Je aanvraag voor humanitaire regularisatie (9bis) kan leiden tot verschillende soorten beslissingen. Je herkent de soort beslissing aan de vermelding van de woorden die in vet in deze tekst staan.

Positieve beslissing

DVZ (of de minister/staatssecretaris) kent je aanvraag toe. Je aanvraag is ontvankelijk en gegrond.

Een positieve regularisatiebeslissing (9bis) is een ‘machtiging tot verblijf’ voor meer dan drie maanden.

Deze verblijfsmachtiging kan voor een beperkte duur, of voor een onbeperkte duur zijn. In de praktijk kent DVZ sinds 2013 enkel tijdelijke regularisaties toe, voor een verblijf van beperkte duur (A-kaart). Pas na 5 jaar tijdelijk verblijf kent DVZ een verblijf van onbeperkte duur toe (B-kaart). Je vraagt het onbeperkt verblijf best zelf expliciet aan.

Negatieve beslissing

De gemeente kan je 9bis aanvraag afwijzen omdat je niet feitelijk op hun grondgebied verblijft. De gemeente neemt je aanvraag dan ‘niet in overweging’.

De gemeente of DVZ kan je 9bis aanvraag afwijzen omdat je geen betalingsbewijs overmaakte van bijdrage in administratieve kosten, per persoon van 18 jaar of ouder die de 9bis aanvraag (mee) indient. De gemeente of DVZ verklaart je aanvraag dan onontvankelijk.

DVZ (of de minister/staatssecretaris) kan je aanvraag afwijzen omdat je aanvraag onontvankelijk is, of ongegrond is, of zonder voorwerp is.

Je 9bis aanvraag is onontvankelijk als:

  • je geen identiteitsdocumenten hebt voorgelegd, en je geen voldoende motivering hebt gegeven waarom dat onmogelijk is,  en je ook niet vrijgesteld bent wegens lopende asielprocedure of -beroep
  • je geen buitengewone omstandigheden voor een aanvraag in België hebt aangetoond
  • je geen nieuwe elementen hebt tegenover een vorige aanvraag
  • je geen betalingsbewijs overmaakte van de bijdrage in administratieve kosten, per persoon van 18 jaar of ouder die de 9bis-aanvraag (mee) indient.

Als je 9bis aanvraag wel ontvankelijk is, kan DVZ je aanvraag nog afwijzen omdat ze ongegrond is. DVZ wijst dan je argumenten ten gronde af.

Als je op het moment dat DVZ beslist over je 9bis aanvraag al een definitieve verblijfsvergunning hebt, of als je overleden bent, dan verklaart DVZ je 9bis aanvraag 'zonder voorwerp'.

Als DVZ een negatieve beslissing neemt, moet DVZ de redenen van weigering vermelden en motiveren.

DVZ kan gelijktijdig een 'BGV' (bevel om het grondgebied te verlaten) afgeven, als er geen andere basis voor een wettig verblijf is.

Als je een nieuwe aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 9bis Vw. indient, terwijl een eerdere aanvraag op basis van dezelfde rechtsgrond hangende is, zal de DVZ enkel de laatste aanvraag in behandeling nemen. De betrokkene wordt geacht afstand gedaan te hebben van de eerdere aanvraag.

Betekening van de beslissing

DVZ stuurt een positieve of negatieve 9bis beslissing naar de gemeente waar de aanvraag ingediend is (of de gemeente waar je intussen naar verhuisd bent als je die adreswijziging aan de eerste gemeente én aan DVZ liet weten). Vervolgens roept de gemeente je op en betekent ze de beslissing. Dat wil zeggen dat ze je de beslissing officieel overmaakt.

Sinds 10 januari 2011 geeft DVZ ook kennis van zijn 9bis beslissing aan de ‘gekozen woonplaats’ van betrokkene voor de 9bis aanvraag. Voor aanvragen vanaf 10 januari 2011 moet de aanvrager een gekozen woonplaats opgeven: dat kan bv. het eigen adres of het adres van de advocaat zijn.

Beroep

Als DVZ (of de minister/staatssecretaris, of de gemeente) je 9bis aanvraag afwijst, kan je beroep instellen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV). Als DVZ gelijktijdig met of een tijd na de 9bis afwijzing een BGV aflevert, stel je best een beroep in zowel tegen de 9bis afwijzingsbeslissing als tegen het BGV.

Lees meer over het annulatie- en schorsingsberoep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 

Wat na annulatie?

Als de RvV de 9bis beslissing annuleert, moet de bevoegde overheid een nieuwe 9bis-beslissing nemen over je originele aanvraag. Je moet geen nieuwe 9bis-aanvraag indienen.

Je kan wel nieuwe elementen of nieuwe bewijzen voor je humanitaire regularisatie aan DVZ bezorgen. DVZ moet rekening houden met alle elementen die je hebt bezorgd voor zijn beslissing.

Lees hoe je nieuwe elementen voor een 9bis beslissing aan DVZ bezorgt

De overheid moet in zijn nieuwe 9bis beslissing rekening houden met het RvV arrest, maar dat garandeert geen positieve beslissing. Het kan ook opnieuw een negatieve beslissing zijn met een andere motivatie.

Extra informatie