Visum type C "met het oog op het afsluiten van een huwelijk in België"

Met dat speciaal visum kan je als je visumplichtig bent, naar België komen en hier kort, voor maximaal 90 dagen, verblijven. In die periode sluit je het huwelijk af.

Vooraf een huwelijksaangifte in België doen

Het visum met het oog op het afsluiten van een huwelijk in België kan pas afgeleverd worden als er vooraf een huwelijksaangifte gebeurde bij de Belgische gemeente van je aanstaande echtgenoot.

Je partner zal de huwelijksaangifte in België alleen moeten doen. In de regel moeten de beide partners hiervoor aanwezig zijn op het gemeentehuis. In dit geval bevindt één van beiden zich nog in het buitenland. Je kan dat oplossen door je partner in België een schriftelijke volmacht te geven waarin je uitdrukkelijk toestaat dat de andere partner de huwelijksaangifte alleen doet, in jouw afwezigheid.

Zodra je partner in België de huwelijksaangifte heeft ontvangen van de ambtenaar van de burgerlijke stand, bezorgt hij die aan jou. Jij voegt dit document toe aan je visumaanvraag.

Welke documenten moet je voorleggen op de Belgische diplomatieke post?

De volgende documenten moet je overmaken aan de Belgische ambassade of consulaat in het buitenland:

  • een geldig nationaal paspoort
  • een kopie van het verblijfsdocument van je aanstaande echtgenoot in België
  • een kopie van de akte van je huwelijksaangifte. De akte van huwelijksaangifte mag in principe niet ouder zijn dan zes maanden en veertien dagen 
  • bewijzen over de historiek van je relatie met je aanstaande echtgenoot
  • het bewijs dat je voldoende bestaansmiddelen hebt. Je kan dat bewijs ook leveren met een verbintenis tot tenlastenneming (bijlage 3bis). 
  • een reisverzekering tot dekking van eventuele uitgaven voor repatriëring om medische redenen, dringende medische zorg, spoedbehandeling in een ziekenhuis of overlijdenskosten. In principe moet je de verzekering afsluiten in het land waar je verblijft. Informeer je bij de Belgische ambassade over verzekeringsmaatschappijen in je land van wie België de contracten aanvaardt. Is het niet mogelijk om een verzekering af te sluiten in je land van verblijf, dan moet je een verzekering afsluiten in een ander land. Iemand anders, zoals je aanstaande echtgenoot in België, mag eventueel op jouw naam een verzekering afsluiten. In dat geval eist DVZ wel dat je aanstaande echtgenoot de verzekering in België afsluit. De verzekering moet geldig zijn op het grondgebied van alle Schengenlanden en voor de hele duur van je verblijf. De minimumdekking bedraagt 30.000 euro.
  • Is je aanstaande echtgenoot een economisch niet-actieve Unieburger? Dan moet je ook bewijzen dat je partner voldoende bestaansmiddelen heeft om te voorkomen dat je in België ten laste valt van de sociale bijstand. Dat is een voorwaarde voor gezinshereniging. DVZ gaat er immers vanuit dat je, eens gehuwd in België, gezinshereniging zal vragen met je echtgenoot zodat je hier een verblijfsrecht bekomt. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) vindt het kennelijk onredelijk van DVZ om bij een aanvraag voor een visum type C "met het oog op het afsluiten van een huwelijk in België" ook al de bewijzen te eisen dat er voldaan is aan de voorwaarden voor gezinshereniging. Het gaat immers om twee verschillende procedures waarvoor verschillende criteria gelden (RvV 19 juli 2013, nr. 106.945).

Je verblijf na binnenkomst in België in afwachting van het huwelijk

Binnen de 3 werkdagen na je binnenkomst in België moet je je paspoort met visum type C voorleggen op de gemeente waar je verblijft. De gemeente geeft je een "verklaring van aankomst" in de vorm van een bijlage 3. Je verblijf in België is wettig gedurende 90 dagen na datum van binnenkomst.

Het geplande huwelijk kan best doorgaan tijdens je kort wettig verblijf. 

Let wel, voor het afsluiten van een huwelijk in België is strikt genomen geen wettig verblijf nodig. Onder meer op basis van artikel 12 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens heeft iedereen, ook mensen zonder wettig verblijf, het recht om een huwelijk af te sluiten.

Een verblijfsstatuut aanvragen op basis van het afgesloten huwelijk

Na je huwelijk kan je gezinshereniging aanvragen, zodat je na je kort verblijf verder wettig in België kan verblijven. 

Extra informatie