Recht op financiële steun bij medische overmacht

Je hebt recht op financiële steun in de vorm van maatschappelijke dienstverlening van het OCMW als je :

 • je in een situatie van medische overmacht bevindt én
 • je geen materiële opvang geniet, 

Dit volgt uit de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof (Grondwettelijk Hof 30 juni 1999, nr. 80/99). 

Het OCMW moet de rechtspraak van de hoogste rechtshoven volgen. In de praktijk komen OCMW’s vaak maar tussen als de POD MI aan hen de kosten van financiële steun terugbetaalt. Daarom geven we hieronder een overzicht van de praktijk van de POD MI voor drie verschillende situaties:

 • De uitvoeringstermijn van je bevel is verlengd op grond van geboorte, zwangerschap of medische redenen
 • De uitvoeringstermijn van je bevel is verlengd op een andere grond dan geboorte, zwangerschap of medische redenen
 • De uitvoeringstermijn van je bevel is verstreken

De uitvoeringstermijn van je bevel is verlengd op grond van geboorte, zwangerschap of medische redenen

De POD MI betaalt het OCMW de financiële steun terug tijdens de periode van verlenging van het bevel indien je de verlenging verkreeg op grond van zwangerschap, geboorte of medische redenen.  

Dit ongeacht of je op het moment van de betekening van het bevel om het grondgebied (BGV) te verlaten financiële steun kreeg of niet. De POD MI betaalt terug:

 • binnen de grenzen vastgelegd door het Ministerieel Besluit van 30 januari 1995 én 
 • voor zover een voorafgaand sociaal onderzoek het bestaan en de omvang van de nood aan steun vaststelt.

De uitvoeringstermijn van je bevel is verlengd op een andere grond dan geboorte, zwangerschap of medische redenen

Indien je de verlenging van de uitvoeringstermijn van je bevel verkreeg om een andere reden dan geboorte, zwangerschap of medische redenen, betaalt de POD MI de financiële steun niet terug aan het OCMW. Behalve als het OCMW veroordeeld werd tot steunverlening door de arbeidsrechtbank. 

Hoewel de al dan niet terugbetaling door de POD MI geen criterium mag zijn voor toekenning financiële steun, neemt het OCMW in de praktijk meestal een negatieve beslissing. Als het OCMW wel een positieve beslissing neemt, is de financiële steun vaak beperkt (bijvoorbeeld alleen de huishuur). 

In die situatie, is het aangewezen beroep aan te tekenen bij de arbeidsrechtbank. Als de arbeidsrechtbank het OCMW veroordeelt, dan moet de Belgische staat de financiële steun aan het OCMW terugbetalen. De praktijk lijkt in strijd met:

 • art. 57§2, 5elid OCMW-wet
 • de omzendbrief van 26 april 2005 van de POD MI

De praktijk van de POD MI lijkt niet in overeenstemming met artikel 57 §2, 5elid van de OCMW-wet. Dit artikel stelt dat stelt als je financiële steun van het OCMW krijgt op het moment dat je een bevel krijgt om het grondgebied te verlaten, je je recht op financiële steun behoudt tot:

 • de dag dat je het grondgebied verlaat, maar
 • ten laatste tot de dag dat je termijn om het grondgebied te verlaten verstrijkt  

De OCMW-wet maakt dus geen onderscheid tussen de redenen van verlenging van het bevel. 

De praktijk van de POD MI is bovendien niet in overeenstemming met de omzendbrief van 26 april 2005 van de POD MI. (Lees hierover meer in het Nieuwsbriefbericht 'financiële OCMW-steun bij verlengd uitwijzingsbevel niet altijd terugbetaald' van 1 september 2014. )

De uitvoeringstermijn van je bevel is verstreken

Als de uitvoeringstermijn van je bevel om het grondgebied te verlaten verstreken is en niet verlengd werd, betaalt de POD MI de financiële steun niet terug aan het OCMW. Behalve als het OCMW veroordeeld werd tot steunverlening door de arbeidsrechtbank. 

Hoewel de al dan niet terugbetaling door de POD MI geen criterium mag zijn voor toekenning financiële steun, neemt het OCMW in de praktijk meestal een negatieve beslissing. Als het OCMW wel een positieve beslissing neemt, is de financiële steun vaak beperkt (bijvoorbeeld alleen de huishuur).In die situatie, is het aangewezen beroep aan te tekenen. Als de arbeidsrechtbank het OCMW veroordeelt, dan moet de Belgische staat de financiële steun aan het OCMW terugbetalen.

Recht op materiële steun bij medische overmacht

Je hebt recht op materiële steun in de vorm van verlengde materiële opvang als je :

 • je in een situatie van medische overmacht bevindt en
 • je materiële opvang geniet, bijvoorbeeld in het kader van een asielaanvraag.

Lees meer over het verlengd recht op materiële opvang.

 

Extra informatie