Aanvraag

Je dient je aanvraag voor maatschappelijke integratie in bij het  OCMW van je gewoonlijke verblijfplaats. Dit kan je zelf doen of je geeft een persoon schriftelijke toestemming om de aanvraag in je plaats in te dienen.

De aanvraag kan mondeling of schriftelijk gebeuren.

Het OCMW registreert je aanvraag op de dag van ontvangst. Je krijgt van het OCMW dan een ontvangstbewijs van je aanvraag.

Het OCMW kan ook op eigen initiatief maatschappelijke integratie toekennen, zonder dat je zelf een aanvraag indient.

Sociaal onderzoek

Het OCMW gaat in een sociaal onderzoek na of je voldoet aan de voorwaarden voor maatschappelijke integratie.

Tijdens het sociaal onderzoek heb je spreekrecht en mag je je laten bijstaan of vertegenwoordigen door een persoon naar keuze. Het OCMW moet je schriftelijk informeren over dit recht. Als je gehoord wil worden, laat het OCMW je weten waar en wanneer het verhoor plaatsvindt.

Je bent verplicht het OCMW alle inlichtingen te bezorgen die nuttig zijn voor het sociaal onderzoek. Het OCMW stelt samen met jou een verklaring op eer op over je materiële en sociale toestand en je bestaansmiddelen. Met die verklaring machtig je het OCMW ook om alle inlichtingen na te trekken bij financiële instellingen, sociale zekerheidsinstellingen en openbare besturen. Zoals bijvoorbeeld belastingdiensten. Als je onvoldoende meewerkt aan het sociaal onderzoek kan het OCMW je het leefloon weigeren.

Het OCMW is bovendien verplicht je te horen als je hierom vraagt, voordat het een beslissing neemt over:

 • toekenning, weigering of herziening van maatschappelijke integratie
 • het opleggen van een administratieve sanctie
 • het terugvorderen van verleende steun

Beslissing

Het OCMW neemt binnen de dertig dagen na je aanvraag een beslissing.

De beslissing moet

 • juridisch en feitelijk gemotiveerd zijn 
 • de beroepsmogelijkheden vermelden

Als het OCMW beslist je een leefloon toe te kennen, gebeurt de eerste betaling binnen vijftien dagen na die beslissing. Het OCMW bepaalt zelf op welk tijdstip de andere betalingen gebeuren: per week, per veertien dagen of per maand.

Het OCMW kan zijn beslissing herzien als:

 • de omstandigheden die je rechten beïnvloeden gewijzigd zijn
 • de wet over het recht op maatschappelijke integratie wijzigt
 • het OCMW een juridische of materiële vergissing heeft begaan
 • je onvolledige of onjuiste verklaringen hebt afgelegd

Een herzieningsbeslissing gaat in op de datum waarop de reden is ontstaan die geleid heeft tot de herziening. Een herziening maakt terugvordering door het OCMW mogelijk.

Beroep

Je kan een beroep instellen tegen:

 • de beslissing van het OCMW over je recht op maatschappelijke integratie
 • het uitblijven van een beslissing van het OCMW over je hulpvraag   

Dit doe je door een verzoekschrift te richten aan de arbeidsrechtbank van je woonplaats.

De beroepstermijn bedraagt drie maanden te rekenen vanaf:

 • de kennisgeving van de beslissing of
 • de dag van het verstrijken van de termijn waarbinnen de beslissing uiterlijk had moeten worden betekend 

De beslissing wordt gewoon uitgevoerd, ook al heb je beroep ingesteld.

 

Extra informatie