Algemene regel: gewone verblijfplaats

Als algemene regel geldt dat het OCMW van de plaats waar je gewoonlijk verblijft, bevoegd is voor het toekennen van de dringende medische hulp.

Eerste uitzondering: plaats waar de hulp wordt verstrekt

Het OCMW van de plaats van waar de hulp wordt verstrekt, is bevoegd:

  • als de gewone verblijfplaats niet kan vastgesteld worden
  • als de OCMW-hulp dringend noodzakelijk is en de hulpvraag wordt gesteld tijdens het verblijf in het ziekenhuis.

Ziekenhuisrekeningen zijn nooit dringend noodzakelijk. Het OCMW van de gewone verblijfplaats blijft dus bevoegd

Tweede uitzondering: OCMW of opvangcentrum van de code 207

Er geldt een bijzondere regeling ingeval van:

  • verlengde materiële opvang
  • OCMW-steun aan asielzoekers

Het gaat alleen om asielzoekers die OCMW-steun krijgen tijdens het toelaatbaar beroep bij de Raad van State (RvS) tegen een negatieve asielbeslissing van:

  • het Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen
  • de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

De bijzondere regeling is als volgt:

  • bij verblijf in een opvangcentrum: het opvangcentrum is bevoegd. Zorgen conform RIZIV-nomenclatuur, met uitzondering van de zorgen vermeld in de lijst van het K.B. van 9 april 2007.
  • bij verblijf buiten het toegewezen opvangcentrum: neem in principe vooraf contact op met de Cel Medische Kosten van Fedasil voor een betalingsverbintenis (02 213 43 00)
  • met code 207: het OCMW vermeld in code 207 of het OCMW van de dringende onvoorziene zorgverstrekking
  • zonder code 207: OCMW van de gewone verblijfplaats of het OCMW van de dringende onvoorziene zorgverstrekking
Extra informatie