Als asielzoeker heb je recht op de betaling of terugbetaling van je medische kosten. De invulling is afhankelijk van hoe je medische zorg krijgt en welke instantie de zorg betaalt.

Hoe je medische zorg krijgt, is afhankelijk van je opvang.

Soms kan je als asielzoeker onder een bepaalde hoedanigheid aansluiten bij de ziekteverzekering, bijvoorbeeld als je werkt.

Kies jouw situatie:

Je verblijft in je toegewezen opvangstructuur (code 207)

De concrete regeling verschilt naargelang het type opvangstructuur. Opvangstructuren zijn:

 • Opvangcentrum, inclusief het open terugkeercentrum
 • Federaal Opvanginitiatief (FOI)
 • Opvangplaats, beheerd door NGO’s zoals Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Ciré…
 • Lokaal Opvanginitiatief (LOI)
 • Stedelijk Opvanginitiatief (SOI) Gent

Opvangcentrum, Federaal Opvanginitiatief of Opvangplaats

Fedasil geeft of betaalt de medische zorgen als je verblijft in

 • een opvangcentrum
 • een Federaal opvanginitiatief (FOI)
 • een opvangplaats beheerd door NGO’s

Ofwel krijg je de medische zorg bij de medische dienst van de opvangstructuur, ofwel geeft Fedasil een betalingsverbintenis (een 'requisitorium').

Lokaal Opvanginitiatief (LOI)

Als je in een LOI verblijft, komt het OCMW tussen voor de medische kosten bij behoeftigheid.

De maatschappelijk werker van het OCMW geeft je een betalingsverbintenis  en verwijst je door naar een zorgverstrekker.

Stedelijk Opvanginitiatief (SOI)

Als je in het SOI Gent verblijft, komt Fedasil via de Stad Gent tussen voor je medische kosten.

De medewerker van het SOI geeft je een betalingsverbintenis en verwijst je door naar een zorgverstrekker.

Je verblijft niet in een opvangstructuur (bij je code 207 staat ‘no show’)

Je krijgt de vermelding code 207 ‘no show’ in het wachtregister als:

 • Je bent toegewezen aan een opvangstructuur, maar je ervoor kiest om elders te gaan wonen
 • Je een meervoudige asielaanvraag hebt ingediend

Als asielzoeker met een vermelding ‘no show’ onder code 207 heb je recht op medische en psychologische begeleiding waarvoor Fedasil tussenkomt via de Cel Medische Kosten. Je hebt geen recht op financiële steun van het OCMW.

Je vraagt vooraf een betalingsverbintenis (requisitorium) bij de Cel Medische Kosten van Fedasil. Vanaf 15 september 2022 maakt Fedasil gebruik van een online in te vullen requisitorium.
De bedoeling is om in de toekomst enkel dit systeem te gebruiken, maar momenteel aanvaardt de Cel Medische kosten ook aanvragen voor een tussenkomst via mail.

Download het document 'aanvraag requisitorium medisch zorg'

De zorgverstrekker stuurt de factuur op naar de Cel Medische Kosten. Die zorgt voor de betaling.

Contactgegevens:

Fedasil
Cel centralisatie medische kosten
Kartuizerstraat 21, 1000 Brussel
02 213 43 00 (NL)
02 213 43 25 (F)
medic@fedasil.be.

Bij dringende medische situaties moet je een ‘attest van spoedeisende zorgen’ voorleggen voor de terugbetaling. Verwar dat attest niet met het attest van 'dringende medische hulp' voor mensen zonder wettig verblijf.

Je hebt geen opvangstructuur (geen code 207)

Een beslissing van niet-toewijzing aan een opvangstructuur kan om 2 redenen:

 • de verzadiging van het opvangnetwerk
 • individuele bijzondere omstandigheden. Bijvoorbeeld: je doet een asielaanvraag tijdens een legaal verblijf of je kan gaan wonen bij een familielid met een duurzaam verblijf

Als je als asielzoeker geen opvangstructuur hebt (geen code 207 in het wachtregister), dan komt het OCMW tussen voor je medische kosten bij behoeftigheid.

Je asielaanvraag is afgewezen

Als je nog recht op opvang hebt, dan kan je een beroep blijven doen op de medische begeleiding van je opvangstructuur.

Als je geen recht op opvang meer hebt en zonder wettig verblijf bent, dan heb je toch nog een recht op dringende medische hulp bij behoeftigheid.

Uitzonderlijk moet het OCMW je maatschappelijke dienstverlening toekennen en heb je in dat kader recht op medische zorgen. Zo heb je recht op  OCMW-steun bij medische overmacht.

Uitzonderlijk heb je nog recht op tegemoetkomingen van je ziekteverzekering. 

Extra informatie