De gemeente doet de inschrijving in het vreemdelingenregister

Als DVZ je aanvraag toekent, dan vraagt DVZ aan je gemeente om je in te schrijven in het vreemdelingenregister. De gemeente nodigt je daarvoor uit.

Als DVZ een positieve beslissing heeft genomen, moet je je laten inschrijven in het vreemdelingenregister. 

Je meldt je aan bij de gemeente met een identiteitsdocument. Een vervallen paspoort voor identificatie volstaat, aldus DVZ. Als je geen paspoort of nationale identiteitskaart hebt en je hebt dit gemotiveerd in je aanvraag zodat je ervan vrijgesteld werd, dan schrijft de gemeente je in met de vermelding ‘DECL’.

De gemeente vraagt ook andere documenten op (bijvoorbeeld huwelijksakte, geboorteakte, …), zodat ze je gegevens (bijvoorbeeld je burgerlijke staat) correct kan inschrijven in het rijksregister (met name in het vreemdelingenregister). Als je sommige documenten niet kan voorleggen, dan moet je dat uitleggen. De gemeente mag niet weigeren om je in te schrijven bij gebrek aan sommige gegevens.

De gemeente controleert opnieuw je verblijfplaats.

De gemeente schrijft je in het vreemdelingenregister in met vermelding van de datum van de beslissing van DVZ als datum van inschrijving. De inschrijving gebeurt dus met terugwerkende kracht.

De inschrijving in het vreemdelingenregister is een bevoegdheid van de gemeente in het kader van de wetgeving op het rijksregister en bevolkingsregister. 

De gemeente levert een bijlage 15 af, en daarna een elektronische vreemdelingenkaart

Na de humanitaire regularisatie (‘machtiging tot verblijf’) heb je recht op een elektronische vreemdelingenkaart. Maar deze wordt centraal (federaal) aangemaakt en dat duurt  enkele weken. Bovendien moet de gemeente eerst (opnieuw) een woonstcontrole doen. Om die termijn te overbruggen, moet de gemeente een bijlage 15 afleveren.

Bijlage 15, zevende vakje

Als je je met de beslissing van DVZ ‘machtiging tot verblijf’ (en met je identiteitsbewijs) op de gemeente aanbiedt, krijg je eerst een bijlage 15 waarbij het zevende vakje aangekruist is: “om te verzoeken dat hij ingeschreven wordt”. Dat betekent dat DVZ nog een woonstcontrole moet doen.

Bijlage 15, achtste vakje

Na een positieve woonstcontrole krijg je een bijlage 15 waarbij het achtste vakje aangekruist is: “om de verblijfsvergunning waarop hij recht heeft te ontvangen”. Dat betekent dat DVZ je al heeft ingeschreven in het vreemdelingenregister, en dat de gemeente de elektronische vreemdelingenkaart heeft aangevraagd.

Elektronische vreemdelingenkaart A of B

Zodra de elektronische vreemdelingenkaart aangemaakt is en op de gemeente toegekomen is, roept de gemeente je opnieuw op om deze te komen afhalen. De elektronische vreemdelingenkaart heeft als titel ‘bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister:

  • ‘’De elektronische A-kaart heeft een bijkomende vermelding ‘tijdelijk verblijf’. Deze kaart is geldig zolang je gemachtigd werd tot verblijf. De vernieuwing ervan is afhankelijk van een nieuwe verblijfsmachtiging door DVZ (zie hierna).
  • De elektronische B-kaart heeft geen bijkomende vermelding. Deze kaart betekent dat je gemachtigd bent tot een verblijf voor onbeperkte duur. De elektronische kaart zelf is wel maar 5 jaar geldig. Je hebt recht op een vernieuwing door de gemeente.

In de praktijk kent DVZ sinds 2013 enkel tijdelijke regularisaties toe, voor een verblijf van beperkte duur (A-kaart). Pas na 5 jaar tijdelijk verblijf kent DVZ een verblijf van onbeperkte duur toe (B-kaart). Je vraagt het onbeperkt verblijf best zelf expliciet aan.

Op de vreemdelingenkaarten van staatlozen met een verblijf op basis van artikel 9bis Vw staat sinds 11 oktober 2021 in plaats van de drieletterige landcode 'XXA' vermeld.

Vernieuwing van je verblijf en kaart

Vernieuwing van de A kaart na verlenging van de verblijfsmachtiging (en bijlage 15 in afwachting)

In de DVZ beslissing ‘machtiging tot verblijf’ staat de duur van de machtiging, en staat meestal ook welke voorwaarden je moet vervullen of welke bewijzen je moet voorleggen om een verlenging van de verblijfsmachtiging te krijgen.

Als je je verblijf wil verlengen, moet je dat op de gemeente aanvragen tussen de 45ste en de 30ste dag voor je A kaart vervalt. Daarbij moet je de nodige bewijsstukken voorleggen om aan te tonen dat je voldoet aan de voorwaarden van de originele DVZ beslissing ‘machtiging tot verblijf’. Als je niet aan alle voorwaarden kon voldoen, moet je dat uitleggen en motiveren bij je aanvraag tot verlenging. Als je een onbeperkt verblijf wil, vraag je dat best zelf expliciet aan.

De gemeente stuurt je aanvraag tot verlenging naar DVZ. DVZ beslist of ze een nieuwe ‘machtiging tot verblijf’ toestaat. DVZ beslist ook of ze opnieuw een tijdelijke of een definitieve verblijfsmachtiging toestaat. DVZ laat dat weten aan de gemeente, met daarbij een nieuwe instructie wat de gemeente moet doen: de inschrijving verlengen en een A of B-kaart geven, of een negatieve beslissing betekenen, eventueel met bevel om het grondgebied te verlaten.

De gemeente volgt de instructie van DVZ op.

Bijlage 15, tweede vakje

Als DVZ nog geen beslissing nam op de datum dat je A-kaart vervalt terwijl je je zelf wel tijdig hebt aangeboden (45ste tot 30ste dag voor je A-kaart vervalt), dan geeft de gemeente een bijlage 15 waarin het tweede vakje aangekruist is: “om de vernieuwing van de verblijfsvergunning aan te vragen”.

Bijlage 15, achtste vakje

Als DVZ een positieve beslissing nam en de nieuwe elektronische vreemdelingenkaart nog niet aangemaakt is, dan geeft de gemeente een bijlage 15 waarbij het achtste vakje aangekruist is: “om de verblijfsvergunning waarop hij recht heeft te ontvangen”.

Vernieuwing van de B-kaart (en bijlage 15 in afwachting)

Als de geldigheidstermijn van je B-kaart afloopt, moet je ze vernieuwen. Je hebt automatisch recht op een vernieuwing, zonder te moeten voldoen aan bijkomende voorwaarden.

Voor de vernieuwing moet je je aanbieden tussen de 45ste en 30ste dag voor je B-kaart vervalt.

DVZ moet in dit geval geen nieuwe beslissing nemen. De gemeente handelt de vernieuwing van je B-kaart zelf af.

Bijlage 15, achtste vakje

Als je B kaart vervallen is voor de nieuwe elektronische vreemdelingenkaart B aangemaakt is, dan geeft de gemeente een bijlage 15 waarbij het achtste vakje aangekruist is: “om de verblijfsvergunning waarop hij recht heeft te ontvangen”.

Extra informatie