Welke medische zorg?

Fedasil staat in voor de medische zorg van asielzoekers die verblijven in een individuele of collectieve opvangstructuur en voor sommige asielzoekers die niet in die opvangstructuren verblijven. Een opvangstructuur is een opvangcentrum, een opvangplaats, een FOI, een LOI of de SOI Gent. Voor mensen uit een LOI of SOI komt Fedasil niet tussen.

Asielzoekers hebben recht op de medische hulpverlening en verzorging die noodzakelijk is om een leven te kunnen leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid (Opvangwet).

Concreet hebben asielzoekers recht op alle prestaties die zijn opgenomen in de RIZIV-nomenclatuur (Koninklijk besluit van 9 april 2007).

Er zijn wel een aantal uitzonderingen.

Zorg die niet wordt terugbetaald

Zorg binnen RIZIV-nomenclatuur die niet door Fedasil terugbetaald wordt:

 • orthodontie
 • infertiliteitsonderzoek en vruchtbaarheidsbehandeling
 • tandprothesen als er geen kauwprobleem is
 • zuiver esthetische ingrepen, tenzij voor reconstructie na heelkunde of trauma
 • tandverzorging of -extracties onder algemene verdoving

Zorg die wel wordt terugbetaald

Zorg buiten de RIZIV-nomenclatuur die wel door Fedasil wordt terugbetaald, omdat die tot het dagelijks leven behoort:

 • Geneesmiddelen categorie D die geregistreerd zijn in België en die door een arts voorgeschreven zijn op stofnaam (behalve ter behandeling van impotentie).
 • Sommige geregistreerde geneesmiddelen D zonder voorschrift van een arts (antacida, spasmolytica, anti-emetica, antidiarreïca, middelen bij buccofaryngelae aandoeningen, analgetica en antipyretica zoals paracetamol, acetylsalicylzuur, ibuprofen 400 mg, natiumnaproxen 220 mg) die vergoedbaar zijn volgens de goedkoopste variant van het actieve middel.
 • Tandextracties
 • Tandprothesen voor het herstellen van de kauwfunctie.
 • Brillen voor kinderen, voorgeschreven door een oogarts (geen bi-, multifocale of gekleurde glazen).
 • Brillen voor volwassenen vanaf refractie-afwijking 1D aan het beste oog, voorgeschreven door een oogarts (geen bi-, multifocale of gekleurde glazen).
 • Geadapteerde melk voor zuigelingen wanneer borstvoeding niet mogelijk is.

In het belang van de patiënt en als dit nodig is voor een leven conform de menselijke waardigheid, kan de directeur-generaal van Fedasil van de lijst afwijken.

Je hebt ook recht op psychologische begeleiding. Fedasil betaalt dit terug als je arts de nood van een consult bij de psycholoog bepaalt. Hiervoor hanteert Fedasil homogene tarieven. Meer info hierover staat in de nota die Fedasil hierover schreef op 1 september 2014.

Hoe wordt deze medische zorg gegeven of betaald?

De wijze waarop Fedasil je zorg geeft of betaalt hangt af van de opvangstructuur waarin je verblijft. Als je niet in een toegewezen opvangstructuur verblijft, is de Cel Medische kosten van Fedasil soms bevoegd.

Lees hoe en wanneer je de Cel Medische kosten van Fedasil contacteert en wie welke medische kosten van een asielzoeker betaalt

Klachtenprocedures en beroepsmogelijkheden

Als je klachten hebt over de levensomstandigheden in je opvangstructuur, ook over de medische begeleiding, kan je een klacht indienen bij

 • de directeur
 • de verantwoordelijke van de opvangstructuur

Als je na 7 dagen geen antwoord krijgt op je klacht, kan je je schriftelijk richten tot de Directeur-Generaal van Fedasil. Als je in een opvangstructuur verblijft die beheerd wordt door een partner van Fedasil, moet je je richten tot de specifiek daarvoor aangeduide persoon.

Je krijgt binnen de 30 dagen antwoord op je klacht.

Als je meent dat jou ten onrechte bepaalde noodzakelijke medische zorg wordt ontzegd, dan kan je een beroep tot herziening indienen:

 • bij de OCMW-raad, als je verblijft in een LOI.
 • bij de directeur-generaal van Fedasil voor alle andere gevallen.

Je moet het beroep tot herziening instellen binnen 5 dagen.

De OCMW-raad of de directeur-generaal van Fedasil moet binnen 30 dagen, te rekenen vanaf de indiening van het beroep, een beslissing nemen. Als er een beroep is ingediend bij Fedasil, moet een arts advies geven.

Bij een negatieve beslissing of bij afwezigheid van een beslissing binnen 30 dagen, kan je beroep instellen bij de arbeidsrechtbank. Dat moet je binnen 3 maanden na de beslissing doen.

Vrije keuze van zorgverstrekker?

Woon je in een opvangcentrum? Dan kan je een externe arts vragen, omdat je recht hebt op een vrije keuze van arts.

Fedasil is bevoegd om zelf de medische begeleiding te verzekeren in de opvangcentra, maar als bewoner heb je recht om een externe huisarts te consulteren. Zo wordt de vrije keuze van zorgverstrekker gerespecteerd.

In de praktijk is dit recht op vrije keuze van zorgverstrekker moeilijker uit te oefenen. Want je moet zelf de medische kosten betalen als je niet door het opvangcentrum naar deze arts werd doorverwezen.

Fedasil kan overeenkomsten afsluiten met plaatselijke huisartsenkringen om zo de zorgcontinuïteit te verzekeren in de medische begeleiding van de personen in (of toegewezen aan) hun opvangcentra.

Fedasil moet voor de opvangcentra dezelfde principes hanteren als de principes die de Orde adviseerde voor de wachtdienst in de gevangenissen (Advies, nr. 128) en de werking van de medische dienst in een ‘repatriëringcentrum’ (Advies, nr. 122). Dit om de zorg(continuïteit) te garanderen (Advies van Orde van Geneesheren, nr. 129). De Orde bevestigde dit in een correspondentie met het Kruispunt-MI van 6 mei 2010.

 

Extra informatie