Visum type C "met het oog op het afsluiten van een huwelijk in België"

Met dat speciaal visum kan je als je visumplichtig bent, naar België komen en hier kort, voor maximaal 90 dagen, verblijven. In die periode sluit je het huwelijk af.

Vooraf een huwelijksaangifte in België doen

Het visum met het oog op het afsluiten van een huwelijk in België kan pas afgeleverd worden als er vooraf een huwelijksaangifte gebeurde bij de Belgische gemeente van je aanstaande echtgenoot.

Je partner zal de huwelijksaangifte in België alleen moeten doen. In de regel moeten de beide partners hiervoor aanwezig zijn op het gemeentehuis. In dit geval bevindt één van beiden zich nog in het buitenland. Je kan dat oplossen door je partner in België een schriftelijke volmacht te geven, waarin je uitdrukkelijk toestaat dat de andere partner de huwelijksaangifte alleen doet in jouw afwezigheid.

Zodra je partner in België de huwelijksaangifte heeft ontvangen van de ambtenaar van de burgerlijke stand, bezorgt hij die aan jou. Jij voegt dit document toe aan je visumaanvraag.

Welke documenten moet je voorleggen op de Belgische diplomatieke post?

De volgende documenten moet je overmaken aan de Belgische ambassade of consulaat in het buitenland:

 • een geldig nationaal paspoort
 • een kopie van de identiteitskaart of verblijfskaart van je aanstaande echtgenoot in België
 • een kopie van de akte van je huwelijksaangifte. De akte van huwelijksaangifte mag in principe niet ouder zijn dan zes maanden en veertien dagen 
 • bewijzen over de historiek van je relatie met je aanstaande echtgenoot
 • het bewijs dat je voldoende bestaansmiddelen hebt. Je kan dat bewijs ook leveren met een verbintenis tot tenlastenneming (bijlage 3bis). 
 • een reisverzekering tot dekking van eventuele uitgaven voor repatriëring om medische redenen, dringende medische zorg, spoedbehandeling in een ziekenhuis of overlijdenskosten. In principe moet je de verzekering afsluiten in het land waar je verblijft. Informeer je bij de Belgische ambassade over verzekeringsmaatschappijen in je land van wie België de contracten aanvaardt. Is het niet mogelijk om een verzekering af te sluiten in je land van verblijf, dan moet je een verzekering afsluiten in een ander land. Iemand anders, zoals je aanstaande echtgenoot in België, mag eventueel op jouw naam een verzekering afsluiten. De verzekering moet geldig zijn op het grondgebied van alle Schengenlanden en voor de hele duur van je verblijf. De minimumdekking bedraagt 30.000 euro.
 • een medisch attest. Gebruik het standaard model 'medisch attest'. Het attest bevestigt dat je niet lijdt aan een ziekte die een gevaar vormt voor de Belgische volksgezondheid. Het mag niet ouder zijn dan 6 maanden en moet opgesteld zijn door een arts die erkend is door de Belgische ambassade. Contacteer de ambassade om te weten op welke arts je een beroep kan doen.

 • een uitreksel uit het strafregister of een bewijs van goed gedrag en zeden. In principe vraag je dit aan bij de bevoegde overheid in je land van herkomst. Het document mag niet ouder zijn dan 6 maanden.

Daarnaast moet je een aantal documenten overmaken die bewijzen dat je voldoet aan de voorwaarden voor gezinshereniging. DVZ gaat er vanuit dat je, eens gehuwd in België, gezinshereniging zal vragen met je echtgeno(o)t(e) zodat je hier een verblijfsrecht bekomt. Het gaat om de volgende documenten:

 • het bewijs dat jij en je aanstaande echtgenoot ouder zijn dan 21 jaar (tenzij er voor jou en je partner een leeftijdsvoorwaarde van 18 jaar geldt). Dat bewijs je met een geboorteakte of een ander bewijs.

 • het bewijs dat je aanstaande echtgenoot in België voldoende huisvesting heeft om je op te vangen. Dat bewijs je met een geregistreerd huurcontract of notariële eigendomsakte van de woning waar je aanstaande echtgenoot woont.
 • het bewijs dat je aanstaande echtgenoot in België toereikende en stabiele bestaansmiddelen heeft. Op dit moment bedraagt dat 1.969,00 euro netto per maand. Zijn de bestaansmiddelen van je aanstaande echtgenoot lager? Geef dan best alle gegevens zodat de DVZ de financiële toestand van je aanstaande echtgenoot kan beoordelen. Geef bijvoorbeeld een gedetailleerd overzicht van zijn maandelijkse inkomsten en uitgaven. Die informatie is nodig om een individuele behoefteanalyse te maken. Zo kan de DVZ bepalen hoeveel bestaansmiddelen je gezin nodig heeft om te kunnen voorzien in de eigen behoeften, zonder ten laste te vallen van het OCMW.
 • het bewijs dat je aanstaande echtgenoot in België aangesloten is bij een ziekenfonds.

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen vindt het kennelijk onredelijk van DVZ om bij een aanvraag voor een visum type C "met het oog op het afsluiten van een huwelijk in België" ook al de bewijzen te eisen dat er voldaan is aan de voorwaarden voor gezinshereniging. Het gaat immers om twee verschillende procedures waarvoor andere criteria gelden (RvV 19 juli 2013, nr. 106.945).

Je verblijf na binnenkomst in België

Binnen de 3 werkdagen na je binnenkomst in België moet je je paspoort met visum type C voorleggen op de gemeente waar je verblijft. De gemeente geeft je een "verklaring van aankomst" in de vorm van een bijlage 3. Je verblijf in België is wettig gedurende 90 dagen na datum van binnenkomst.

Het geplande huwelijk kan best doorgaan tijdens je kort wettig verblijf. 

Let wel, voor het afsluiten van een huwelijk in België is strikt genomen geen wettig verblijf nodig. Onder meer op basis van artikel 12 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens heeft iedereen, ook mensen zonder wettig verblijf, het recht om een huwelijk af te sluiten. Als je huwelijk pas voltrokken wordt na het verstrijken van je kort wettig verblijf, kan dit wel negatieve gevolgen hebben voor je aanvraag gezinshereniging (dit geldt alleen voor de echtgenoot van een derdelander).

Een verblijfsstatuut aanvragen op basis van het afgesloten huwelijk

Na je huwelijk kan je gezinshereniging aanvragen, zodat je na je kort verblijf verder wettig in België kan verblijven. Je moet dan voldoen aan de voorwaarden voor gezinshereniging.

Extra informatie