Raadkamer

Je kan een verzoek tot invrijheidsstelling indienen bij de raadkamer van de correctionele rechtbank. Dat gebeurt best zo snel mogelijk na de vrijheidsberoving. Je mag het beroep om de maand opnieuw indienen. De termijn van een maand begint te lopen vanaf de laatste beschikking of arrest van het onderzoeksgerecht tot handhaving van de detentie.

De raadkamer gaat alleen na of de maatregelen van vrijheidsberoving of tot verwijdering van het grondgebied in overeenstemming zijn met de wet. De raadkamer mag zich niet uitspreken over de gepastheid van de maatregelen. De raadkamer spreekt zich dus niet uit over de opportuniteit van de beslissing tot vrijheidsberoving. 

De rechtspraak van de raadkamer van de verschillende gerechtelijke arrondissementen is niet eenduidig. De grens tussen de controle van de wettelijkheid en de opportuniteit is soms dun.

Als je een verzoek tot invrijheidsstelling instelt, dan schort dat de uitvoering van de verwijderingsmaatregel niet op. Daardoor is het beroep bij de raadkamer vaak weinig effectief. De effectiviteit van het beroep verschilt bovendien per gerechtelijk arrondissement.

Kamer van inbeschuldigingstelling (KI)

Tegen de beslissing van de raadkamer kan je binnen de 24 uur na de betekening een beroep instellen bij de Kamer van inbeschuldigingstelling. De DVZ kan zelf ook een beroep instellen tegen de beslissing van de raadkamer. Je blijft opgesloten tot de KI zich uitspreekt. 

Hof van Cassatie

Tegen een arrest van de KI dat de vrijheidsberoving handhaaft of beveelt, kan je binnen de 15 dagen cassatieberoep indienen. Tegen een arrest van invrijheidstelling kan de DVZ cassatieberoep aantekenen. Tijdens het cassatieberoep blijf je opgesloten.

Klachtenprocedure

Als je klachten hebt over de toepassing van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 of van het huishoudelijk reglement, dan kan je een klacht indienen. Een klachtencommissie behandelt je klacht.

Een klacht is slechts ontvankelijk als je de klacht indient binnen de 5 dagen nadat de klager daadwerkelijk kennis kreeg van de beslissing of het feit.