel 68quinquies OCMW-wet en het Koninklijk besluit van 5 december 2004 tot uitvoering van dit artikel.

Wie heeft recht op OCMW-tussenkomst?

Om recht te hebben op deze tussenkomst van het OCMW moet je als onderhouds- of bijdrage-plichtige:

 • recht hebben op (aanvullend) leefloon of equivalent leefloon (gelijkwaardige financiële steun). Het is voldoende dat je als onderhoudsplichtige recht hebt op leefloon of equivalent leefloon. Je hoeft het niet ook effectief te ontvangen.
 • onderhoudsgelden betalen als gevolg van het afsluiten van een bemiddelingsakkoord dat onder de wet van 21 februari 2005 valt, of op basis van
  • een rechterlijke beslissing,
  • een overeenkomst in het kader van een echtscheiding onderlinge toestemming,
  • een beslissing van de rechter bij een oproep in verzoening
  • het feit dat hij de vermoedelijke vader is
 • of bijdragen betalen voor een geplaatst kind op basis van een beslissing van de jeugdrechter of de bevoegde administratieve overheid.
 • bewijzen dat je het verschuldigde onderhoudsgeld of de verschuldigde bijdrage, gedwongen of niet, volledig hebt betaald.

 Of je kind zich in België of het buitenland bevindt, speelt geen rol (Grondwettelijk Hof, nr. 123/2006 van 28 juli 2006).

Welke documenten leg je voor?

Opdat het OCMW je aanvraag kan onderzoeken, bezorg je het OCMW:

 • de identiteitsgegevens en inlichtingen over de verblijfplaats van het kind/de kinderen
 • een afschrift van de rechtelijke beslissing of een kopie van de beslissing van de jeugdrechter of de bevoegde administratieve overheid
 • het bewijs van de volledige betaling van het verschuldigde onderhoudsgeld of de verschuldigde bijdrage

De beslissing over de toekenning, weigering of herziening van de tussenkomst, word je meegedeeld per aangetekende brief binnen de 8 dagen vanaf de datum van beslissing. De beslissing moet gemotiveerd zijn en moet de beroepsmogelijkheden en –termijnen bevatten.  

Toekenning OCMW-tussenkomst

Heeft het OCMW besloten om je de gevraagde tussenkomst toe te kennen? Dan neemt het OCMW de helft van het bedrag van het  onderhoudsgeld of van de bijdrage voor geplaatste kinderen dat door jou betaald werd voor de maand ten laste, met een maximum van 91,67 euro per maand of 1100 euro per jaar. Het aantal kinderen voor wie onderhoudsgelden of bijdragen worden betaald, heeft geen invloed op het maximum van de tussenkomst. De tussenkomst wordt maandelijks betaald.  

De tussenkomsten door het OCMW worden door de POD MI volledig terugbetaald aan het OCMW.  

 

Extra informatie