Aanvraag

Je dient je aanvraag voor maatschappelijke integratie in bij het  OCMW van je gewoonlijke verblijfplaats. Je kan dit zelf doen of een andere persoon schriftelijke toestemming geven om de aanvraag in jouw plaats in te dienen. De aanvraag kan mondeling of schriftelijk gebeuren.

Het OCMW registreert je aanvraag op de dag van ontvangst en geeft je een ontvangstbewijs van je aanvraag.

Het OCMW kan ook op eigen initiatief maatschappelijke integratie toekennen, zonder dat je zelf een aanvraag indient.

Als je erkend wordt als vluchteling of subsidiair beschermde, kan je een aanvraag indienen vanaf de erkenningsbeslissing.

Sociaal onderzoek

Het OCMW gaat in een sociaal onderzoek na of je voldoet aan de voorwaarden voor maatschappelijke integratie.

Tijdens het sociaal onderzoek heb je spreekrecht en mag je je laten bijstaan of vertegenwoordigen door een persoon naar keuze. Het OCMW moet je schriftelijk informeren over dit recht. Als je gehoord wil worden, laat het OCMW je weten waar en wanneer het verhoor plaatsvindt.

Je bent verplicht het OCMW alle inlichtingen te bezorgen die nuttig zijn voor het sociaal onderzoek. Het OCMW stelt samen met jou een verklaring op eer op over je materiële en sociale toestand en je bestaansmiddelen. Met die verklaring machtig je het OCMW ook om alle inlichtingen na te trekken bij financiële instellingen, sociale zekerheidsinstellingen en openbare besturen. Zoals bijvoorbeeld belastingdiensten. Als je onvoldoende meewerkt aan het sociaal onderzoek kan het OCMW je het leefloon weigeren.

Het OCMW is bovendien verplicht je te horen als je hierom vraagt, voordat het een beslissing neemt over:

  • toekenning, weigering of herziening van maatschappelijke integratie
  • het opleggen van een administratieve sanctie
  • het terugvorderen van verleende steun.

Beslissing

Het OCMW neemt een beslissing binnen de dertig dagen na je aanvraag.

De beslissing moet juridisch en feitelijk gemotiveerd zijn en de beroepsmogelijkheden vermelden.

Als het OCMW beslist om je een leefloon toe te kennen, gebeurt de eerste betaling binnen vijftien dagen na die beslissing. Het OCMW bepaalt zelf op welk tijdstip de andere betalingen gebeuren: per week, per veertien dagen of per maand.

Het OCMW kan zijn beslissing herzien als:

  • de omstandigheden die je rechten beïnvloeden gewijzigd zijn
  • de wet over het recht op maatschappelijke integratie wijzigt
  • het OCMW een juridische of materiële vergissing heeft begaan
  • je onvolledige of onjuiste verklaringen hebt afgelegd.

Een herzieningsbeslissing gaat in op de datum waarop de reden tot herziening is ontstaan. Het OCMW kan betalingen na die datum terugvorderen.

Beroep

Je kan een beroep instellen tegen de beslissing van het OCMW over je recht op maatschappelijke integratie of tegen het uitblijven van een beslissing over je hulpvraag. Dit doe je door een verzoekschrift te richten aan de arbeidsrechtbank van je woonplaats.

De beroepstermijn bedraagt drie maanden vanaf de kennisgeving van de beslissing of vanaf de dag van het verstrijken van de termijn waarbinnen de beslissing had moeten worden betekend.

Het beroep is niet schorsend, dus de beslissing wordt ondertussen uitgevoerd.

 

Extra informatie