Diende je zowel een verzoek om internationale bescherming in als een aanvraag om een regularisatie? Wat als je eerst een definitieve regularisatie krijgt? Wat gebeurt er dan met je verzoek om internationale bescherming? Loopt die verder?

Asielprocedure stopt bij toekenning verblijfsrecht van onbepaalde duur tenzij je een verzoek tot verderzetting aanvraagt

Als je een verblijfsrecht van onbeperkte duur bekomt, terwijl je asielprocedure nog hangende is bij het CGVS, de RVV, of de Raad van State (RvS) zal DVZ je expliciet vragen of je deze procedure wilt verderzetten.

Het kan zinvol zijn om hierop in te gaan. Als erkende vluchteling heb je meer voordelen.

Er zijn een aantal voorwaarden:

  • Je moet gevolg geven aan deze vraag binnen 60 dagen na toekenning van je verblijfstitel
  • Je moet je verzoek tot verderzetting per aangetekende brief sturen naar de asielinstantie waar je verzoek in behandeling is: CGVS, RvV of RvS.

Doe je geen verzoek tot verderzetting? Dan word je geacht je verzoek om internationale bescherming impliciet te hebben ingetrokken. In dat geval neemt het CGVS een beslissing tot beëindiging van de behandeling van je verzoek of verklaren de RVV of de RvS het beroep zonder voorwerp.

Hieronder vind je een vergelijking tussen het statuut van definitief geregulariseerde en dat van erkende vluchteling. Op basis van die vergelijking kan je nagaan of het zinvol is om je verzoek om internationale bescherming verder te zetten.

Asielprocedure loopt verder bij tijdelijke regularisatie

Als DVZ je een tijdelijke regularisatie toekent, wordt je asieldossier niet stopgezet.

De asielprocedure loopt verder. Het asieldocument wordt verlengd.  Een lopend beroep bij de Raad van State tegen de afwijzing van de asielprocedure loopt ook verder.

Hetzelfde geldt voor de toekenning van een tijdelijke verblijfstitel op andere gronden dan artikel 9bis Verblijfswet. Zoals een toekenning van gezinshereniging op grond van artikel 10 of 40 Verblijfswet.

Asielprocedure loopt verder bij weigering van regularisatie

De weigering van regularisatie heeft geen gevolgen voor de asielprocedure.

De asielprocedure loopt verder. Het asieldocument wordt verlengd.  Een lopend beroep bij de Raad van State tegen de afwijzing van de asielprocedure loopt ook verder.

Extra informatie