Visum type C "met het oog op een verklaring van wettelijke samenwoning"

Met dat speciaal visum kan je als je visumplichtig bent, naar België komen en hier kort, voor maximaal 90 dagen, verblijven. In die periode leg je een verklaring van wettelijke samenwoning af voor de Belgische ambtenaar van de burgerlijke stand.

Welke documenten moet je voorleggen op de Belgische diplomatieke post?

 • een geldig nationaal paspoort
 • een kopie van de identiteitskaart of verblijfskaart van je partner in België
 • bewijzen van de historiek van je relatie
 • een attest van ongehuwdheid van jou en je partner

 • het bewijs dat je voldoende bestaansmiddelen hebt. Je kan dat bewijs ook leveren met een verbintenis tot tenlastenneming (bijlage 3bis).
 • een reisverzekering tot dekking van eventuele uitgaven voor repatriëring om medische redenen, dringende medische zorg, spoedbehandeling in een ziekenhuis of overlijdenskosten. In principe moet je de verzekering afsluiten in het land waar je verblijft. Informeer je bij de Belgische ambassade over verzekeringsmaatschappijen in je land van wie België de contracten aanvaardt. Is het niet mogelijk om een verzekering af te sluiten in je land van verblijf, dan moet je een verzekering afsluiten in een ander land. Iemand anders, zoals je partner in België, mag eventueel op jouw naam een verzekering afsluiten. De verzekering moet geldig zijn op het grondgebied van alle Schengenlanden en voor de hele duur van je verblijf. De minimumdekking bedraagt 30.000 euro.

Daarnaast moet je een aantal documenten overmaken die bewijzen dat je voldoet aan de voorwaarden voor gezinshereniging. DVZ gaat er vanuit dat je, eens je een wettelijke samenwoning afgesloten hebt in België, gezinshereniging zal vragen met je partner zodat je hier een verblijfsrecht bekomt. Het gaat om de volgende documenten:

 • het bewijs van je duurzame relatie. Dat wil zeggen dat je moet aantonen 

  • gedurende minstens 1 jaar voorafgaand aan de aanvraag, onafgebroken in België of een ander land te hebben samengewoond, of
  • elkaar minstens 2 jaar te kennen en regelmatig, telefonisch, via briefwisseling of elektronische berichten met elkaar contact te hebben gehouden, en elkaar voorafgaand aan de aanvraag 3 x ontmoet te hebben en dat deze ontmoetingen in totaal 45 dagen of meer bedragen, of
  • een gemeenschappelijk kind hebben
 • het bewijs dat jij en je partner ouder zijn dan 21 jaar (tenzij er voor jou en je partner een leeftijdsvoorwaarde van 18 jaar geldt). Dat bewijs je met een geboorteakte.

 • Is je partner in België een economisch niet-actieve Unieburger? Dan moet je ook bewijzen dat je partner voldoende bestaansmiddelen heeft om te voorkomen dat je in België ten laste valt van de sociale bijstand.

Dat DVZ bij een aanvraag voor een visum type C "met het oog op een verklaring van wettelijke samenwoning" ook al de bewijzen eist dat er voldaan is aan de voorwaarden voor gezinshereniging, is betwistbaar. Het gaat immers om twee verschillende procedures waarvoor verschillende criteria gelden (RvV 19 juli 2013, nr. 106.945).

Je verblijf na binnenkomst in België

Binnen de 3 werkdagen na je binnenkomst in België moet je je paspoort met visum type C voorleggen op de gemeente waar je verblijft. De gemeente geeft je een "verklaring van aankomst" in de vorm van een bijlage 3. Je verblijf in België is wettig gedurende 90 dagen na datum van binnenkomst.

Sommige gemeenten vragen ten onrechte dat je opnieuw alle documenten voorlegt die je al voorlegde op de diplomatieke post: het volstaat dat je je paspoort met "visum type C met het oog op een verklaring van wettelijke samenwoning" overmaakt, samen met de verklaring van wettelijke samenwoning zelf.

Een verblijfsstatuut aanvragen op basis van de wettelijke samenwoning

Na je wettelijke samenwoning kan je eventueel gezinshereniging aanvragen, zodat je na je kort verblijf verder wettig in België kan verblijven. Je moet dan voldoen aan de voorwaarden voor gezinshereniging.

Extra informatie