Er zijn 6 gesloten centra in België die beheerd worden door de Dienst Vreemdelingenzaken: 

 • Transitcentrum Caricole 
 • Repatriëringscentrum 127bis 
 • Centrum voor illegalen Merksplas
 • Centrum voor illegalen Brugge 
 • Centrum voor illegalen Vottem 
 • Centrum voor illegalen Holsbeek

Transitcentrum Caricole

Detentie van:

 • personen die een asielaanvraag hebben ingediend aan de grens in afwachting van een beslissing over hun asielaanvraag
 • INADS (inadmissibles) die via Zaventem België willen binnenkomen zonder binnenkomstdocumenten en die geen asiel aanvragen

Adres: Tervuursesteenweg 302, 1820 Steenokkerzeel

Repatriëringscentrum 127bis

Detentie van asielzoekers en personen in illegaal verblijf. Er zijn aparte vleugels voor gezinnen, alleenstaande vrouwen of gezinnen met meerderjarige kinderen.

Adres: Tervuursesteenweg 300, 1820 Steenokkerzeel (vlakbij de luchthaven)

Centrum voor illegalen Merksplas (CIM)

Detentie van:

 • mannen in illegaal verblijf in afwachting van hun repatriëring
 • afgewezen mannelijke asielzoekers (binnenland en grensprocedure) in afwachting van de verwijdering van het grondgebied

Adres: Steenweg op Wortel 1/A, 2330 Merksplas

Centrum voor illegalen Brugge (CIB)

Detentie van personen in illegaal verblijf in afwachting van hun repatriëring.

Adres: CIB, Zandstraat 150, 8200 Brugge

Centrum voor illegalen Vottem (CIV)

Detentie van:

 • mannen in illegaal verblijf in afwachting van hun repatriëring
 • afgewezen mannelijke asielzoekers (binnenland en grensprocedure) in afwachting van hun repatriëring 

Adres: Rue Visé-Voie 1, 4041 Vottem

Centrum voor illegalen Holsbeek

Detentie van alleenstaande vrouwen.

Adres: De Vunt 19, 3220 Holsbeek

Regime en de werkingsmaatregelen

Het regime en de werkingsmaatregelen van de gesloten centra worden bepaald in het Koninklijk besluit van 2 augustus 2002 houdende vaststelling van het regime en de werkingsmaatregelen.

Het Koninklijk Besluit van 7 oktober 2014 wijzigt de regelgeving over de gesloten centra waar vreemdelingen met het oog op repatriëring kunnen worden vastgehouden. Dit KB bepaalt nieuwe regels over het recht op juridische bijstand en het klachtenrecht in een gesloten centrum. Deze regels gelden vanaf 31 oktober 2014. Lees hier meer over in het nieuwsbericht ‘Recht op juridische bijstand en klachtenrecht in een gesloten centrum'.

Kosten van verblijf, gezondheidszorgen en repatriëring

Het bedrag van de kosten van verblijf en gezondheidszorgen dat voortvloeit uit jouw opsluiting, met uitzondering van de individueel gemaakte extra kosten, wordt forfaitair vastgesteld op 180 euro per volledige dag en per persoon. De dag van binnenkomst wordt meegerekend, de dag van vertrek niet.

Het vastgestelde forfaitair bedrag wordt gekoppeld aan het basisindexcijfer van de consumptieprijzen. Voor 2023 bedraagt dit bedrag 237 euro.

De kosten van de repatriëring zijn de reële kosten die voortvloeien uit jouw begeleiding en het vervoer naar het land waarvan je de nationaliteit bezit of dat jou een verblijfstitel voor meer dan drie maanden heeft afgegeven. 

Je bent zelf aansprakelijk voor het betalen van de kosten van verblijf, gezondheidszorgen en repatriëring. In geval van een geldige verbintenis tot tenlasteneming is de garant samen met jou hoofdelijk aansprakelijk voor het betalen van die kosten en dit gedurende een periode van twee jaar vanaf de dag dat je het Schengengrondgebied bent binnengekomen.

Wanneer de kosten van verblijf, gezondheidszorgen en repatriëring door de Belgische Staat gedragen werden, wordt de terugbetaling ervan ingevorderd op initiatief van de minister of zijn gemachtigde bij een ter post aangetekende brief.

Wanneer de kosten van verblijf en gezondheidszorgen door het bevoegd OCMW gedragen werden, wordt de terugbetaling ervan door dit OCMW ingevorderd bij een ter post aangetekende brief.

Indien de schuldenaar nalaat het bedrag van de teruggevorderde kosten te betalen, kan de invordering ervan aan de administratie van het Kadaster, Registratie en Domeinen overgedragen worden. De ingevorderde sommen worden aan de Schatkist gestort.

Indien je niet in het bezit bent van de vereiste binnenkomstdocumenten en wanneer onmiddellijke terugbrenging niet mogelijk is, is de openbare of private vervoerder hoofdelijk aansprakelijk met jou voor de betaling van de kosten van huisvesting, verblijf en gezondheidszorgen.

Indien de openbare of private vervoerder in gebreke blijft wat betreft zijn verplichting tot terugbrenging door geen gevolg te geven aan twee opeenvolgende aanmaningen bij een ter post aangetekend schrijven van de minister of zijn gemachtigde, kan de minister of zijn gemachtigde een terugdrijving organiseren. In dit geval is de vervoerder aansprakelijk voor de betaling van de kosten van de door de minister of zijn gemachtigde georganiseerde terugdrijving maar ook voor de betaling van de kosten van huisvesting, verblijf en gezondheidszorg. Wanneer de kosten van huisvesting, verblijf en gezondheidszorgen door de Belgische Staat gedragen werden, en de openbare of private vervoerder is voor de betaling ervan aansprakelijk, eventueel hoofdelijk met de passagier, dan wordt de terugbetaling ervan op initiatief van de minister bij ter post aangetekende brief ingevorderd.

Vanaf wanneer worden de kosten van huisvesting, verblijf en gezondheidszorgen waarvoor uitsluitend de openbare of private vervoerder aansprakelijk is, aangerekend?

- Vanaf de vijftiende kalenderdag na de dag van verzending van de tweede aanmaning bij een ter post aangetekend schrijven van de minister of zijn gemachtigde om de verplichting tot terugbrenging uit te voeren tot de dag dat de terugdrijving effectief werd uitgevoerd door de openbare of private vervoerder of door de minister of zijn gemachtigde, of

- Vanaf de dag dat de vreemdeling toegelaten wordt het Rijk binnen te komen. 

Bron: artikelen 3bis en 74/4, §3 en 4 Vw; artikelen 17/5, 17/7, 17/8 en 17/9 Vb.

 

Extra informatie