3 voorwaarden voor dringende medische hulp

Er zijn 3 voorwaarden waaraan moet voldaan worden:

  • de hulpvrager verblijft onwettig in België
  • de hulpvrager is behoeftig
  • er is een attest 'dringende medische hulp'

De hulpvrager verblijft onwettig in België

De hulpvrager heeft geen geldig verblijfsdocument (meer) in België, en bevindt zich niet in de gewettigde periode van kort verblijf (maximaal 90 dagen verblijf op 180 dagen), met of zonder visum (plicht). Het is de bevoegdheid van de Dienst Vreemdelingenzaken om vast te stellen of een vreemdeling wettig of onwettig op het grondgebied verblijft. In de praktijk voert het OCMW echter het onderzoek uit naar onwettig verblijf - onder andere door het rijksregister te consulteren en door de mogelijks aanwezige documenten van de hulpvrager te onderzoeken. 

De hulpvrager is behoeftig

De behoeftigheid moet blijken uit een sociaal onderzoek gevoerd door het OCMW. In het sociaal onderzoek gaat het OCMW behalve de inkomsten van de hulpvrager ook de mogelijke andere betalingsregelingen na. Het OCMW mag bijvoorbeeld vragen dat de hulpvrager zonder wettig verblijf de juiste stappen zet om een wettig verblijf te krijgen, als dit mogelijk lijkt. Deze vraag kadert in de voorwaarde om de bestaande rechten uit te putten. Een wettig verblijf kan het recht op ziekteverzekering openen in België. Het OCMW mag echter niet vragen om nutteloze procedures op te starten of dilatoire aanvragen in te dienen.

Er is een attest 'dringende medische hulp' 

De behandelende arts stelt een attest dringende medische hulp op. Dit moet minimaal de identiteitsgegevens van de hulpvrager bevatten, de datum van de verstrekte zorg, en de identificatie en handtekening van de arts. Binnen Mediprima wordt er gewerkt met een standaardformulier hiervoor.

Bij medische zorg in een ziekenhuis bewaart het ziekenhuis het attest. Bij medische zorg buiten het ziekenhuis wordt het attest opgestuurd naar het bevoegd OCMW, dat het attest bewaart. De attesten dienen aanwezig te zijn voor mogelijke controles van de overheid.

Het attest 'dringende medische hulp' stelt de dringende noodzakelijkheid van de zorg vast. Enkel een door het RIZIV erkende arts of tandarts kan het attest opstellen.

Bijkomende voorwaarden zijn niet toegestaan

Het is niet toegestaan om bijkomende voorwaarden op te leggen bovenop de 3 wettelijke voorwaarden - bijvoorbeeld door te eisen dat de hulpvrager een geldig identiteitsdocument kan voorleggen, of een adres kan opgeven.

Als verzorging in het land van herkomst beschikbaar is, is dat geen reden om dringende medische hulp te ontzeggen.

Het OCMW mag de DMH niet weigeren omdat de hulpvrager niet bereid is om in te tekenen op vrijwillige terugkeer of op materiële opvang (bijvoorbeeld in een open terugkeercentrum).  

 

 

Extra informatie