Tolkopdracht

De opdracht duurt minder lang dan voorzien
Je betaalt een minimumforfait van 1 uur.

De opdracht duurt langer dan voorzien
De tolk bepaalt zelf in welke mate van de afgesproken duurtijd kan worden afgeweken. De bijkomende tijd wordt aangerekend.

De opdracht wordt geannuleerd

  • Een tijdige annulering (voor 10 uur op de werkdag voor de uitvoerdatum) is kosteloos;
  • Een laattijdige annulering (na 10 uur op de werkdag voor de uitvoerdatum of de dag zelf): annulatiekost van 8 euro + vervoerskosten indien de tolk al onderweg was.
    Mail de prestatiefiche ingevuld en ondertekend binnen 5 werkdagen naar STV@integratie-inburgering.be.

De tolk kan niet tijdig aanwezig zijn

  • Tolken ter plaatse:
    We overleggen of het zinvol is de opdracht te laten doorgaan indien de tolk pas later aanwezig kan zijn. Indien de opdracht niet kan doorgaan, compenseren we volgens de regels van een laattijdige annulatie en wordt dit in mindering gebracht op de factuur.
  • Telefoontolken:
    De tolkencentrale probeert alsnog een andere tolk aan de lijn te krijgen. Indien dit niet lukt, compenseren we volgens de regels van een laattijdige annulering en wordt dit in mindering gebracht op de factuur.

Vertaalopdracht

De deadline wordt niet gehaald
Een vertaalopdracht waarvoor men akkoord ging met de prijsofferte, wordt steeds aangerekend.
Indien de deadline door overmacht niet kan worden gehaald, zal het Agentschap Integratie en Inburgering contact nemen met de gebruiker(sorganisatie) en in overleg met de vertaler zoeken naar een gepaste oplossing.

De opdracht wordt geannuleerd
Na akkoord met de definitieve offerte bedraagt de annulatiekost de volledige prijs zoals overeengekomen in de offerte.

 

 

Extra informatie