Visum type C "met het oog op een verklaring van wettelijke samenwoning"

Met dat speciaal visum kan je als je visumplichtig bent, naar België komen en hier kort, voor maximaal 90 dagen, verblijven. In die periode leg je een verklaring van wettelijke samenwoning af voor de Belgische ambtenaar van de burgerlijke stand.

Welke documenten moet je voorleggen op de Belgische diplomatieke post?

 • een geldig nationaal paspoort
 • een kopie van de identiteitskaart of verblijfskaart van je partner in België
 • bewijzen van de historiek van je relatie
 • een attest van ongehuwdheid van jou en je partner

 • het bewijs dat je voldoende bestaansmiddelen hebt. Je kan dat bewijs ook leveren met een verbintenis tot tenlastenneming (bijlage 3bis).
 • een reisverzekering tot dekking van eventuele uitgaven voor repatriëring om medische redenen, dringende medische zorg, spoedbehandeling in een ziekenhuis of overlijdenskosten. In principe moet je de verzekering afsluiten in het land waar je verblijft. Informeer je bij de Belgische ambassade over verzekeringsmaatschappijen in je land van wie België de contracten aanvaardt. Is het niet mogelijk om een verzekering af te sluiten in je land van verblijf, dan moet je een verzekering afsluiten in een ander land. Iemand anders, zoals je partner in België, mag eventueel op jouw naam een verzekering afsluiten. De verzekering moet geldig zijn op het grondgebied van alle Schengenlanden en voor de hele duur van je verblijf. De minimumdekking bedraagt 30.000 euro.
 • een medisch attest. Gebruik het standaard model 'medisch attest'. Het attest bevestigt dat je niet lijdt aan een ziekte die een gevaar vormt voor de Belgische volksgezondheid. Het mag niet ouder zijn dan 6 maanden en moet opgesteld zijn door een arts die erkend is door de Belgische ambassade. Contacteer de ambassade om te weten op welke arts je een beroep kan doen.

 • een uitreksel uit het strafregister of een bewijs van goed gedrag en zeden. In principe vraag je dit aan bij de bevoegde overheid in je land van herkomst. Het document mag niet ouder zijn dan 6 maanden.

Daarnaast moet je een aantal documenten overmaken die bewijzen dat je voldoet aan de voorwaarden voor gezinshereniging. DVZ gaat er vanuit dat je, eens je een wettelijke samenwoning afgesloten hebt in België, gezinshereniging zal vragen met je partner zodat je hier een verblijfsrecht bekomt. Het gaat om de volgende documenten:

 • het bewijs van de duurzame relatie. Dat wil zeggen dat je moet aantonen:

  • gedurende minstens 1 jaar voorafgaand aan de aanvraag, onafgebroken in België of een ander land te hebben samengewoond. Als je de partner bent van een derdelander met verblijfsrecht in België, dan moeten jullie bovendien op wettige wijze in België of een ander land samengewoond hebben, of
  • elkaar minstens 2 jaar te kennen en regelmatig, telefonisch, via briefwisseling of elektronische berichten met elkaar contact te hebben gehouden, en elkaar voorafgaand aan de aanvraag 3 x ontmoet te hebben en dat deze ontmoetingen in totaal 45 dagen of meer bedragen, of
  • een gemeenschappelijk kind hebben
 • het bewijs dat jij en je partner ouder zijn dan 21 jaar (tenzij er voor jou en je partner een leeftijdsvoorwaarde van 18 jaar geldt). Dat bewijs je met een geboorteakte of een paspoort.

 • het bewijs dat je partner in België voldoende huisvesting heeft om je op te vangen. Dat bewijs je met een geregistreerd huurcontract of notariële eigendomsakte van de woning waar je partner woont

 • het bewijs dat je partner in België toereikende en stabiele bestaansmiddelen heeft. Op dit moment bedraagt dat 2.048,53 netto netto per maand. Zijn de bestaansmiddelen van je partner lager? Geef dan best alle gegevens zodat DVZ de financiële toestand van je partner kan beoordelen. Geef bijvoorbeeld een gedetailleerd overzicht van zijn maandelijkse inkomsten en uitgaven. Die informatie is nodig om een individuele behoefteanalyse te maken. Zo kan DVZ bepalen hoeveel bestaansmiddelen je gezin nodig heeft om te kunnen voorzien in de eigen behoeften, zonder ten laste te vallen van het OCMW.

Dat DVZ bij een aanvraag voor een visum type C "met het oog op een verklaring van wettelijke samenwoning" ook al de bewijzen eist dat voldaan is aan de voorwaarden voor gezinshereniging, is betwistbaar. Het gaat immers om twee verschillende procedures waarvoor verschillende criteria gelden (RvV 19 juli 2013, nr. 106.945).

Je verblijf na binnenkomst in België

Binnen de 3 werkdagen na je binnenkomst in België moet je je paspoort met visum type C voorleggen op de gemeente waar je verblijft. De gemeente geeft je een "verklaring van aankomst" in de vorm van een bijlage 3. Je verblijf in België is wettig gedurende 90 dagen na datum van binnenkomst.

Je verklaring van wettelijke samenwoning kan best afgelegd en vermeld worden in het Rijksregister tijdens je kort wettig verblijf. 

Let wel, om een wettelijke samenwoning af te sluiten in België is strikt genomen geen wettig verblijf nodig. Maar als de verklaring pas afgelegd en vermeld wordt na het verstrijken van je kort wettig verblijf, kan dit negatieve gevolgen hebben voor je aanvraag gezinshereniging (dit geldt alleen voor de partner van een derdelander).

Een verblijfsstatuut aanvragen op basis van de wettelijke samenwoning

Na je wettelijke samenwoning kan je eventueel gezinshereniging aanvragen, zodat je na je kort verblijf verder wettig in België kan verblijven. Je moet dan voldoen aan de voorwaarden voor gezinshereniging.

Extra informatie