Algemeen criterium ten gronde

De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) kent humanitaire regularisatie (9bis) toe als dat de enige oplossing is om een schending van een mensenrecht te voorkomen. Dat is het algemene criterium ten gronde voor een humanitaire regularisatie (9bis). DVZ moet bij elke 9bis-beslissing dit algemeen criterium ten gronde concreet nagaan en toepassen.

Onder het algemene criterium ten gronde kunnen heel verschillende situaties vallen. Dat blijkt uit de praktijk van DVZ. Sommige praktijken van DVZ komen tot stand onder druk van de rechtspraak. De overheid vat de praktijken en rechtspraak samen onder het verzamelbegrip 'prangende humanitaire situatie'. De (vernietigde) instructie van 19 juli 2009 definieert dat begrip. Het vademecum van 21 september 2009 bij deze (vernietigde) instructie geeft er nog een verdere invulling aan. De instructie van 19 juli 2009 is formeel vernietigd maar geeft nog altijd richting aan de beoordeling ten gronde van een 9bis-aanvraag. 

De volgende definitie van het verzamelbegrip 'prangende humanitaire situatie' omschrijft diverse aspecten van het algemene criterium:

Een prangende humanitaire situatie is een situatie die zo klemmend is dat de persoon er zich niet van kan ontdoen (vademecum van 21 september 2009). Het is een situatie waarbij een repatriëring naar het land van herkomst in strijd zou zijn met de internationale mensenrechtenverdragen, in het bijzonder het Internationaal Kinderrechtenverdrag en het EVRM (vernietigde instructie van 19 juli 2009). Het gaat om een aanvrager die het slachtoffer kan worden van een schending van een fundamenteel recht met directe werking in België (vademecum van 21 september 2009). Een verder verblijf in België is dus de enige oplossing (vademecum van 21 september 2009)."

Er gaat een bijzondere aandacht naar vreemdelingen die behoren tot een kwetsbare groep (vernietigde instructie van 19 juli 2009). Het vademecum van 21 september 2009 somt de volgende voorbeelden van een kwetsbare groep op (niet limitatief):

  • Vrouwen en kinderen die mishandeld, misbruikt of uitgebuit zouden zijn geweest
  • Personen die zich in een zodanige persoonlijke of familiale situatie bevinden dat hun enige redding de regularisatie van hun verblijf is

Specifieke criteria ten gronde

Naast het algemene criterium ten gronde zijn er ook specifieke criteria ten gronde. Die specifieke criteria gaan over situaties die vaak voorkomen.

Uit de praktijk van DVZ en uit de rechtspraak van de afgelopen jaren blijkt dat een aanvraag zinvol kan zijn in één van de volgende specifieke situaties:

Een aantal van de specifieke criteria ten gronde staan in de (vernietigde) instructie van 19 juli 2009. De instructie is formeel vernietigd maar geeft nog altijd richting aan de beoordeling ten gronde van een 9bis-aanvraag.

 

Het volstaat niet dat je aanvraag voldoet aan een criterium ten gronde. Je 9bis-aanvraag moet ook ontvankelijk zijn. Lees de voorwaarden voor een ontvankelijke 9bis-aanvraag.

Extra informatie