Je dient een schorsend beroep ten gronde in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV). De RvV kijkt je asieldossier inhoudelijk na.

Tegen welke beslissingen?

Je kan een schorsend beroep in volle rechtsmacht instellen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) tegen alle beslissingen van het CGVS.

Uitzondering! Het beroep is niet schorsend en er is dus ook geen bescherming tegen gedwongen verwijdering, voor beroepen tegen beslissingen van niet-ontvankelijkheid over:

 • het eerste volgend verzoek (tweede asielaanvraag) dat binnen het jaar na de eerst definitieve beslissing en vanuit detentie wordt gedaan
 • het tweede volgend verzoek (derde asielaanvraag) of nieuw volgend verzoek 

Voorwaarde voor toepassing van deze uitzondering is dat het CGVS in de niet-ontvankelijkheidsbeslissing heeft vastgesteld dat er geen risico is op schending van het non-refoulementbeginsel in het licht van artikel 48/3 en 48/4 Vw (dus niet artikel 3 EVRM, waar DVZ nog steeds voor instaat).

Schriftelijke procedure bij de RvV

De procedure is formeel en schriftelijk. Er is wel een pleitzitting, maar de rechter houdt in principe alleen rekening met elementen uit het dossier.

Volle rechtsmacht maar geen onderzoeksbevoegdheid

De RvV heeft volle rechtsmacht maar geen eigen onderzoeksbevoegdheid. De RvV kan alleen beslissen op basis van het dossier.

Verzoekschrift

Je stelt beroep in tegen de weigeringsbeslissing van het CGVS met een verzoekschrift.

Het verzoekschrift moet:

 •  alle middelen bevatten
 •  verplichte elementen bevatten
 •  in de juiste taal zijn opgesteld
 •  het pro-deo verzoek bevatten 

Het verzoekschrift dient nu ook in elektronische versie verstuurd te worden naar de RvV.

Alle middelen

Zet al je middelen uiteen in het verzoekschrift. Dat is van cruciaal belang. Jij en je advocaat kunnen de middelen mondeling op de zitting toelichten. Maar alleen voor zover je die vermeldde in het verzoekschrift.
Nieuwe middelen opwerpen na het verzoekschrift is toegestaan tot aan de sluiting van de debatten op voorwaarde dat ze in een aanvullende nota worden bezorgd aan de RvV. Deze nota moet zich beperken tot de nieuwe elementen. Nieuwe elementen die niet in een aanvullende nota zijn bezorgd worden uit de debatten geweerd.

Verplichte elementen

Bepaalde elementen moet je verplicht in je verzoekschrift zetten:

 • je naam, nationaliteit, en woonplaats
 • het kenmerk van je dossier bij het CGVS of de DVZ
 • de keuze van woonplaats in België
 • de beslissing waartegen het beroep is gericht
 • een uiteenzetting van de feiten en de middelen die je ter ondersteuning van het beroep inroept: je moet je asielrelaas doen in het beroepschrift én uitleggen waarom je niet akkoord gaat met de beslissing van het CGVS
 • de taal waarin je ter zitting moet worden gehoord
 • jouw handtekening of die van je advocaat
 • nieuwe gegevens. Dit zijn elementen die de kans aanzienlijk groter maken dat de vreemdeling in aanmerking komt voor de vluchtelingenstatus of subsidiaire beschermingsstatus

Juiste taal

Je moet je verzoekschrift indienen in de taal van behandeling van je verzoek om internationale bescherming. De stukken en de documenten die je toevoegt ter ondersteuning van je verzoekschrift en die niet in het Nederlands, Frans of Duits zijn opgesteld, moeten vergezeld worden van een eensluidend verklaarde vertaling. Bij gebrek aan dergelijke vertaling is de RvV niet verplicht deze in overweging te nemen.

Pro-deo

Wil je kosteloze rechtspleging? Dan moet je het pro-deo verzoek ook in het verzoekschrift opnemen.

Beroepstermijn

Er zijn drie beroepstermijnen voor een beroep bij de RvV tegen een beslissing van het CGVS:

 • De gewone termijn van 30 dagen.
 • Een verkorte termijn van 10 dagen voor:

o    beroepen tegen verzoeken die niet-ontvankelijk werden verklaard
o    beroepen tegen verzoeken die behandeld werden in de versnelde procedure
o    in geval van detentie

 • Een verkorte termijn van 5 dagen voor een beroep over een volgend verzoek dat niet ontvankelijk werd verklaard, van een persoon in detentie.

