Wat met vraag om zorg zonder geldige beslissing tot tenlasteneming?

Wanneer iemand zonder beslissing tot tenlasteneming van het OCMW komt aankloppen bij een zorgverstrekker, vertrekt de POD MI van de volgende uitgangspunten:

  • Geen dringendheid of hoogdringendheid in medische zin
  • Dringendheid of hoogdringendheid in medische zin

De uitgangspunten zijn bij de communicatie over MediPrima gecommuniceerd. Het wettelijk kader en de officiële richtlijnen ontbreken nog.

Geen dringendheid of hoogdringendheid in medische zin

Wanneer de zorg kan worden uitgesteld, moet de zorgverstrekker de persoon naar het OCMW doorverwijzen. Als de zorgverstrekker toch prestaties uitvoert, loopt hij het risico dat hij niet door het OCMW of de Hulpkas voor Ziekte en Invaliditeit (HZIV) wordt betaald.

Dringendheid of hoogdringendheid in medische zin

De zorg kan niet worden uitgesteld tot er een beslissing tot tenlasteneming is.

De stappen die je moet zetten zijn afhankelijk of de facturatie van de medische kosten al dan niet via MediPrima verloopt :

Bij zorgen waarvan de facturatie niet via MediPrima verloopt zijn de stappen:

  • De noodzakelijke medische prestaties worden onmiddellijk toegediend.
  • Een zorgadvies wordt aan het OCMW voorgelegd.
  • Met de volmacht van de patiënt wordt bij het OCMW een elektronische beslissing gevraagd.

Bij zorgen waarvan de facturatie via MediPrima verloopt zijn de stappen:

  • De noodzakelijke medische prestaties worden onmiddellijk toegediend.
  • De sociale dienst van het ziekenhuis voert een sociaal vooronderzoek uit. 
  • De patiënt ondertekent het sociaal vooronderzoek en geeft het ziekenhuis de opdracht om zijn vraag tot medische hulp in te dienen. Het door de hulpvrager ondertekende sociaal vooronderzoek geldt als steunvraag. 
  • Het ziekenhuis verstuurt het sociaal vooronderzoek naar het OCMW als steunvraag binnen een zo kort mogelijke termijn en maximaal 15 dagen.

Download een verbindingsfiche (excel)

Download een formulier voor een sociaal vooronderzoek (excel)

Noot

De stappen die de zorgverstrekker moet zetten bij dringende of hoogdringende zorg zijn niet zo duidelijk omschreven in de bestaande teksten. Zeker niet bij ambulante zorg, die al dan niet in een ziekenhuis wordt toegediend. Dit wordt best geregeld in een gemeenschappelijk schrijven van de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en de minister van Volksgezondheid.

Ook voor de termijn van 15 dagen wordt best een wettelijke basis voorzien.

Wat met een factuur zonder voorafgaande hulpvraag of betalingsverbintenis?

Kan je een (ziekenhuis)factuur indienen bij het OCMW als je voor je zorg geen hulpvraag hebt gesteld of betalingsverbintenis ontvangen?

Het OCMW beschouwt die factuur als een vraag naar financiële hulp. Niet als een vraag om de hulpvrager toegang te geven tot gezondheidszorg.

De vraag naar financiële hulp is een vraag om een schuld uit het verleden te betalen. Het OCMW moet geen schulden uit het verleden betalen. Alleen voor schulden die beletten dat de persoon een menswaardig leven kan lijden, moet het OCMW tussenkomen. Dat is soms zo bij facturen voor nutsvoorzieningen. Bijvoorbeeld wanneer de elektriciteit afgesloten wordt wegens een onbetaalde factuur.

Onbetaalde ziekenhuisfacturen worden doorgaans niet gezien als een schuld die door niet-betaling de mogelijkheid om een menswaardig leven in gedrag brengt.

Extra informatie