Als je dakloos bent, kan je onder bepaalde voorwaarden een referentieadres krijgen bij het OCMW. Je wordt in dat geval op het adres van het OCMW ingeschreven in de bevolkingsregisters. Dankzij het referentieadres kan je dan (blijven) genieten van je recht op een uitkering, je post ontvangen en kan je andere zaken regelen waar je een adres voor nodig hebt.

Voorwaarden

Je kan een referentieadres bekomen bij het OCMW als je:

  • toegelaten of gemachtigd bent om voor een langere termijn dan drie maanden in België te verblijven, gemachtigd bent je er te vestigen, of om een andere reden kan ingeschreven worden overeenkomstig de Verblijfswet. Arbeidshof Brussel oordeelde al dat ook een vreemdeling in onwettig verblijf in aanmerking kan komen voor een referentieadres (arrest nr.2018/1698 van 13 juni 2018).  
  • geen verblijfplaats (meer) hebt omdat je onvoldoende bestaansmiddelen hebt
  • over geen enkele inschrijving in de bevolkingsregisters beschikt
  • maatschappelijke dienstverlening of maatschappelijke integratie aanvraagt

Personen met een inschrijving in het wachtregister of een loutere vermelding in het Rijksregister (zoals het diplomatiek personeel) komen niet in aanmerking voor een referentieadres bij het OCMW.  

‘Onvoldoende bestaansmiddelen’ betekent dat je geen bestaansmiddelen hebt of dat je inkomen ontoereikend is om op eigen krachten een woning te betrekken.

Met ‘inschrijving in de bevolkingsregisters’ wordt zowel een reëel adres bedoeld, als een referentieadres bij een particulier.

Je aanvraag tot het bekomen van een referentieadres wordt beschouwd als een aanvraag om maatschappelijke dienstverlening. Je moet dus niet noodzakelijk leefloon of financiële steun vragen.

Als je een referentieadres krijgt bij het OCMW, geldt de inschrijving op het adres van het OCMW ook voor je gezinsleden.

Aanvraag

Je kan een referentieadres mondeling of schriftelijk aanvragen bij het OCMW.

Je vraagt een referentieadres aan bij het OCMW van de gemeente waar je gewoonlijk verblijft. Als je al maatschappelijke dienstverlening krijgt van een OCMW, dan is datzelfde OCMW bevoegd voor je aanvraag 'inschrijving als referentieadres'. Ontvang je geen maatschappelijke dienstverlening van een OCMW? Dan is het OCMW bevoegd van de gemeente waar je effectief verblijft.

Het OCMW gaat in een sociaal onderzoek na of je aan alle voorwaarden voor een referentieadres bij het OCMW voldoet.

Als je aan alle voorwaarden voldoet, krijg je van het OCMW een document waarin dit bevestigd wordt. Is dat niet het geval, dan kan het OCMW je een document afleveren met een motivering waarom de voorwaarden niet vervuld zijn. Het OCMW is hier wettelijk niet toe verplicht.

Er is geen wettelijke behandelingstermijn voorzien waarbinnen het OCMW moet antwoorden op je vraag.   

Als je een referentieadres bij het OCMW krijgt, moet je je een keer per trimester bij het OCMW aanmelden.

Als je de voorwaarden voor een referentieadres bij het OCMW niet meer vervult, dan meldt het OCMW dit aan de gemeente. De gemeente schrapt dan je inschrijving op het referentieadres in het Rijksregister.

 

Extra informatie