Ben je 18 jaar of ouder, dan moet je 343 euro betalen als bijdrage in de administratieve kosten voor de behandeling van je 9bis-aanvraag. 

Bepaalde personen zijn vrijgesteld. Onder andere als je erkend werd als staatloze door de familierechtbank, ben je vrijgesteld van de betaling van deze bijdrage. Lees hier meer over de vrijstellingen en procedure.

Jijzelf, of een derde persoon, schrijft dit bedrag over op bankrekening BE57 6792 0060 9235 van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ).

In de mededeling vermeld je je naam, voornaam, geboortedatum en nationaliteit. Voor de mededeling moet je volgende structuur gebruiken: NaamVoornaamNationaliteitDDMMJJJJ.
Voor elk 18+ gezinslid is een aparte overschrijving vereist.

Het bewijs van betaling (bijvoorbeeld een rekeninguittreksel of een stortingsbewijs met stempel van de post) leg je voor bij de gemeente van je feitelijke verblijfplaats.

  • Leg je geen betalingsbewijs voor, dan verklaart de gemeente of DVZ je aanvraag onontvankelijk. Je krijgt dan een bijlage 42 (beslissing van niet-ontvankelijkheid).  
  • Leg je een betalingsbewijs voor waaruit blijkt dat je een gedeelte van de bijdrage betaald hebt, dan krijg je een bijlage 43. Je krijgt dan 30 dagen (te rekenen vanaf de dag na de kennisgeving van de beslissing) om het resterende bedrag te storten én om het bewijs daarvan voor te leggen. Stelt de gemeente of de DVZ vast dat dit bedrag niet betaald werd binnen deze termijn, dan krijg je een bijlage 42, en wordt je aanvraag onontvankelijk verklaard. 

De gemeente stuurt een kopie van de bijlage 42 en 43  naar DVZ.
Tegen de bijlage 42 en 43 kan je een beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen indienen.

Extra informatie