Waarover gaat het?

Een erkenning als 'staatloze' gebeurt door de rechtbank van eerste aanleg. Die erkenningsprocedure heeft geen direct gevolg voor je verblijfssituatie.

Als staatloze ben je onderworpen aan de algemene verblijfsreglementering (artikel 98 Verblijfsbesluit). Om in België te mogen verblijven als staatloze, kan je een verblijfsmachtiging aanvragen.

Als je erkend bent als staatloze in België, dan kan je een aanvraag om humanitaire regularisatie (9bis) indienen om een verblijfsmachtiging te bekomen.

Ook als kandidaat-staatloze kan je al een 9bis-aanvraag indienen.  

Criteria ten gronde voor de verblijfsmachtiging

Je moet voldoen aan een dubbel criterium:

  • Je bent staatloos en je hebt een erkenning als staatloze gevraagd of gekregen, en
  • je hebt geen verblijfsrecht in het land of de landen buiten België waarmee je banden hebt.

Je moet aantonen dat je voldoet aan dit dubbel criterium:

  • Voor het feit dat je staatloos bent, leg je aan de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) dezelfde bewijzen voor als in je procedure tot erkenning als staatloze (bij de rechtbank). Je bezorgt ook de definitieve erkenning als staatloze (door de rechtbank) aan DVZ. 
  • Voor het feit dat je geen verblijfsrecht hebt buiten België, leg je eventueel nog bijkomende bewijzen voor aan DVZ.

In afwachting van een beslissing over je 9bis-aanvraag, kan DVZ een tijdelijke verlenging van de termijn om het grondgebied te verlaten toestaan.

Het volstaat niet dat je aanvraag voldoet aan een criterium ten gronde. Je 9bis-aanvraag moet ook ontvankelijk zijn. Lees de voorwaarden voor een ontvankelijke 9bis-aanvraag.

Extra informatie