Als het OCMW heeft vastgesteld dat je niet in staat bent een menswaardig leven te leiden, bepaalt het OCMW welke de meest passende dienstverlening is voor jou.

Financiële steun

Je kan eenmalig, periodiek of als voorschot uitgekeerde steun ontvangen. 

Het OCMW bepaalt autonoom het bedrag van de toe te kennen financiële steun. In de praktijk worden vaak de leeflooncategorieën en -bedragen gebruikt om de financiële steun te bepalen. Daarom wordt deze uitgekeerde financiële steun ook wel equivalent leefloon genoemd. De bedragen van het leefloon mogen niet systematisch worden overgenomen. Er moet steeds geval per geval worden nagegaan of het bedrag volstaat om je in staat te stellen menswaardig te leven. Als je samenwoont met een onwettig in het land verblijvende vreemdeling, krijg je alleen een equivalent leefloon categorie 'alleenstaande' wanneer uit het sociaal onderzoek blijkt dat de vreemdeling geen inkomsten heeft.  

Periodieke financiële steun wordt hoofdzakelijk toegekend als:

  • Vervanging van het leefloon: als je ten gevolge van je nationaliteit, verblijfplaats of leeftijd geen recht hebt op leefloon.
  • Aanvulling van het leefloon: als het bedrag van het leefloon te laag is om je een menswaardig bestaan te laten leiden.

Het OCMW kan ook (gedeeltelijk) financieel tussenkomen in geval van hoogoplopende kosten voor geneesmiddelen en geneeskundige verzorging. Lees meer over de medische kosten die het OCMW betaalt
Het OCMW kan door middel van een huurtoelage tussenkomen in je huurprijs. Tot een huurtoelage wordt meestal beslist na een sociaal onderzoek. In sommige gevallen betaalt het OCMW ook de huurwaarborg of verleent het een voorschot op deze waarborg.

Sociale tewerkstelling

Het OCMW kan een arbeidsovereenkomst met je afsluiten en zelf als je werkgever optreden. Je kan door het OCMW ook ter beschikking worden gesteld van een andere overheidsinstelling (bijvoorbeeld een ander OCMW, gemeente, openbaar ziekenhuis, intercommunale met een sociaal, cultureel of ecologisch doel) of van privé-instellingen die met het OCMW een overeenkomst hebben gesloten. Het OCMW komt financieel tegemoet in de loonlast. 

Via sociale tewerkstelling helpt het OCMW je aan een bewijs van een periode van tewerkstelling dat je nodig hebt voor het verkrijgen van een werkloosheidsuitkering. De periode van sociale tewerkstelling mag wel niet langer duren dan de termijn die nodig is om je gerechtigd te maken op volledige sociale uitkeringen. Het is ook een manier om werkervaring op te doen.

Voorzieningen voor opname van daklozen

Als je dakloos bent, heb je recht om een woning ter beschikking gesteld te krijgen. Bevoegd OCMW is dat van de gemeente waar je je hoofdverblijf hebt of waar je de intentie hebt om te verblijven. Je krijgt een referentieadres op de zetel van het OCMW. 
Je hebt ook eenmalig recht op een installatiepremie. Deze bedraagt 1/12 van het jaarlijks bedrag van het leefloon dat wordt toegekend aan samenlevende echtgenoten. 

Voogdij over bepaalde kinderen

Minderjarigen over wie niemand het gezag, de voogdij of de materiële bewaring heeft, worden toevertrouwd aan het OCMW van de gemeente waar de minderjarige zich bevindt. 

Voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen is er in 2007 een Voogdijdienst (FOD Justitie) in het leven geroepen.

 

Extra informatie