Om aanspraak te kunnen maken op maatschappelijke dienstverlening moet je voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • wettig verblijven in België,
  • behoeftig zijn en
  • je gewoonlijke verblijfplaats in België hebben.

Het OCMW kan beslissen dat je bovendien moet voldoen aan een of meerdere van volgende voorwaarden:

  • werkbereid zijn tenzij dit om gezondheids- of billijkheidsredenen niet mogelijk is,
  • rechten laten gelden op (buitenlandse) sociale uitkeringen, 
  • rechten laten op onderhoudsgelden, 
  • een integratieproject afsluiten met het OCMW.

Je leeftijd speelt geen rol. Ook als minderjarige kan je een persoonlijk recht op maatschappelijke dienstverlening laten gelden. In principe kan je niet zelf je recht uitoefenen omwille van je juridische handelingsonbekwaamheid. Dit betekent dat je niet zelf de steunaanvraag kan indienen. 

  • Je wettelijke vertegenwoordiger (ouder of voogd) dient doorgaans de aanvraag in jouw naam in.
  • Wanneer je wettelijke vertegenwoordiger niet kan of wil optreden in jouw plaats, kan je de aanvraag zelf indienen. Je moet wel voldoende onderscheidingsvermogen hebben om te beseffen wat een aanvraag tot maatschappelijke dienstverlening inhoudt.
  • Ook wanneer je een ontvoogde minderjarige bent, kan je de steunaanvraag zelf indienen. 

Als je de voorwaarden vervult, mag het OCMW je steunaanvraag niet weigeren. Ook niet als je daardoor je verblijfsrecht dreigt te verliezen. 

Als het hebben van voldoende bestaansmiddelen een voorwaarde is om een vebrlijfsrecht te bekomen of te behouden, kan het uitoefenen van je recht op maatschappelijke dienstverlening ertoe leiden dat je verblijfsaanvraag wordt geweigerd of je verblijfsrecht wordt ingetrokken. 

Het OCMW moet je hierover inlichten zodat je op de hoogte bent van de risico's alvorens je een eventuele aanvraag tot maatschappelijke dienstverlening indient.

Extra informatie