Tijdens een wettig of onwettig verblijf

Je kan je aanvraag indienen tijdens een wettig of onwettig verblijf in België. 

Schriftelijke procedure

De procedure verloopt in principe volledig schriftelijk.

In welke taal?

Doe je aanvraag in één van de drie landstalen: Nederlands, Frans of Duits.

In de meeste gevallen ben je vrij om de landstaal te kiezen. Maar als je binnen de 6 maanden voor je 9bis-aanvraag nog een asielprocedure had lopen, dan behandelt de DVZ je aanvraag tot regularisatie in dezelfde taal als degene waarin de asielprocedure verliep (Nederlands of Frans). Er staat in dat geval geen sanctie op een 9bis-aanvraag in een andere landstaal dan die van je asielprocedure. Maar DVZ beslist wel in de taal van je asielprocedure (Nederlands of Frans). 

Welke gegevens moet je vermelden in je aanvraag?

Een aantal gegevens zijn essentieel voor een 9bis-aanvraag:

 • de identiteit van alle personen van je gezin voor wie je regularisatie vraagt (naam en voornaam, geboorteplaats en -datum, nationaliteit, burgerlijke stand): je moet de identiteit bewijzen met bepaalde documenten, of motiveren waarom je daarvan vrijgesteld bent
 • je feitelijke verblijfplaats in België
 • de buitengewone omstandigheden waarom het onmogelijk of bijzonder moeilijk is om een verblijfsaanvraag in te dienen vanuit je land van herkomst of vanuit een ander land waar je wettelijk verblijft: je moet dit motiveren en bewijzen
 • nieuwe elementen ten opzichte van je vorige aanvraag
 • een betalingsbewijs van 357 euro bijdrage in administratieve kosten, per persoon van 18 jaar of ouder die de 9bis aanvraag (mee) indient
 • je gekozen woonplaats. Dat is het adres waar je wil dat de beslissing gemeld wordt. Bijvoorbeeld het adres van je advocaat, of je eigen feitelijke verblijfplaats
 • je dossiernummer bij DVZ, als je er een dossier hebt
 • je verzoek om een verblijfsmachtiging te krijgen op basis van artikel 9bis Verblijfswet
 • je verzoek aan de burgemeester om je aanvraag door te sturen naar de DVZ
 • de redenen waarom je meer dan 3 maanden in België wil blijven: je moet dit motiveren en bewijzen
 • als het mogelijk is, de criteria van de (vernietigde) instructie van 19 juli 2009 die je inroept
 • bewijzen, documenten, stukken, getuigenissen voor alle argumenten waarom je regularisatie vraagt 

Als je een of meerdere criteria van de (vernietigde) instructie van 19 juli 2009 inroept, dan kan je die best ook in je aanvraag vermelden.  

Verplichte documenten

Je aanvraag moet een aantal verplichte documenten bevatten:

 • kopie van je identiteitsdocument, of motivering waarom je daarvan vrijgesteld bent. Dat is een ontvankelijkheidsvoorwaarde.
 • bewijs van buitengewone omstandigheden waarom je onmogelijk of bijzonder moeilijk een verblijfsaanvraag kan indienen vanuit je land van herkomst of vanuit een ander land waar je wettelijk mag verblijven. Dat is een ontvankelijkheidsvoorwaarde.
 • betalingsbewijs van 357 euro bijdrage in administratieve kosten, per persoon van 18 jaar of ouder die de 9bis aanvraag (mee) indient. Dat is een ontvankelijkheidsvoorwaarde.
 • bewijzen voor alle argumenten waarom je regularisatie vraagt.

Wat zijn de voorwaarden voor een ontvankelijke 9bis-aanvraag?

Ondertekening door aanvrager of door advocaat

Je kan de aanvraag zelf ondertekenen. Elke meerderjarige persoon die de aanvraag (mee) indient, moet ondertekenen.

Je kan de aanvraag ook laten ondertekenen door je advocaat. Andere derde personen mogen je aanvraag niet ondertekenen.

Waar dien je de aanvraag in?

Doe je aanvraag bij de burgemeester van de gemeente van je feitelijke verblijfplaats. Als je een aanvraag bij een andere gemeente doet, dan neemt de gemeente je aanvraag niet in overweging.

Hoe verzend je de aanvraag?

Je kan je aanvraag best per aangetekende brief versturen. Dit om bewijsproblemen te vermijden.

Geen parallelle aanvragen 9bis

Parallelle aanvragen 9bis zijn sinds 1 maart 2016 niet meer mogelijk. Indien een aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 9bis Vw hangende is en een nieuwe aanvraag op basis van de dezelfde rechtsgrond wordt ingediend, zal de DVZ enkel de laatste aanvraag beoordelen. De betrokkene wordt geacht afstand te doen van de eerste aanvraag. De bedoeling hiervan is dat de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) enkel moet oordelen over de meest recente, actuele gegevens.

Dit betekent dat het belangrijk is om bij elke nieuwe aanvraag steeds alle relevante elementen aan te brengen. Ook wanneer deze elementen al bij een eerdere aanvraag werden voorgelegd. De indiener wordt immers geacht afstand te hebben gedaan van de elementen die werden aangehaald in de eerdere aanvraag, als deze niet herhaald worden in de nieuwe aanvraag.

Extra informatie