De RVV neemt in principe een beslissing binnen drie maanden, tenzij wanneer er een verkorte beroepstermijn geldt. In dat geval zou de RVV volgens de Verblijfswet een beslissing moeten nemen binnen de 2 maanden. Dit zijn echter geen afdwingbare termijnen.

De beroepstermijn gaat in na kennisgeving van de negatieve beslissing van het CGVS. Er is sprake van 'kennisgeving' van zodra het CGVS de beslissing verstuurt naar het adres van de gekozen woonplaats per aangetekende brief.

Wanneer de termijn voor beroep begint te lopen, is afhankelijk van de manier van verzending:  

 • via aangetekende brief met ontvangstbewijs: vanaf de eerste dag die volgt op deze waarop de brief aangeboden werd op de woonplaats van de geadresseerde of, in voorkomend geval, op zijn verblijfplaats of op zijn gekozen woonplaats
 • via aangetekende brief of bij gewone brief: vanaf de derde werkdag die volgt op die waarop de brief aan de postdiensten overhandigd werd, tenzij de geadresseerde het tegendeel bewijs
 • door afgifte tegen ontvangstbewijs: vanaf de eerste dag die volgt op de afgifte of de weigering tot ontvangst
 • per fax: vanaf de eerste dag die volgt op die van de verzending.

De vervaldag is in de termijn begrepen. Is die dag echter een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag, dan wordt de vervaldag verplaatst naar de eerstvolgende werkdag. Voor de toepassing van deze bepaling wordt als werkdag beschouwd, elke dag buiten een zaterdag, zon- of feestdag.

Bewaar zorgvuldig het bewijs van de aangetekende zending of het ontvangstbewijs. Dat bewijst dat je het verzoekschrift op tijd indiende.

Hoorzitting

Je wordt uitgenodigd voor een hoorzitting. Je hebt recht op inzage in het dossier vóór de hoorzitting. De oproeping bepaalt de dag vanaf wanneer het administratief dossier kan ingekeken worden. Je kan je op de hoorzitting laten bijstaan door een advocaat.

Het CGVS stelt een verweernota op en treedt op de zitting op als verwerende partij. Het CGVS bezorgt binnen de 8 dagen na kennisgeving van het beroep het administratief dossier aan de griffie. Ten laatste bij het administratief dossier kan het CGVS een nota met opmerkingen voegen, tenzij ze voor het verstrijken van de 8 dagen de griffie in kennis stelt van het feit dat ze deze nota binnen de 15 dagen na de kennisgeving van het beroep zal meedelen. Dat laatste is echter niet mogelijk wanneer het gaat om beroepen waarvoor een verkorte beroepstermijn geldt.

Als de asielzoeker of zijn advocaat niet verschijnt, wordt het beroep verworpen. Als je op voorhand weet dat je niet op de zitting aanwezig zal kunnen zijn, bijvoorbeeld wegens ziekte, dan doe je er best aan op voorhand contact op te nemen met de RvV en de nodige bewijsstukken in te dienen.

Je kan tot het sluiten van de debatten, bij wijze van een aanvullende nota, nieuwe elementen aanbrengen.

De hoorzitting verloopt in de taal van de asielprocedure. Als de asielzoeker bij de DVZ een tolk vroeg, dan zal de RvV ook een tolk ter beschikking stellen.

De RvV zetelt met één rechter. Om de eenheid van rechtspraak te verzekeren, kan de rechter beslissen zitting te houden met 3 magistraten of zelfs in algemene vergadering.

Wanneer de rechter van mening is dat het voor het beroep niet vereist is dat de partijen nog mondelinge opmerkingen voordragen, dan kan de rechter het beroep bij voorrang onderzoeken, zonder een hoorzitting te houden. De asielzoeker en het CGVS worden in kennis gesteld van de beslissing van de rechter om een uitspraak te doen zonder hoorzitting. De asielzoeker en het CGVS hebben een termijn van 15 dagen om te vragen toch gehoord te worden.

