Welke stappen moet je als hulpvrager zetten?

Als hulpvrager moet je je melden bij het OCMW. 

Je moet je melden vóór de zorgverstrekking. Als dat voor jou medisch niet mogelijk is (bijvoorbeeld na een ernstig ongeval), dan kan de sociale dienst van het ziekenhuis in jouw naam de nodige stappen zetten om bij het OCMW de betaling te regelen. Bezorg alle nodige informatie. 

 

Meld je bij het bevoegde OCMW. Als het OCMW zich territoriaal onbevoegd verklaart, dan moet het jou daarover informeren en de aanvraag overmaken aan het OCMW dat wel bevoegd is.

Welk OCMW is bevoegd? 

Het OCMW gaat na of je aan de voorwaarden voldoet.

Wat zijn de voorwaarden voor OCMW-steun voor medische kosten?

Als het OCMW een beslissing tot weigering neemt, dan kan je een beroep indienen bij de arbeidsrechtbank. Dat moet binnen de 3 maanden na de betekening van de beslissing van het OCMW gebeuren. Je dient het beroep in bij de arbeidsrechtbank van de plaats waar het OCMW dat de beslissing nam gevestigd is. 

Welke stappen moet je als zorgverstrekker zetten?

Als zorgverstrekker moet je eerst de OCMW-beslissing tot tenlasteneming nagaan.

Als de hulpvrager die niet heeft, ga dan na of er dringendheid of hoogdringendheid is in medische zin. Om zeker te zijn van een OCMW-tussenkomst in de medische kosten. Indien er geen dringendheid in medische zin is, dient de hulpvrager zich eerst aan te bieden bij het OCMW om een tenlasteneming voor de medische kosten te bekomen. 

Als de hulpvrager zonder wettig verblijf is, dan moet je als zorgverstrekker attesteren dat het om dringende medische hulp (DMH) gaat. Dat doe je met een medisch attest 'dringende medische hulp'. Zoniet komt het OCMW niet tussen. De POD MI ontwierp een modelattest dringende medische hulp. Dat modelattest is verplicht bij zorgverstrekking waarvan de facturatie via MediPrima verloopt. 

Als de hulpvrager zonder wettig verblijf is, geen tenlasteneming van het OCMW heeft en er dringendheid is in medische zin, behandel je als zorgverstrekker de patiënt en neem je contact op met het OCMW om een door de betrokkene ondertekende steunaanvraag om dringende medische hulp in te dienen. Het kort sociaal onderzoek in geval van dringende zorgen, ondertekent door de betrokkene, geldt als steunaanvraag. De nodige formulieren vind je hier (onder documenten).

Bezorg je factuur aan het OCMW of de Hulpkas voor Ziekte en Invaliditeit. De facturatie verloopt in sommige gevallen via MediPrima.

Welke stappen moet het OCMW zetten?

Als de hulpvrager een onwettig verblijf heeft en dringende medische hulp vraagt, dan moet je als OCMW een aantal stappen zetten zowel vóór als na de beslissing om tussen te komen.

Met het oog een goede dienstverlening sluit het OCMW best samenwerkingsovereenkomsten (conventies) met de medische zorgverstrekkers in en buiten de regio.

Stappen vóór de beslissing om tussen te komen

Het OCMW moet deze stappen zetten:

  • Het OCMW attesteert de vraag.
  • Het OCMW geeft de hulpvrager een ontvangstbewijs.
  • Het OCMW gaat na of de hulpvrager aan de voorwaarden voldoet en voert een uitgebreid sociaal onderzoek.

Stappen na de beslissing om tussen te komen

Als het OCMW beslist om tussen te komen in de medische kosten, dan zijn de stappen afhankelijk of het gaat om intramurale of extramurale zorg.

Intramurale zorg

Als de hulpvrager geen ziekteverzekering heeft, dan moet het OCMW de stappen zetten via MediPrima. Ten laatste 45 dagen na de eerste dag van de behandeling moet er moet er minstens een principiële OCMW-beslissing in de databank van Mediprima zitten. 

De POD MI ontwierp deze modeldocumenten:

  • verbindingsfiche of vertrouwelijk verwijsformulier
  • fiche sociaal onderzoek voor dringende zorgen of een dringende opname
  • formulier voor tenlasteneming van medische kosten
  • attest dringende medische hulp

Als de hulpvrager wel een ziekteverzekering heeft, dan moet het OCMW de POD MI inlichten over de steunverlening binnen de 45 dagen na het begin van de zorgverstrekking.

Intramurale zorg is ambulante zorg of hospitalisatie in een verpleeginstelling.

Extramurale zorg

Het OCMW licht de POD MI in over de steunverlening binnen de 45 dagen na het begin van de zorgverstrekking. 

Extramurale zorg is ambulante zorg buiten een verpleeginstelling.

Welk OCMW is bevoegd voor medische kosten?

De algemene regel is dat het OCMW van de gewone verblijfplaats bevoegd is voor de medische kosten. Er zijn uitzonderingen op de algemene bevoegdheidsregel. Bijvoorbeeld voor asielzoekers, daklozen, bij verblijf in bepaalde instellingen, …

Welk OCMW is bevoegd?

Er is een afzonderlijke regeling voor dringende medische hulp.

Welk OCMW is bevoegd voor dringende medische hulp?

 

Extra informatie