Raadkamer

Tegen een maatregel van vrijheidsberoving kan je een verzoek tot invrijheidsstelling indienen bij de raadkamer van de correctionele rechtbank. Dat gebeurt best zo snel mogelijk na de vrijheidsberoving. Je kan elke maand opnieuw een beroep indienen. De termijn van een maand begint te lopen vanaf de laatste beschikking of arrest van het onderzoeksgerecht tot handhaving van de detentie.

De raadkamer gaat alleen na of de maatregelen van vrijheidsberoving of tot verwijdering van het grondgebied in overeenstemming zijn met de wet. De raadkamer mag zich niet uitspreken over de gepastheid of de opportuniteit van de beslissing tot vrijheidsberoving. 

De rechtspraak van de raadkamers van de verschillende gerechtelijke arrondissementen is niet eenduidig. De grens tussen controle van de wettelijkheid en van de opportuniteit is soms dun.

Als je een verzoek tot invrijheidsstelling instelt, dan schort dat de uitvoering van de verwijderingsmaatregel niet op. Daardoor is het beroep bij de raadkamer vaak weinig effectief. De effectiviteit van het beroep verschilt bovendien per gerechtelijk arrondissement.

Kamer van inbeschuldigingstelling

Tegen een beschikking van de raadkamer kan je binnen de 24 uur na de betekening ervan een beroep instellen bij de kamer van inbeschuldigingstelling (KI) van het hof van beroep. Je blijft opgesloten tot de KI zich uitspreekt.

Ook het Openbaar Ministerie kan binnen de 24 uur na de beschikking van de raadkamer hoger beroep aantekenen bij de KI.

Wanneer de minister verplicht was de raadkamer te vatten – nl. bij een tweede verlenging van een vrijheidsberovende maatregel – kan ook hij een beroep instellen tegen de beslissing van de raadkamer.  

Hof van Cassatie

Tegen een  beslissing van de KI dat de vrijheidsberoving handhaaft of beveelt, kan je binnen de 15 dagen na de betekening ervan een cassatieberoep indienen bij het Hof van Cassatie. Tijdens het cassatieberoep blijf je opgesloten.

Ook de procureur-generaal bij het hof van beroep kan een beroep instellen bij het Hof van Cassatie.

De minister kan tegen een  beslissing tot invrijheidstelling cassatieberoep aantekenen in de gevallen waarin hij verplicht is de raadkamer te vatten. 

Klachtenprocedure

Je kan een klacht indienen bij een klachtencommissie over de toepassing van:

  • het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 betreffende het regime of de werkingsmaatrgelen toepasbaar op de gesloten centra of
  • het huishoudelijk reglement van het gesloten centrum.

Je klacht is slechts ontvankelijk als je ze indient binnen de 5 dagen nadat je daadwerkelijk kennis kreeg van de beslissing of het feit. 

Beroepsmogelijkheden bij Dublinprocedure

Contacteer onze juridische helpdesk voor meer informatie over de beroepsmogelijkheden bij de Dublinprocedure.   

Extra informatie