Vernietiging van de beslissing van het CGVS

Als de RvV niet kan beslissen op basis van het dossier, dan vernietigt de RvV de beslissing van het CGVS. De RvV stuurt het dossier terug naar het CGVS.

Dat is het geval als:

 • er substantiële onregelmatigheden zijn die niet door de RvV kunnen worden hersteld
 • er essentiële elementen ontbreken die inhouden dat de RvV niet kan komen tot een beslissing, zonder aanvullende onderzoeksmaatregelen te moeten bevelen

Na een vernietiging moet het CGVS opnieuw een beslissing nemen. Die is niet noodzakelijk positief, maar het CGVS moet wel rekening houden met de opmerkingen van de RvV.

Bevestiging of hervorming van de beslissing van het CGVS

Als er voldoende elementen in het dossier aanwezig zijn, dan kan de RvV zelf beslissen.

Als de RvV tot de conclusie komt dat het CGVS een correcte beslissing nam, dan bevestigt de RvV de beslissing van het CGVS.

Als de RvV tot de conclusie komt dat het CGVS geen correcte beslissing nam, dan hervormt de RvV de beslissing van het CGVS.

Bij een hervorming kan de RvV volgende beslissingen nemen:

 • de RvV erkent je als vluchteling
 • de RvV weigert de vluchtelingenstatus maar kent de subsidiaire bescherming toe 
 • de RvV weigert zowel de vluchtelingenstatus als de subsidiaire beschermingsstatus

De hervorming kan positief voor je zijn. Maar ook negatief. Als het CGVS je alleen de subsidiaire bescherming gaf en je in beroep ging met de hoop om in beroep erkend te worden als vluchteling, dan kan de RvV beslissen om je niet te erkennen als vluchteling én je subsidiaire beschermingsstatus niet meer toe te kennen. Als je tegen een beslissing tot toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus beroep instelt, loop je dus het risico om alles te verliezen.

Wat als de RvV weigert zowel de vluchtelingenstatus als de subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen? Dan moet de RvV in de beslissing motiveren waarom de beide statuten worden geweigerd.

De beslissing wordt aangetekend verstuurd naar de gekozen woonplaats van de asielzoeker. De RvV brengt DVZ op de hoogte van de negatieve beslissing. De negatieve beslissing wordt ook in het wachtregister ingevoerd. De gemeente, die in het wachtregister de stand van de procedure ziet, vraagt aan de DVZ instructies. De DVZ kan dan de instructie geven aan de gemeente om het AI of de bijlage 26quinquies in te trekken. De gemeente levert dan gelijktijdig een bevel om het grondgebied te verlaten af met een termijn tussen de 0 en 30 dagen.

Rolrecht

Je moet als asielzoeker een rolrecht van 186 euro betalen.

Heb je recht op kosteloze rechtsbijstand? Dan moet je geen rolrecht betalen. Je moet voldoende bewijzen dat je recht hebt op kosteloze rechtsbijstand. Als er bewijsstukken ontbreken, dan word je daar als verzoekende partij van op de hoogte gesteld en krijg je 8 dagen om het verzoekschrift te regulariseren.

Wanneer dit niet tijdig gebeurt, beslist de Kamervoorzitter of de door hem aangewezen rechter beslist per beschikking tot het verschuldigd zijn van het rolrecht en bepaalt het bedrag. De hoofdgriffier brengt de verzoekende partij op de hoogte van het verschuldigde rolrecht. De asielzoeker heeft vervolgens 8 dagen om het rolrecht te betalen. Als het verschuldigde rolrecht niet tijdig wordt betaald, dan wordt het beroep niet op de rol geplaatst. Een laattijdige betaling kan niet geregulariseerd worden. Bij tijdige kwijting wordt het beroep op de rol geplaatst.

Boete ingeval van kennelijk onrechtmatig beroep

Je riskeert een geldboete van 125 euro tot 2.500 euro ingeval van kennelijk onrechtmatig beroep. Het arrest van de RvV dat dit kennelijk onrechtmatig beroep vaststelt, wordt ook toegezonden aan de bevoegde stafhouder en de voorzitter van het Bureau Juridische Bijstand.

Cassatieberoep bij Raad van State

Ga je niet akkoord met de beslissing van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen over jouw asieldossier? Dan kan je cassatieberoep indienen bij de Raad van State.

Extra informatie