Als erkende vluchteling of als je de subsidiaire beschermingsstatus kreeg, moet je aansluiten bij de publieke ziekteverzekering in België. In bepaalde gevallen kan het OCMW tussenkomen voor kosten die niet onder de publieke ziekteverzekering vallen.

  • Publieke ziekteverzekering in België
  • Tussenkomst OCMW voor medische kosten

Publieke ziekteverzekering in België

Als erkende vluchteling kan je aansluiten bij de ziekteverzekering, bijvoorbeeld als ingeschrevene in het Rijksregister. Dat kan ook als je een verblijf van beperkte of onbeperkte duur hebt op basis van de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus. 

Je kan je inschrijven van zodra je de erkennings- of toekenningsbeslissing van het Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) ontvangt, of het arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) indien je de beschermingsstatus na een beroepsprocedure verkreeg.

Tussenkomst OCMW voor medische kosten

Als je behoeftig bent, kan het OCMW tussenkomen in een deel van je medische kosten die niet onder de publieke ziekteverzekering vallen, in het kader van je recht op maatschappelijke dienstverlening.  Vreemdeling die steun krijgen van het OCMW hebben ook sommige voordelen in de ziekteverzekering.

Extra informatie